GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:
30 kwietnia wchodzi w życie Konstytucja Biznesu-pakiet zmian dla przedsiębiorców ułatwiający prowadzenie firmy w skład której wchodzą:

- ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 647)
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 649).
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 648).
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 646).
- przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 650).


Wymagane dokumenty:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona
jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Wniosek CEIDG-1 służący do zarejestrowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również dokonania zmian wpisu w CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie – w przypadku osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy, • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.


Załączniki:

Załącznik nr 1

Wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami:
• CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
• CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
• CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
• CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
• CEIDG- PN - służy do udzielania pełnomocnictwa
• CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA wypełniania wniosku CEIDG-1
Opłaty: Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłaty.
Termin odpowiedzi:
Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Tryb odwoławczy:
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
Dodatkowe informacje:

Jeżeli wpis został opublikowany i przedsiębiorca chce go poprawić, może udać się w tym celu do najbliższego urzędu gminy lub złożyć wniosek o zmianę on-line. Zgodnie z art. 15 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:
- zmianę wpisu –nie później w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych oraz w dowolnym czasie dla danych informacyjnych , o których mowa w art. 15 ust CEIDGPIP
- wykreślenie wpisu – można dokonać w dowolnym terminie.
- zawieszenie działalności gospodarczej – można dokonać bezterminowo, jednak na okres nie krótszy niż 30 dni.
- wznowienie działalności gospodarczej – można wznowić działalność w dowolnym momencie oraz istnieje możliwość równoczesnego wskazania wznowienia działalności gospodarczej
Wniosek CEIDG-1 jest dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą również: - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP); - oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika oraz pracowników do składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; - oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Więcej informacji na stronie CEIDG: www.firma.gov.pl , gdzie zamieszczono również wnioski i instrukcje o zgłoszeniu płatnika i jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłoszenie podlegania obowiązkowi VAT.Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2018-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte