GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały, stanowiska, referaty » Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Kadrowych

Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Kadrowych

E-mail: ugsekr@krzemieniewo.pl
Telefon: (65)5369-200

 

Do zadań  Stanowiska d/s Organizacyjnych i Kadrowych  należy zapewnienie obsługi organizacyjnej  Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne,  a w szczególności:

 

1)       przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz

     i wewnątrz Urzędu,

2)       prowadzenie ewidencji korespondencji,

3)       prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,

4)       przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań

     i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

5)       prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

6)       nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

7)       prowadzenie archiwum zakładowego,

8)       przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,

9)       utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,  prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

10)  zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

11)  prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

12)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

13)  zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu

14)  przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi  materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

15)  przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

16)  przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

17)  przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

18)  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady,

19)  protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.

20)  prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

21)  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

22)  organizowanie szkoleń radnych.

23)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

24)  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

25)  przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności

     z zakresu prawa pracy,

26)  zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników  Urzędu,

27)  przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

28)  zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

29)  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

30)  ewidencja czasu pracy pracowników

31)  kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych.

32)  okresowa analiza stanu bhp,

33)  stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

34)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

35)  zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

36)  przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

37)  rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

38)  udział w dochodzeniach powypadkowych,

39)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,

 

 

 
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały, stanowiska, referaty
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-03
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte