GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Podział nieruchomości


Podział nieruchomości
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Opis procedury:
Procedura przeprowadzenia podziału przebiega w jednym albo w dwóch etapach w zależności od celu podziału.
Potrzebne dokumenty:
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
I etap
1. Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).
3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku planu miejscowego (o ile została wydana i jest obowiązująca).
5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu – z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
7. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

II etap
Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) – jeżeli powyższy dokument jest wymagany należy dołączyć:
1. Protokół z przyjęcia granic.
2. Wykaz zmian gruntowych.
3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
4. Mapę z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku braku wymogu uzyskania opinii – tj. w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnego od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dokumenty powyższe składa się jednorazowo.
Opłaty
Bez opłat
Okres oczekiwania
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
-

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2019-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte