GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC

Podstawa prawna
art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Wymagane dokumenty

1. W przypadku kawalera i panny:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.

3. W przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka(jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.
* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu
4. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
• do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce; w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Opłaty

Opłata skarbowa:
84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na konto: Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, strona może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dodatkowe informacje

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński winny zgłosić się w USC na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu w celu złożenia dokumentów.
Przy składaniu dokumentów nupturienci składają pisemne zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. W momencie składania zapewnień nupturienci podejmują decyzję w sprawie nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte