GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zmianami)

Wymagane dokumenty:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona
jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zarejestrowania przez osobę fizyczną działalności
gospodarczej, jak również dokonania zmian wpisu w CEIDG, informacji
o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
składa się w jednym z następujących trybów postępowania:
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie – w przypadku osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Załączniki:

Załącznik nr 1
Wzór wniosku CEIDG wraz z załącznikami:
• CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
• CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
• CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
• CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
• CEIDG- PN - służy do udzielania pełnomocnictwa
• CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Załącznik nr 2
INSTRUKCJA wypełniania wniosku CEIDG-1

Opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłaty.

Termin odpowiedzi:

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego,
i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia
jego otrzymania.
Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.


Tryb odwoławczy:

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go
w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością
materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.Dodatkowe informacje:

Z dniem 31 grudnia 2011 r. skończyła się migracja wpisów z gmin do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie figuruje w CEIDG, zobowiązany jest udać się do urzędu gminy, w którym rejestrował firmę, w celu aktualizacji danych.
Jeżeli wpis został opublikowany i przedsiębiorca chce go poprawić, może udać się w tym celu do najbliższego urzędu gminy lub złożyć wniosek o zmianę on-line.
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:
- zmianę wpisu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG, zmianą wpisu jest również zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej,
- wykreślenie wpisu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 jest dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą również:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
Więcej informacji na stronie CEIDG: www.firma.gov.pl


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte