GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o podział nieruchomości
2. Załączniki:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości,
• wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku.
Po przedłożeniu w/w dokumentów Wydział wydaje postanowienie co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu postanowienie o zgodności z przepisami odrębnymi..
Po uzyskaniu postanowienia wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku o:
• dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę,
• protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
• wykaz zmian gruntowych,
• mapę z projektem podziału.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni
TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie lub odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 7 dni (na postanowienie) lub 14 dni (na decyzję) od daty otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:
Wniosek składa właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty (dotyczy osób fizycznych).
Na mapach wstępnego projektu podziału nieruchomości powinny być:
• granice nieruchomości podlegającej podziałowi
• oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastry nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
• powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
• naniesienie w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
• przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycje sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielania działek gruntu do drogi publicznej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnieniaPliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte