GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr IV/4/2006
Protokół nr IV / 4 / 2006
z Sesji Rady Gminy w Krzemieniewie
w dniu 28 grudnia 2006 r.


Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 r. o godz. 17oo w Pałacu w Witosławiu.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Stanisław Osiegłowski, który serdecznie powitał obecnych radnych a w imieniu Rady zaproszonych gości: Andrzeja Pietrulę - Wójta Gminy, Dorotę Andrzejewską - Skarbnika Gminy, Longinę Szulc - Sekretarza Gminy , Ryszarda Patelkę - Zastępcę Wójta, radnych poprzedniej kadencji i sołtysów (listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokółu).
Przewodniczący - na podstawie listy obecności - stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r.

  4. Podjecie uchwały w sprawie sprostowania uchwały podjętej w dniu 4 grudnia 2006 r.

  5. Podsumowanie pracy rady w 2006 r.

  6. Wolne głosy i wnioski

  7. ZakończenieUwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono, przewodniczący przystąpił więc do jego realizacji.

Ad.2.
Za przyjęciem protokołu z III sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych, przyjęty więc został jednomyślnie.


Ad.3.

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na 2006 r..
Pani Skarbnik przedstawiając projekt podkreśliła, że zmiany dotyczą wprowadzenia środków do budżetu, które zostały przekazane w formie dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie rzemieślnikom kosztów szkolenia uczniów.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu. Przewodniczący przeprowadził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych; stanowi ona załącznik nr 3 do protokółu.

Ad. 4.

Skarbnik Gminy pani Dorota Andrzejewska przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały podjętej na ostatniej sesji rady gminy tj. w dniu 4 grudnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędu drukarskiego.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do proponowanych zmian.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad. 5.

W punkcie podsumowania działalności Rady Wójt Gminy przedstawił realizacje zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Podkreślił, że rok 2006 był specyficzny, ponieważ działały dwie rady to znaczy do października pracowała rada poprzedniej kadencji a od listopada zaczęła pracować Rada nowo wybrana. Wszystkie zadania, które zaplanowała poprzednia Rada zostały wykonane. Szczególny nacisk był położony na budowę i modernizację dróg. Ponadto realizowano drogi rowerowe, chodniki, wykupiono budynek przedszkola i remizy strażackiej w Pawłowicach oraz świetlicę wiejską w Oporówku.
W swoim wystąpieniu Wójt podziękował za dobra współprace wszystkim, którzy przyczynili się do pełnej realizacji zaplanowanych zadań - radnym poprzedniej i obecnej kadencji, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Ad. 10.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady złożył wszystkim uczestnikom sesji życzenia noworoczne. i zamknął obrady.


Protokółowała:


Przewodniczący
Rady Gminy w Krzemieniewie(Bogusława Stróżyńska)


( Stanisław Osięgłowski)Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte