GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 32/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 kwietnia 2009

PROTOKÓŁ NR 32/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 kwietnia 2009

Numer protokołu: 32
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 32
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 kwietnia 2009

Dnia 22 kwietnia 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola pozyskiwania środków unijnych w roku 2009 i realizacja projektów.
2) kontrola realizacji zadania w ramach środków PFRON „ uczeń na wsi „
3) Wydanie opinii w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na inwestycje
4) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych i udzielił głosu p. Katarzynie
Wiśniewicz, która w Urzędzie Gminy zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych prosząc o przedstawienie informacji o złożonych wnioskach celem uzyskania dodatkowych środków .

1) Radni zostali poinformowani , że w chwili obecnej składany jest wniosek w którym gmina ubiega się o środki w ramach odnowy wsi. W związku z tym na ostatniej sesji radni podjęli niezbędne uchwały w sprawie planów odnowy wsi . Dotyczyły one tych miejscowości dla których gmina chciałaby pozyskać pieniądze jeszcze w roku 2009 tj. Nowego Belęcina , Górzna, Bielaw i Pawłowic.
Po przedstawienie tej informacji rozgorzała dyskusja na temat konieczności uchwalenia takich planów w odniesieniu do innych miejscowości.
Radna Przybylska Henryka pytała, czy jest sens podejmować takie uchwały w szybkim tempie do końca czerwca 2009. Wyraziła swoja opinię, że tworzenie takich dokumentów daje mieszkańcom nadzieje na wykonanie zadań wymienionych w załączniku do tej uchwały a zadania te często przekraczają możliwości finansowe gminy. Z opinią tą zgodził się także radny Krysztofiak. Stwierdził , że uchwalony przez radnych plan odnowy wsi Górzno zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń i mieszkańcy będą oczekiwać realizacji zadań.
Radny Zbigniew Ptak interesował się , czy z pieniędzy unijnych w ramach odnowy wsi mógłby korzystać GOK . Uznał , że byłaby to duża szansa zakończenia remontu tego obiektu.

2) W dalszej kolejności p. Katarzyna Wiśniewicz poinformowała, że został złożony wniosek o dofinansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach. W ramach tego projektu można by nauczać języków, prowadzić zajęcia logopedyczne, zajęcia z rytmiki , tańca lub gry na instrumentach. Wniosek Gminy Krzemieniewo został zaopiniowany pozytywnie jednak
z uwagi na brak środków finansowych , gminie pieniędzy nie przyznano.4) W dalszej kolejności komisja skontrolowała , wniosek pod nazwą „ Animator – Moje Boiska Orlik 2012 „ Złożenie tego wniosku przez gminę pozwoliła zmniejszyć koszty związane z zatrudnieniem organizatora zajęć sportowych na boisku Orlik w Krzemieniewie .
Wniosek został zatwierdzony pozytywnie. Realizacja wniosku wygląda w ten sposób , że połowę wynagrodzenia zatrudnionej na boisku osoby płaci bezpośrednio Ministerstwo Sportu .

5) Pani Katarzyna Wiśniewicz poinformowała radnych , ze pozytywnie rozpatrzony został wniosek przyznający gminie pieniądze na naukę pływania dla uczniów. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Gmina otrzymała na realizację programu kwotę 15.000,- zł, pod warunkiem , że zaangażuje swoje środki własne w tej samej wysokości. W realizacji programu pod nazwą „Delfinek „ udział wezmą uczniowie klas III, IV i V szkoły podstawowej. Program realizowany będzie przez cały rok 2009.
Zgodnie z umową pieniądze wykorzystać będzie można na opłacenie instruktorów oraz wstępy na basen. Gmina natomiast musi zabezpieczyć koszty transportu.

6) Kolejny wniosek złożony został bezpośrednio do Brukseli a dotyczyć ma otrzymania pieniędzy na współpracę z gmina holenderską . Ogółem ma to być kwota około 2000Euro dla każdej z gmin. Dokumenty przygotowywał dla gminy podmiot zewnętrzny.

7) Gmina ubiega się także o pozytywne rozpatrzenie wniosku na kurs prawa jazdy kat. C dla strażaków. W chwili obecnej nie ma jeszcze informacji , czy wniosek zostanie zaakceptowany.
W programie mogłoby uczestniczyć 10 osób w wieku od 20 do 40 lat. Ogólna wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wyniosła 36.921,- zł

8 ) W chwili obecnej realizowane są dwa projekty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Pierwszy z nich pod nazwą „angielski szansą na przyszłość „
polega na nauce języka angielskiego. Nauka realizowana jest w trzech grupach wiekowych
w zależności od stopnia zaawansowania uczestników programu .Z odpowiedzi na zadane pytanie wynikało, że na pewno muszą to być kobiety posiadające status osoby bezrobotnej.
Szczegóły naboru są w trakcie przygotowywania i zostaną ogłoszone do informacji publicznej.

Drugim realizowanym projektem jest program „ Razem Łatwiej „ polegający na aktywnej integracji 5 bezrobotnych kobiet i zatrudnieniu dodatkowego pracownika socjalnego .
Radna Przybylska Henryka pytała w jaki sposób wyłonione zostaną kobiety do uczestnictwa w tym projekcie?
Z odpowiedzi wynikało, ze kryteria naboru są w trakcie przygotowywania i niebawem zostaną podane do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Komisji radny Jacek Stawiński sugerował, by przygotować wniosek na środki unijne , które pozwoliłyby uzyskać osobom dodatkowe uprawnienia zawodowe np. kurs spawacza lub obsługi wózków widłowych.
Sugestia Przewodniczącego komisji zostanie wzięta pod uwagę i jak tylko pojawią się możliwości na składanie wniosków w ramach projektów edukacyjnych będzie to uczynione.
W związku z wyczerpaniem tematyki Przewodniczący komisji podziękował za obszerne informacje i postanowi przejść do następnego punktu porządku obrad .

Ad. Pkt. 2
----------------
W roku 2009 gmina wspomaga rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach puli pieniędzy otrzymanych z PFRON na program „ uczeń na wsi „. Program realizowany będzie do końca lipca 2009. Z programu w roku szkolnym 2008/2009 korzysta 15 dzieci.
Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu , który się zakwalifikował przyznano do wykorzystania 842,- zł – jeżeli był uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum
i 1264,- zł – jeżeli był uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.
Pieniądze wypłaca gmina na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur za zakup książek pomocy dydaktycznych lub odzieży . Można także przedstawić faktury za korzystanie
z internetu lub zakup biurka lub krzesła do biurka.
Przewodniczący Jacek Stawiński – pytał jakimi dokumentami muszą dysponować rodzice aby złożyć wniosek o uczestnictwo w tym programie:
Z wyjaśnienia wynikało, że niezbędnym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności ucznia wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie.
Następnie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe rodziny.


Ad. Pkt. 3
---------------
Skarbnik gminy poinformowała, że otwarto oferty złożone w przetargu nieograniczonym na remonty i przebudowę dróg tj. ul. Polnej w Krzemieniewie, przebudowę drogi w Starym Belęcinie oraz remont chodnika w Pawłowicach.
Do przetargu przystąpiły dwie firmy a najkorzystniejsza oferta przedstawiała cenę , która przekracza możliwości budżetu gminy zaplanowane w uchwale budżetowej. W związku z powyższym Wójt gminy zdecydował, że jedyną możliwością wykonania zadań jest uruchomienie rezerw -ogólnej i celowej.
W związku z powyższym zwrócił się do Komisji o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje i wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 20.500,- zł z rezerwy celowej na zadanie przebudowy drogi w Starym Belęcinie. Pozostałe dwa zadania remontowe zostaną zabezpieczone finansowo z rezerwy ogólnej budżetu.
Członkowie Komisji po przeanalizowaniu sprawy wyrazili opinię pozytywną i podpisali pisemną opinię w tej sprawie , która niezbędna jest do dokonania zmian w budżecie przed podpisaniem umów na w/w zadania.

Ad. Pkt.4
--------------
W ramach wolnych głosów i wniosków radny Jacek Stawiński zgłosił wniosek o przygotowanie dokumentacyjne do sprzedaży działki gruntu w Garzynie położonej miedzy posesjami p. Zająca a firmą Agrobil. Wniosek swój uzasadnił tym, że jest to teren położony bardzo atrakcyjne i na pewno znajdą się chętni do jego kupna.

Radny Krysztofiak Mirosław zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie kto jest właścicielem działki po p. Leonie Kaczmarku w Górznie, gdyż na terenie tej nieruchomości z uwagi na stan budynku jest bardzo niebezpiecznie i teren ten wymaga uporządkowania.

Obydwa wnioski zostały przekazane do Referatu Rozwoju Gospodarczego z prośbą
o ustosunkowanie się do przedstawianych spraw.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował termin następnego posiedzenia na dzień 20 maja 2009 roku o godzinie 9.oo.
Tematem posiedzenia będzie kontrola funkcjonowania boiska Orlik w Krzemieniewie.
W związku z powyższym prosił o uzgodnienie z trenerem środowiskowym zatrudnionym na boisku , czy istnieje możliwość przybycia w ustalonym terminie na posiedzenie . Jeżeli nie to Komisja dostosuje termin posiedzenia .
Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Jacek StawinskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte