GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA POCZĘTEGO


UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA POCZĘTEGO

Podstawa prawna

art. 72-83 ustawy z dnia ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788), art. 14 oraz art. 44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Wymagane dokumenty

1. Do wglądu – dokumenty tożsamości rodziców dziecka.
2. W przypadku matki panny - odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo); w wypadku matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo) z adnotacją o jego rozwiązaniu; w wypadku matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione akty zostały sporządzone poza USC Krzemieniewo).
3. Karta przebiegu ciąży lub zaświadczenie od lekarza.

Opłaty

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania matki dziecka. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).
Rodzice otrzymują odpis zupełny protokółu uznania ojcostwa.

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte