GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

PROTOKÓŁ NR XI/11/2003


PROTOKÓŁ NR XI/ 11 /2003

PROTOKÓŁ NR XI/ 11 /2003
z obrad XI Sesji Rady Gminy w Krzemieniewie
w dniu 29 grudnia 2003 r.


Obrady XI Sesji Rady Gminy odbyły się 29 grudnia 2003 r. o godz. 13oo w sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Stanisław Osięgłowski.

Po otwarciu obrad i powitaniu obecnych radnych i sołtysów (listy obecności: załączniki nr 1 i 2) oraz wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy i skarbnika gminy, przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad. Uwag nie wniesiono, przyjęty zatem został następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie, przywitanie radnych i gości.

  2. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie do zaciągania zobowiązań ponad kwoty określone w budżecie gminy.

  5. Wolne głosy i wnioski

  6. Zakończenie.


Ad.p.2.
Protokół z ostatniej sesji, został przegłosowany - na obecnych na sesji 15 radnych za jego przyjęciem głosowało 15.

Ad.p. 3

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Pan Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie uchwały podejmowanej na ostatniej sesji zakradł się błąd pisarski i Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałę uchyliła. Dlatego na dzisiejszej sesji należy podjąć uchwałę z poprawką.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi zał. Nr.3 do protokółu.


Ad.p. 4.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania zobowiązań ponad kwoty określone w budżecie gminy, przedstawiła również pani Skarbnik.
Wyjaśniła, że uchwałę taką podejmowała rada na ostatniej sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała tę uchwałę w związku z błędną podstawą prawną.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanej uchwały .
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego przedstawiony projekt został przez radnych przyjęty jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad.p.5.
W wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący Rady przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności rady w 2003 r. ( zał. Nr 5 do protokółu.)
Wójt Gminy poinformował o wykonanych zadaniach inwestycyjnych w 2003 r.

Ponieważ innych spraw nie poruszano Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na Sesji życzenia noworoczne.
Podziękował wszystkim za przybycie i udział w sesji i obrady zamknął.


Protokółowała:


Przewodniczący Rady Gminy
(Bogusława Stróżyńska)


(Stanisław Osięgłowski)

2
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte