GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA


ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Podstawa prawna

ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 220 r., poz. 1414), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek, który musi zawierać:
• dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESEL
• imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
• uzasadnienie
2. Odpis zupełny aktu urodzenia.
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa, jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim.
4. Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci.
5. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka (w przypadku
braku zgody – postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany).
6. Zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 13 lat.

Załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową.
Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.

Opłaty

Opłata skarbowa:
37 zł za decyzję
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na konto: Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

O zmianę imienia lub nazwiska mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie, cudzoziemcy nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego, cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. W sytuacji, gdy nie można ustalić właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w oparciu o miejsce pobytu, rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy lub jego zastępca.

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte