GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
art. 11¹ i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356, ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XIII/65/04 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 02.04.2004r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:

" Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych"
1. Załączniki:
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
• decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).

Opłaty:

1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Ww. opłaty wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości – 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:
37.500 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy na konto Gminy Krzemieniewo nr konta 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujące zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Krzemieniewo wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

1. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
3. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojta Gminy Krzemieniewo. Zezwolenia wydaje wójt, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1. posiadanie zezwolenia,
2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty o ktorej mowa w art. 11¹ ,
5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone uchwałą rady gminy,
9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte