GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM

Podstawa prawna
art. 1 § 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318), ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Wymagane dokumenty

1. W przypadku kawalera i panny:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.

3. W przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka(jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.
* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu
4. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
• do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce; w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Opłaty

Opłata skarbowa:
84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na konto (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzony w tutejszym USC): Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego, strona może zwrócić się z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dodatkowe informacje

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym winny zgłosić się do USC w celu wydania zaświadczenia. Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące.Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte