GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Uchwała Nr XXV/ 143/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010 UchwaRady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010

Uchwała Nr XXV/ 143/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010 UchwaRady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010


Uchwała Nr XXV/ 143/2009
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 grudnia 2009

w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.211,212, 214 pkt. 1 ,215,222,235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art.166, 184 ust.1 pkt.5 i pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(DZ.U. Nr 157 poz.1241 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

par.1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 18.423.200,- zł w tym:
- dochody bieżące 18.218.050,- zł
-dochody majątkowe 205.150,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.679.480,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 1a .
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 , w kwocie 35.121,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1b

par. 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 18.423.200,- zł jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.009.955 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na :
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 8.498.313,- zł
b) realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 3.814.859 ,- zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 461.150,- zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.183.874,- . zł
4) wydatki na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 51.759 ,- zł jak w załączniku Nr 3 z czego ;
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 29.852,85 zł
b) ze środków krajowych 21.906,15 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 2.413.245,- zł
jak w załączniku nr 4 w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.755.000,- zł
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie 258.225,- zł
3) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 400.020,-z ł
4. Wydatki majątkowe o których mowa w par. 2 ust. 3 obejmują wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2011 jak w załączniku nr 5


par. 3
Wydatki budżetu o których mowa w par. 2 ust.1 obejmują w szczególności :
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.679.480,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jst w wysokości 200.020,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7

par. 4
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010
zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym :
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 645.420,- zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.750,- zł
par. 5
1. Tworzy się rezerwę ogólna budżetu w wysokości 130.000,- zł
2 .Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 250.000,- zł z tego :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,- zł
b) na inwestycje związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych w kwocie 200.000,- zł .

par. 6
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 105.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 9


par. 7
Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,- zł i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 10par. 8
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku
Nr 5 .
oraz na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA ) a także innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi określonych w załączniku
Nr 3
2) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym .

par. 9
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w obrębie każdego działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyłącznie pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach działu .

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

par.10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

par. 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte