GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Realizacja dochodów
1. Informacja o realizacji dochodów budżetowych w roku 2006 .

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2006 …… 14.911.742 zł
Wykonane dochody na 31.12. 2006 …………………. 15.039.864,38 zł
% realizacji planu …………………………………… 100,86 %

Z uwagi na to, że załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2006 przedstawiający planowane dochody sporządzony był w szczegółowości paragrafów poniżej przedstawiono realizację w/w założeń w takiej samej szczegółowości .

W dz. 010.rozdz. 01010 w § 0690 klasyfikowano dochody z tytułu uiszczanych przez mieszkańców opłat wodociągowych. Zaplanowano pozyskanie kwoty 315,- zł i zgodnie z planem pieniądze rachunek kwocie 315,- zł , wpłynęły na rachunek gminy. Wszyscy zobowiązani opłatę uiścili. Realizacja planu wyniosła 100 %

W dz. 010, rozdz. 01095 w § 2010 sklasyfikowano dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.
Zaplanowano kwotę 220.012,- zł a otrzymano 219.504,87 zł. Wysokość otrzymanej dotacji była wystarczająca na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków. Plan zrealizowano
w 99,8 % .

W dz. 020, rozdz. 02001 w §0750 zaplanowano dochody w kwocie 3.000,- zł z tytułu dzierżawy polnego obwodu łowieckiego. Dzierżawę gmina otrzymała za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Lesznie w kwocie 2.115,77 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 71,86%
W dz. 600, rozdz. 60016 w § 0580 zaplanowano 3.181,- zł a uzyskano kwotę 3.174,37 zł, która wpłynęła do budżetu tytułem kary za nieterminowe wykonanie dwóch robót drogowych. Realizacja planu wyniosła 99,79 % .


W dz. 600, rozdz. 60095 w § 0750 zaplanowano wpływy z najmu urządzeń nadawczych . Urządzenia takie są własnością gminy a dzierżawi je firma z Gostynia zajmująca się tego typu usługami. Zaplanowano pozyskać z tego tytułu dochód w kwocie 3.752,- zł z czego do końca roku uiszczono 3.251,30 zł co stanowi 86,66 % . Niski wskaźnik realizacji planu wynika z przyjęcia zbyt wysokiej kwoty na etapie planowania.
Wszystkie należne opłaty za rok 2006 są uregulowane.

W dz. 600, rozdz. 60095 w § 0830 klasyfikowane są wpłaty od firmy zajmującej się internetem radiowym, za dostęp do szerokopasmowych łączy typu DSL .
Urząd Gminy co miesiąc wystawia firmie fakturę do zapłaty. Planowano uzyskać wpływy
w kwocie 7.608,- zł . Realizacja na dzień 31.12. 2006 wyniosła 9.323,22 zł to jest 122,55 % .
Ponad planowe wpływy wynikają z wyższych opłat za dostęp do łącz szerokopasmowych.

W dz. 630, rozdz. 63095 w § 0830 planowane są dochody z tytułu sprzedaży usług na kąpielisku w Górznie. Plan w kwocie 1.020,- zł zrealizowano w 100 %.


W dz. 700, rozdz. 70005 w § 0470 przyjęto plan w kwocie 3.080,- zł . Źródłem dochodów
w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.846,38 zł tj. 92,4 %. Na dzień 31.12.2006 roku zaległości
z tytułu nie uregulowanych opłat wyniosły 24,93 zł a nadpłata 8,70 zł. Z uwagi na to, że osoba zalegająca w opłatach od dłuższego czasu , nie wykazuje zainteresowania regulowaniem zobowiązań i wszelkie wezwania staja się bezskuteczne , aby nie dopuścić do przedawnienia zaległości, wnioskowano o wszczęcie procedury polegającej na odebraniu właścicielowi działki budowlanej podlegającej tym opłatom. .

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 0750 dochodem są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan na rok 2006 przewidywał wpływy w kwocie 26.000,- zł, z czego do końca
roku zrealizowano 25.058,07 zł. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo . Zaległości z tytułu opłat mają 4 osoby na łączną kwotę 425,96 zł . Do chwili sporządzania informacji zaległości zostały już uregulowane .

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 0760 ujęto opłatę za przekształcenie 1 działki budowlanej z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowano uzyskać dochód w kwocie w kwocie 1.200,- zł a wpłynęło do budżetu 1.197,- zł .

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 0870 klasyfikowane są dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Planowano uzyskać kwotę 45.000,- zł . W trakcie roku gmina zrealizowała kwotę 43.792,03 zł , za sprzedaż niżej wymienionego majątku:
- 1 garaż w Krzemieniewie , sprzedany za kwotę 7.220,- zł
- raty za sprzedane mieszkania komunalne, w kwocie 21.871,03 zł
- sprzedaż 2 działek budowlanych za łączna kwotę 14.701,- zł
Realizacja dochodów wynosi 97,32 % .
Zaległości na koniec roku miała tylko 1 osoba w kwocie 808,99 zł . W celu wyegzekwowania należności wysłano 4 wezwania do zapłaty w dniach 28.04.2006 , 12.07.2006, 08.09.2006 , 20.11.2006 . Pomimo tylu wezwań należność nie została uregulowana. Z uwagi na zbyt niską kwotę zaległości nie było można wszcząć egzekucji przez Komornika Sądowego.

W dz. 700, rozdz. 70005 w § 0920 ujmowano dochody z tytułu odsetek od sprzedaży mieszkań . Ogółem na etapie tworzenia budżetu przyjęto plan w kwocie 1000,- zł , który zrealizowano w kwocie 933,22 zł tj. w 93,3 %.

W dz. 750, rozdz. 75011 w § 2010 gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej . Na cały rok 2006 planowano dotację w wysokości 63.200,- zł, która zrealizowano w 100 %.

W dz. 750 , rozdz. 75011w § 2360 klasyfikowano dochody jakie przysługują gminie za wydawanie dowodów osobisty ( 5% uzyskanych wpłat za wymianę dowodu osobistego ).
Plan w kwocie 900,- zł zrealizowano w 142,2 % kwotą 1279,50 zł.
Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z tego , że do wymiany dowodów osobistych zgłosiło się więcej osób niż było to planowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 0830 zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług ( między innymi odpłatność za obsługę finansowo -księgową jednostek, korzystanie z telefonów służbowych, , usługi ksero itp. ) w kwocie 18.000,- zł .
Zrealizowano dochody w kwocie 18.628,16 zł . Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł
103,5 % .

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 092 ujęto zapłacone odsetki w przypadku regulowania faktury za usługi po ustalonym terminie płatności. Plan dochodów ustalono w kwocie 10,- zł z czego
zrealizowano 4,93 zł tj. w 49,3%.

W dz. 750 rozdz. 75075 w § 0960 zaplanowano dochód w kwocie 5.959,- zł . Do budżetu Gminy wpłynęła darowizna od gminy holenderskiej na sfinansowanie wydatków związanych z współpracą gmin w kwocie 5.958,75 zł , tj. w 99,99 % .

W dz. 751, rozdz. 75101 w § 2010 zaplanowano dotacje w kwocie 1392,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Do 31 grudnia 2006 roku przekazano 100% planu.
W dz. 751, rozdz. 75109 w § 2010 przyjęto plan w kwocie 28.380,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Wpłynęła do budżetu gminy kwota
17.001 ,- zł , która była przeznaczona na sfinansowanie I tury wyborów samorządowych.
Ponieważ w gminie nie odbywała się druga tura wyborów plan nie został zrealizowany w całości. Realizacja planu 59,9 %.

W dz. 754, rozdz. 75414 w § 2010 przyjęto plan w kwocie 400,- zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, który zrealizowano w 100 %.

W dz. 756, rozdz. 75601 w § 0350 wykazano otrzymane przez gminę dochody z tytułu opłacania podatków w formie karty podatkowej. Pobór podatku realizowany jest przez urzędy
skarbowe w Lesznie i Gostyniu. Z zaplanowanej kwoty 20.000,- zł , zrealizowano 7.992 zł co stanowi 39,96 %. Niskie wykonanie dochodów tłumaczy się dużymi zaległościami w ściąganiu tego podatku . Zaległości jakie pozostały do zrealizowania przez urzędy skarbowe wyniosły 17.617,33 zł.

W dz. 756, rozdz. 75601 w § 0910 i 0920 o zaplanowano pozyskanie łącznie kwoty 600,- zł tytułem odsetek za nieterminowe płacenie podatku w formie karty podatkowej. Urzędy skarbowe przekazały do końca roku 2006 , kwotę 13,69 zł co stanowi 2,3 %. Wyegzekwowanie od dłużników zaległości o których wspomniano wyżej , automatycznie poprawi wykonanie odsetek.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0310 przyjęto plan na dochody z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne w kwocie 1.050.000,- zł . Realizacja w roku 2006 przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Na koniec grudnia pozyskano z tego tytułu kwotę 1.018.070,92 zł co stanowi 96,96 %. Zaległości w płaceniu podatku wyniosły tylko 11.342,78 zł. Z opłacaniem podatku zalegało 7 firm. Największą zaległość miała jedna firma na kwotę 10.708,90 zł. Zaległość ta została obecnie skierowana do egzekucji komorniczej.
Pozostałe drobne zaległości zostały uregulowane w roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0320 ujmowano wpłaty podatku rolnego od osób prawnych .
Z zaplanowanej kwoty 22.100,- zł zrealizowano 22.059,- zł, tj. 99,8 %. Zaległości z tego tytułu wyniosły 618,50 zł i dotyczyły tylko jednego podatnika, który uregulował należność
w lutym 2007 roku.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0330 klasyfikowane są wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych . Przyjęty plan w kwocie 19.937,- zł zrealizowano w 99,9 % co daje wpływy na rachunek bankowy w kwocie 19.915,- zł. Zaległości nie zanotowano .

Dz. 756, rozdz. 75615 w § 0340 przedstawia zrealizowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych .Na etapie tworzenia budżetu wyliczono, że wpływy powinny wynieść 40.000,- zł . Z zaplanowanej kwoty udało się zrealizować 38.013,- zł co stanowi
95,0 %. Nie zanotowano w tym podatku zaległości w opłatach.
Skutek obniżenie przez Radę Gminy stawek podatku od środków transportowych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniósł 37.694,52 zł a więc prawie tyle ile wpływy z tego podatku.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0450 zaplanowano kwotę 300,- zł na dochody z tytułu opłaty administracyjnej. W ciągu roku 2006 firmy do budżetu gminy wpłynęła kwota 80,- zł.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0500 klasyfikowane są wpływy z tytuły podatku od czynności cywilno prawnych. Zaplanowano niewielki wpływy z tego tytułu w kwocie 2.000,- zł, a Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę 13.053,90 zł, co stanowi 652,7 % planu.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 300,- zł z różnych opłat,
głownie zwracane przez podatników koszty upomnienia. Realizacja wyniosła tylko 44,- zł , co wskazuje na wykonanie zadania w 14,7 %. Niskie wykonanie wynika z tego, że firmy działające na tereni gminy terminowo uiszczają podatki i nie trzeba wzywać ich do regulowania zobowiązań.

Podobnie z odsetkami od nieterminowo płaconych podatków , które klasyfikowane są
W dz. 756, rozdz.75615 w § 0910 .Plan w kwocie 468,- zł wykonano kwotą 487,55 zł
tj. w 104 % .W dz. 756, rozdz. 75615 w § 0960 wpłacono do budżetu darowiznę pieniężną w kwocie 300,- zł. Darowizny dokonał dwie firmy OHZ Garzyn i Kan-bud z Kakolewa. Po dokonaniu wpłat
przyjęto plan w kwocie 300,- zł, co spowodowało 100 % realizację planu.

W dz. 756, rozdz. 75615 w § 2680 zaplanowano dochody z tytuły rekompensaty utraconych przez gminę podatków z w związku z istnieniem na terenie gminy zakładów pracy chronionej. Plan w kwocie 50.000,- zł zrealizowano w kwotą 73.650,- zł, co daje 147,3 % planu. Wysoka realizacje dochodów uzasadnia się przyjęciem zbyt niskiego planu na etapie tworzenia budżetu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0310 klasyfikowano dochody z podatku od nieruchomości wpłacane przez osoby fizyczne. Plan w kwocie 666.560,- zł zrealizowano w kwocie 701.057,51 zł, co stanowi 105,2 % planu. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień
31 grudnia 2006 roku wyniosły 44.147,33zł a nadpłaty wyniosły 1.139,09 zł . Tak duż zaległość spowodowana była tym ,że w dniu 27 listopada naliczono podatek osobie fizycznej , która nabyła nieruchomość i prowadzi tam działalność gospodarczą. Należny podatek w kwocie 17.268,- zł należało uregulować w terminie 14 dni od otrzymania decyzji czego nie uczyniono. Zaległość została uregulowana dopiero w dniu 08 stycznia 2007.
W stosunku do wszystkich zalegających wysłano upomnienia , Część osób uregulowała zaległości natomiast w stosunku do pozostałych wystawiono tytuły egzekucyjne. Wykazana na koniec roku nadpłaty za zgodą podatników zostaną zarachowane na poczet podatku roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0320 zaplanowano kwotę 210.000,- zł z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne. Plan zrealizowano zgodnie z oczekiwaniami w kwocie 205.767,33 zł co stanowi 97,98 % planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 22.053,48 zł a nadpłata 972,51 zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia . Nadpłata podobnie jak w podatku od nieruchomości zaliczona będzie na poczet podatku roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0330 ustalono plan na wpływy z podatku leśnego w kwocie
7.900,- zł z uzyskano dochody w kwocie 7.463,70 zł tj. 94,5 % planu .
Ustalono na koniec roku zaległości w łącznej kwocie 2.435,50 zł oraz nadpłatę w kwocie 2,- zł . Do zalegających w podatku leśnym wysłano upomnienia a w przypadku braku wpłat tytuły egzekucyjne.

Realizacja podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne, klasyfikowana w dz. 756,rozdz. 75616 w § 0340 przebiegała prawidłowo.
Plan w kwocie 58.000,- zł wykonano w 88,3 % a uzyskane wpływy wyniosły 51.241,40 zł.
Zaległości w podatku od środków transportowych są wysokie i wynoszą aż 31.922,- zł.
W celu ich wyegzekwowania do wszystkich zalegających w roku 2006 wysyłano upomnienia.
W stosunku do jednego zalegającego zastosowano zastaw skarbowy na pojeździe .
Jeden z podatników nadpłacił podatek w kwocie 10,- zł, który zostanie zarachowany na poczet podatku roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0360 ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn.
Planowano pozyskać 8.000,- zł a rzeczywiste wpływy na 31.12.06 wyniosły 10.870,90 zł tj.135,9 % planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0370 przedstawiono realizacje podatku od posiadania psów.
Na planowanych 12.000,- zł uzyskano wpływy w kwocie 11.291,- zł .
Realizacja wyniosła 94,1 % .
W podatku tym ustalone zaległości wyniosły 1.077, 20 zł.
Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze gdy nie regulowali swoich zobowiązań .

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0430 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 100,- zł. Z uwagi na to, że na terenie gminy nie ma targowiska ustalono tak niski plan , który został zrealizowany w 100 % .

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0450 przyjęto plan na wpłaty z tytułu opłaty administracyjnej w kwocie 1.200,- zł. Realizacja wyniosła 1.160,- zł, co stanowi 96,7 % planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0500 klasyfikowane są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne. Podatek realizują urzędy skarbowe na terenie kraju. Plan przyjęto w kwocie 60.000,- zł a jego realizacja na 31.12.2006 wyniosła 80.784,80 zł , co stanowi 134,6 %.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0690 ujmowane są dochody z tytułu różnych opłat.
Plan w kwocie 3.200,- zł zrealizowano w 157,6 % i uzyskano wpływy do budżetu w kwocie 5.042.74 zł. Wysoka wskaźnik realizacji dochodów potwierdza to, że w trakcie roku wysyłano wiele upomnień do podatników, gdyż koszty upomnienia są w tej podziałce jedynym źródłem dochodów.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 0910 przyjęto plan na dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych podatków w kwocie 5300,- zł .Realizacja
przekroczyła kwotę planowaną i wyniosła 5.978,74 zł tj. 112,8 % .

W dz. 756, rozdz. 75616 § 0960 zaplanowano otrzymanie darowizn pieniężnych w kwocie 400,- zł. Do końca roku wpłacono do budżetu 396,70 zł tj 99,2 % planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w § 2680 ujmowane są wpłaty jakie gmina otrzymuje z PFRON-u tytułem rekompensaty utraconych podatków za zakład pracy chronionej prowadzony przez osobę fizyczną. Plan w kwocie 20.500,- zł zrealizowano w 100,1 % co dało wpływy do budżetu 20. 514,- zł.

W dz. 756, rozdz. 75618 w § 0410 dochodami są wpływy z opłaty skarbowej. Z planowanej kwoty 30.000,- zł zrealizowano 23.893,46 zł co stanowi 79,64 % planu. Rok 2006 był ostatnim rokiem pobierania opłat skarbowych w postaci znaków skarbowych.

W dz. 756, rozdz. 75618 w § 0460 ujmowane są dochody z opłaty eksploatacyjnej.
Plan 14.000,- zł wykonano w kwocie 13.674,03 zł. co stanowi 97,7 % planu.
Zaległości w opłacie eksploatacyjnej są duże i wynoszą na 31.12 2006 roku 6.278,40 zł.
Do zalegających wysłano w ciągu roku 5 wezwań do zapłaty . Do czasu sporządzania informacji z zaległości uregulowano 2.115,60 zł.

W dz. 756, rozdz.75618 w § 0480 klasyfikowane są wpłaty za koncesje alkoholowe.
Planowano wpływy w kwocie 112.386,- zł a uzyskano kwotę 112.385,91 zł tj. 99,99 % planu.

W dz. 756, rozdz. 75618 w § 0490 klasyfikowane są wpłaty od osób fizycznych wynikające z ustawy o działalności gospodarczej np. za wpis do ewidencji lub rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego .
Z zaplanowanej kwoty 5.800,- zł uzyskano 6.142,30 zł . Wskaźnik realizacji planu wyniósł 105,9 % .
W kwocie zrealizowanych dochodów ujęto :
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 142,30 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6.000,- zł.


W dz. 756, rozdz. 75621 w § 0010 klasyfikowane są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów ustaliło dla gminy plan w kwocie 1.759.662,- zł a do końca roku 2006 na rachunek urzędu gminy przekazano kwotę 1.821.038 ,- zł co wskazuje na 103,5 % wykonania .


W dz. 756, rozdz. 75621 w § 0020 ujmowane są wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek przekazywany był do gminy z urzędów skarbowych na terenie kraju .
Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami . Plan w kwocie 100.000,- zł zrealizowano w 159,1 % co dało wpływy do budżetu w kwocie 159.079,91 zł.

W dz. 758, rozdz. 75801 w § 2920 zaplanowano subwencję oświatową w kwocie 5.160.811,- zł , zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Planowana kwota wpłynęła do budżetu w 100%.

W dz. 758, rozdz.. 75807 w § 2920 klasyfikowana jest część wyrównawcza subwencji .
Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 2.034.651,- zł i zrealizowano ją w 100 % .

W dz. 758, rozdz. 75814 w § 0920 przyjęto plan w kwocie 15.000,- zł, z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .
Zrealizowano 14.224,17 zł, co stanowi 94,8 % planu. Mała kwota pozyskanych do budżetu odsetek wynika z dużego zaawansowania inwestycji, co z kolei nie pozwala tworzyć lokat terminowych , które były głównym źródłem pozyskiwania dochodów z odsetek.

W dz. 785, rozdz. 75814 w § 0970 zaklasyfikowano pieniądze , które przekazano do budżetu z rachunku wydatków nie wygasających. Z uwagi na to, że z dniem 31 grudnia 2006 roku wygasł plan finansowy do wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku wydatków nie wygasających a nie zostały one zagospodarowane , do budżetu gminy wróciła kwota 14.632 zł.

W dz. 758, rozdz. 75831 w § 2920 zaplanowano kwotę 19.855,- zł z części równoważącej subwencji .Do końca Ministerstwo Finansów przekazało do gminy 100 % planu.

W dz. 801, rozdz.. 80101 w § 0750 zaplanowano wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych. Przyjęto plan w kwocie 1.155,- zł a uzyskano 1.098.,96 zł tj. 95,14 % .
Na dochody w tej podziałce złożyły się opłaty za wynajem pomieszczeń na dodatkowe lekcje języka obcego w SP w Drobninie.

W dz, 801, rozdz. 80101 w § 0830 plan ustalono w kwocie 6.462,- zł a uzyskane wpływy
ze sprzedaży usług głównie energii i wody w SP w Garzynie , Drobninie i Pawłowicach , wyniosły 6.035,71 zł. Realizacja dochodów w 93,4 % .

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 0920 zaplanowano tytułem odsetek naliczonych przez bank
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwotę 200,-zł z czego do końca roku zrealizowano 19,24 zł tj.9,62 %. Przy bardzo niskim oprocentowaniu rachunków bieżących uzyskanie odsetek jest możliwe wyłącznie przez tworzenie lokat krótkoterminowych, na co nie pozwalały skromne budżetu szkół.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 0960 zaplanowano kwotę 3.400,- zł , tytułem dokonanych na rzecz szkół darowizn pieniężnych. Uzyskano w ciągu roku 2006 kwotę 3.572 ,- zł co dało wskaźnik realizacji planu w kwocie 105,1 %.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 0970 zaplanowano pozyskanie kwoty 2.881,- zł a zrealizowano 2.660,- zł tj. 92,3 % planu. Dochodem ujętym w tej podziałce klasyfikacyjnej są prowizje uzyskane przez szkoły z PZU.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego . Planowano kwotę 6.037,- zł ,a otrzymano 4.088,84 zł tj. 67,7 %.
Dotacje w tej podziałce klasyfikacyjnej przeznaczone były na dwa zadania wymienione w tabelce .

Zadanie

Plan w złotych

Wykonanie w złotych

Na naukę angielskiego

2.924,- zł

975,84 zł

Na wyprawkę dla uczniów klas I

3.113,- zł

3.113,- zł


W dz. 801, rozdz. 80104 w § 0750 wpłacono do budżetu kwotę 250,- zł za najem pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby organizowanej imprezy rodzinnej. Realizacja planu wyniosła 100 %.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 0830 wpływy z usług ( głownie za korzystanie ze stołówek
w przedszkolach i opłaty stałej) zaplanowano w kwocie 60.400,- zł . Realizacja przebiegała prawidłowo i wyniosła 54.258,80 zł tj. 89,83 % . Niższe wykonanie wynika z przyjęcia zbyt wysokiego planu. Z tytułu tych opłat nie zanotowano zaległości.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 0870 zaplanowano wpływy z sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 60,- zł i w takiej wysokości uzyskano wpływy.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 0920 zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 20,- zł. Realizacja wyniosła tylko 1,75 zł tj. 8,75% planu.
Z uwagi na to, że przedszkolom przekazywane są środki w miarę istniejących potrzeb , tworzenie lokat terminowych, z których można by zarobić więcej pieniędzy jest prawie nie możliwe.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 0960 zaplanowano kwotę 444,- zł wpływów z darowizn pieniężnych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz placówek przedszkolnych.
Udało się do końca roku pozyskać wpływy w kwocie planowanej.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 0970 zaplanowano 178,- zł a uzyskano kwotę 178,49 zł , która została wpłacona przez pracownika przedszkola na skutek uznania niedoborów inwentaryzacyjnych za zawinione. Realizacja planu wyniosła 100,3 %.

W dz. 801 rodz. 80113 w § 0830 zaplanowano kwotę 47.700,- zł z tytułu dochodów
za odpłatne dowożenie uczniów do szkół. Z planu zrealizowano w 111 ,4 % co dało wpływy do budżetu w kwocie 53.157,- zł . Wysokie wpływy tłumaczy się dużą liczbą dzieci korzystających dowożenia.

W dz. 801, rozdz. 80195 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 63.377,- zł , na sfinansowanie wypłat pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników
w celu nauki zawodu. Wykonanie dotacji wyniosło 63.276,92 z tj. 99,8 %.
Kwota otrzymanej dotacji była wystarczająca na uregulowanie wszystkich wniosków.

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 2010 zaplanowano dotację do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 2.156.100,- zł . Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu gminy kwotę 2.141.284,09 zł co stanowi 99,3 % planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w § 2010 ustalono plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem wojewody w kwocie 2.700,- zł . Do końca grudnia 2006 przekazano na rachunek UG kwotę 2.121,84 zł , co stanowi 78,6 % planu. Otrzymana dotacja wystarczyła na realizację zadań gminy .

W dz. 852, rozdz. 85214 w § 2010 plan dotacji wynosił 19.350 a realizacja 18.944,75 ,- zł tj. 97,91 %. Dotację przekazywał gminie Wojewoda Wielkopolski terminowo i w kwotach wystarczających na realizacje zadań.

W dz. 852, rozdz. 85214 w z 2030 dotacja w zaplanowanej kwocie 70.753,- zł na zadania z zakresu opieki społecznej przekazywana była zgodnie z terminami i w wysokości odpowiadającej kwocie planu.

W dz. 852, rozdz. 85219 w z 2030 klasyfikowana jest dotacja jaką gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie GOPS-u . Zaplanowano kwotę 71.000,- zł
a przekazano 70.875,- zł. Niższe wykonanie planu wynika z tego ,że gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji do dysponenta w terminie do 15 stycznia 2007 roku.
W dz. 852, rozdz. 85278 w § 2010 ujęto planowaną dotację w kwocie 317.012,- na wypłatę dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Otrzymano na ten cel kwotę 313.836,- zł , która to kwota wystarczyła na realizację tego zadania.

W dz. 852, rozdz. 85295 w § 2030 plan dotacji wyniósł 42.680,- zł z czego zrealizowano 42.673,75 zł. Wskaźnik realizacji jest wysoki i wynosi 99,99 %. Środki w tej wysokości zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W dz. 854, rozdz. 85415 w § 2030 gmina otrzymała środki na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan ustalony przez Wojewodę wynosił 48.780,- zł. Dotacja została przekazana w kwocie 47.860,- zł .

W dz. 900, rozdz. 90020 w § 0400 przyjęto plan na dochody z tytułu opłaty produktowej
w kwocie 512,- zł . Zrealizowano do końca półrocza kwotę 369,40 zł tj. 72,1 % planu.


W dz. 900, rozdz. 90095 w §0830 wpływy z usług grupy remontowej zaplanowano w kwocie 1.000,- zł . Zrealizowano dochody w kwocie 948,35 zł , co wskazuje na 94,84 %
.
W dz. 900, rozdz.. 90095 w § 0840 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych a szczególności ze sprzedaży złomu w kwocie 1.200,- zł
Dochodów z tego tytułu nie zrealizowano z uwagi na małą ilość nagromadzonego złomu.

W dz. 921, rozdz. 92109 w § 0830 klasyfikowano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich .
Ustalono plan w kwocie 3.400,- zł . Do końca roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.822,26 zł. tj. 112,42 % planu.

W dz. 926, rozdz. 92601 w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń sal gimnastycznych. Zaplanowaną na rok 2006 kwotę 39.600,- zł zrealizowano w 103,9 % co dało wpływy do budżetu w wysokości 41.144,- zł , za sprawą bardzo dużego wykorzystania tych obiektów przez mieszkańców
Dochody z poszczególnych sal przedstawiają się następująco:
z sali sportowej w Pawłowice 20.822,- zł,
z sali sportowej w Drobninie 20.322 ,- zł

W dz. 926, rozdz. 92601 w § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 352,- zł.
Dochodów nie zrealizowano z racji tej, że obiekt sali gimnastycznej w Garzynie z którego pochodziły dochody przestał funkcjonować.
A .Sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2006.

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Wójt Gminy tylko raz skorzystał
z przysługujących mu uprawnień w zakresie umarzania podatków i opłat.
Umorzył podatnikowi odsetki od zaległości podatkowej na łączną kwotę 394 zł

W trakcie roku 2006 do Wójta Gminy wpłynęło 51 wniosków o odroczenie terminu
płatności podatku. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Terminy płatności ustalano indywidualnie , zgodnie z możliwościami wnioskującego.

Na kolejny okres sprawozdawczy przełożono termin płatności jednemu podatnikowi - osobie fizycznej .
W sumie na dzień 31. 12. 2006 odroczono podatki na łączną kwotę 9.730,- zł w tym:
- podatek od nieruchomości na kwotę 3.024 ,- zł
- podatek rolny na kwotę 6.622,- zł
- podatek leśny na kwotę 4,- zł
- opłatę prolongacyjną w kwocie 80 ,- zł

W stosunku do dwóch podatników zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowych.
Została rozłożona na raty zaległość w kwocie 4.808,50 zł
W tym: - podatek od nieruchomości 2.623,90 zł
- podatek rolny na kwotę 55,60 zł
- odsetek i opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.129,- zł
Raty są realizowane terminowo.

W celu realizacji obowiązku podatkowego w trakcie roku 2006 w stosunku do osób , które nie zapłaciły podatku w terminie a nie wystąpiły o odroczenie terminu płatności wysyłano upomnienia . Ogółem w ciągu roku wysłano 1.169 upomnień i 71 wezwań do zapłaty a w konsekwencji braku wpłat , wystawiono 672 tytuły egzekucyjne.


W trakcie roku wydano 4 nowe decyzje o przyznaniu ulg inwestycyjnych oraz 3 decyzje przyznające ulgi z tytułu nabycia gruntów .

Ponieważ realizacja ulg odbywa się w systemie wieloletnim, do budżetu gminy nie wpłynęła w roku 2006 tytułem podatku rolnego kwota 305.670,37 zł jak w poniższej tabelce.

Ulgi udzielone

Ulga inwestycyjna

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Osobom fizycznym

18.947,-zł

3.575,- zł

Osobom prawnym

283.148,37 zł

0

Razem ulgi

302.095,37 zł

3.575,- zł


B. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące dochodów z mienia w roku 2006

W ogólnej kwocie zrealizowanych w roku 2006 dochodów , kwotę 121.746,73 zł
stanowiły dochody z mienia komunalnego .
Realizacje dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela

Tytuł dochodów

Kwota zrealizowanych dochodów w złotych

Dzierżawa obwodu łowieckiego

2.115,77

Dzierżawa radiowych urządzeń nadawczych

3.251,30

Wieczyste użytkowanie gruntów

2.846,38

Najem i dzierżawa lokali

25.058,07

Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

1.197 ,-

Sprzedaż składników majatkowych

43.792,03

Odsetki od sprzedaży ratalnej mienia komunalnego

933,22

Wynajem pomieszczeń szkolnych

1.098,96

Wynajem pomieszczeń pomieszczeń przedszkolach

250,-

Sprzedaż składników majątkowych w przedszkolach

60,-

Wynajem hal sportowych

41.144,-

Razem dochody z mienia komunalnego

121.746,73 zł


Dochody z mienia komunalnego stanowią tylko 0,81 % wszystkich zrealizowanych wpływów.

W roku 2006 dokonano 3 aktów sprzedaży majątku.
Dwa podpisane akty notarialne dotyczyły sprzedaży działek budowlanych na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie . Działki sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 14.701,- zł

W dniu 19.05.2005 sprzedano 1 garaż za kwotę 7.220,- zł .

Dokonano także przekształcenia praw wieczystego użytkowania 1 działki budowlanej w prawo własności.C. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące otrzymanych dotacji
w roku 2006


I. Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadnia zlecone
i własne

Dz.

Rozdział

§

Plan dotacji
w złotych

Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2006


% realizacji

010

01095

2010

220.012,-

219.504,87

99,8

750

75011

2010

63.200,-

63.200,-

100

754

75414

2010

400,-

400,-

100

801

80101

2030

6.037,-

4.088,84

67,7

801

80195

2030

63.377,-

63.276,92

99,8

852

85212

2010

2.156.100,-

2.141.284,09

99,3

852

85213

2010

2.700,-

2.121,84

78,6

852

85214

2010

19.350,-

18.944,75

97,9

852

85214

2030

70.753,-

70.753,-

100

852

85219

2030

71.000,-

70.875,-

99,8

852

85278

2010

317.012,-

313.836,-

99,0

852

85295

2030

42.680,-

42.673,75

99,9

854

85415

2030

48.780,-

47.860,-

100


Razem

2010

3.081.401,-

3.058.819,06

99,3 %II . Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone

Dz.

Rozdział

§

Plan dotacji wydatków złotych

Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2006


% realizacji

751

75101

2010

1.392,-

1.392,-

100

751

75109

2010

28.380 ,-

17.001,-

59,9


Razem

2010

29.772,-

18.393,-

61,8 %Ogółem na realizacje zadań zleconych gmina otrzymała dotacje:
na zadania zlecone w kwocie 2.777.684,55 zł
na zadania własne w kwocie 299.527,51 zł11
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte