GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/124/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 09 kwietnia 2009 w sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo w roku 2009

Uchwała Nr XXI/124/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 09 kwietnia 2009 w sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo w roku 2009

Numer uchwały: 124
Numer sesji: XXI
Rok: 2009

Uchwała Nr XXI/124/2009
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 09 kwietnia 2009

w sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo w roku 2009


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr XVIII/101/2008 z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie budzetu gminy na rok 2009 jak nizej :

par.1
1. Dochody budżetu gminy ustalone w par. 1ust.1 uchwały budżetowej zwieksza się o kwotę 442.627,87 zł do kwoty 18.714.242,87 zł , zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
z tego: - dochody bieżące 18.054.442,87 zł
- dochody majątkowe 659.800,- zł

2. Wydatki budżetu gminy określone w par.1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę
442.627,87 zł do kwoty 19.854.242,87 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

par. 2

Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
" Wydatki o których mowa w par.1 ust.2 obejmują :
1. Wydatki bieżące w kwocie 15.685.405,87 zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.049.748,- zł
b) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 430.200,- zł w tym dla :
Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 430.200,- zł
c) dotacje udzielane innym podmiotom w kwocie 13.340,- zł w tym dla:
-Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 8.340,- zł
-podmiotów i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000,- zł
d) wydatki na obsługę długu 11.945,- zł
2. Roczne wydatki majątkowe w kwocie 2.858.500,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.310.337,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.par. 3
1. Wydatki budżetu gminy określone w par.1 ust.2. obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 100.492,- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

par. 4
1. Dochody o których mowa w par.2 ust.1 uchwały budżetowej obejmujące w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 5.761,- zł do kwoty 2.573.229,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w par.2 ust.2 uchwały budżetowej obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się
o 5.761,- zł do kwoty 2.573.229,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

par. 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


par. 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr inż. Stanisław Osięgłowski


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte