GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wpisanie do rejestru wyborców


Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46, poz.499 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 42, poz.388)

Opis procedury
Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok – najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy urzędu.
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisany jest na własny wniosek, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć.

Potrzebne dokumenty
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Obywatel UE nie będący obywatelem polskim:
- kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium RP, oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Formularze/wnioski Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców i deklaracji – do pobrania w urzędzie gminy

Opłaty
brak
Okres oczekiwania Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-06 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte