GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr XXXIV/34/2006

Numer dokumentu: 34
Rok: 2006Protokół NR XXXIV/ 34 /2006
z Sesji Rady Gminy w Krzemieniewie
odbytej w dniu 25.10. 2006 r. w Pałacu Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Osięgłowski o godz. 17oo otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości (Andrzeja Pietrulę - Wójta Gminy, Ryszarda Patelkę - Zastępcę Wójta, Longinę Szulc - Sekretarza Gminy, Dorotę Andrzejewską - Skarbnika Gminy) oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach bierze udział 15 członków Rady. W związku z powyższym decyzje podejmowane na dzisiejszej sesji przez Radę będą prawomocne.
Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:


  1. Otwarcie, przywitanie radnych i gości.

  2. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

  3. Podsumowanie kadencji 2002 - 2006 rady gminy.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu.

  5. Zapytania i wolne głosy.

  6. Zakończenie.


Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad, przystąpiono więc do jego realizacji.

Ad.p.2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji odbytej 12 października 2006 r. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 obecnych radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad.p.3.
Przewodniczący rady przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności rady w latach 2002 - 2006. Sprawozdanie to, zawierające informacje o ilości podjętych uchwał, o odbytych sesjach, o posiedzeniach komisji oraz aktywności radnych w mijającej kadencji, stanowi zał. Nr 3 do protokółu.
Przewodniczący podziękował radnym za wspólną 4-letnią współpracę z Radą panu Wójtowi, a za jego pośrednictwem wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.
Każdemu radnemu wręczone zostały podziękowania za prace w radzie wraz ze wspólnym zdjęciem radnych i sołtysów.
Sprawozdanie z efektów pracy samorządu w mijającej kadencji przedstawił pan Wójt. W swoim wystąpieniu przypomniał o wykonaniu zadań inwestycyjnych tj. sale gimnastyczne w Pawłowicach i Drobninie, modernizacji dróg, budowie ścieżek rowerowych, modernizacji oświetlenia ulicznego, stacji wodociągowych w Drobninie i Górznie. Wykonanie zadań uwzględnionych w programie na kadencję 2002 - 2006 stanowi zał. Nr 4 do protokółu.

Ad.p.4.
Pani skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu. Poinformowała radnych, żer merytorycznie uchwała ta się nie zmienia, zmienia się tylko nazewnictwo zadania.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Uchwała, przyjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad.p.5.
W wolnych głosach i wnioskach radna Maria Kamyczek zaprosiła wszystkich radnych i sołtysów w imieniu Gminnego Centrum Kultury na uroczystość z okazji 11 listopada, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2006 r. o godz. 16,00 w nowo wyremontowanej Sali w Garzynie.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w sesji i zamknął obrady.
Sesja zakończyła się o godzinie 18oo.


Protokółowała:
 
Przewodniczący Rady Gminy
     

(Bogusława Stróżyńska)


(Stanisław Osięgłowski)

 


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte