GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIV /138/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXIV /138/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Numer uchwały: 138
Numer sesji: XXIV
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXIV /138/2009
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości jak niżej :

Przedmiot opodatkowania stawka w złotych
BUDYNKI i BUDOWLE
1) Od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0, 65 zł
2)
Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,57 zł

3) Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

16,40 zł
4) Od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,49 zł
5)
Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł
6) Od budowli 2 % wartości

GRUNTY
7) Od 1 m² gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 zł
8) Od 1 ha gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł

9) Od 1 m² gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0, 27 zł


§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części , budowle
i grunty zajęte na:
1) prowadzenie działalności kulturalnej , przeciwpożarowej ,
prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
świetlice wiejskie, z wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą
i zwolnionych ustawowo;
2) rekultywowane grunty zajęte pod składowiska odpadów , na czas ich rekultywacji;
3) grunty pod drogami śródpolnymi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem
( Dr).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/93/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości .


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte