GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 23/2008 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 29 maja 2008 r.

PROTOKÓŁ NR 23/2008 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 29 maja 2008 r.

Numer protokołu: 23
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 23/2008


z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia
29 maja 2008 r.1. W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji Infrastruktury, pedagodzy szkolni.


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza zachowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenie.


Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wnosząc żadnych zmian.

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła tematykę posiedzenia i zwróciła się z prośbą o przedstawienie przez pedagogów szkolnych informacji dotyczącej zachowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Duża ilość czasu, jaką uczniowie spędzają w szkole, wymusza zwrócenie uwagi pedagogów na ich środowisko rówieśnicze. Przez kilka godzin dziennie uczeń poddawany jest wpływom grupy rówieśniczej, obowiązującym w niej regułom oraz naciskom – aprobacie i dezaprobacie kolegów. Brak dostatecznej kontroli tego, co się dzieje wśród rówieśników ze strony nauczycieli, otwiera drogę niepożądanym oddziaływaniom. Nasilają się wówczas zjawiska i zachowania patologiczne. Dlatego też od szkoły oczekuje się dziś powszechnie lepszego spełnienia jej funkcji wychowawczej. Jest to jednocześnie najtrudniejsza z powierzonych szkole ról. W szczególny sposób wpływy wychowawcze rodzą się w delikatnym obszarze panujących w szkole stosunków osobowych. Odniesienia osobowe miedzy uczniami i wychowawcą klasy decydują najczęściej o tym, jak postrzegana jest szkoła przez uczniów i ich rodziców – czy jest dla nich przyjazna, a zarazem mądrze wymagająca i bezpieczna. Bardzo ważna jest tu współpraca z rodzicami. W trakcie analizowania zachowań dzieci i młodzieży trzeba zaznaczyć, że nie stwierdza się występowania w szkołach większej ilości negatywnych zachowań uczniów. Prowadzone w szkołach działania profilaktyczne prowadzą do zminimalizownia występowania różnych zagrożeń a także duże znaczenia ma współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Lesznie, Rewirem Dzielnicowych Policji w Krzemieniewie, Punktem Konsultacyjnym dla Młodzieży Uzależnionej, Urzędem Gminy – Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkami Zdrowia oraz z innymi instytucjami prowadzącymi działania zapobiegające przejawom agresji i uzależnień wśród uczniów. . Niepokojącym zjawiskiem choć w nie dużej skali są przypadki nie uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne w tym temacie są prowadzone rozmowy z uczniem a jeżeli sytuacja tego wymaga to także z rodzicami. Obserwowane są również przypadki agresywnych zachowań uczniów wobec kolegów z tej samej klasy
Bardzo ważną sprawę w nadzorowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży odgrywają pełnione dyżury kadry pedagogicznej podczas przerw w lekcjach, a także w trakcie lekcji gdzie dyżury pełnią pracownicy obsługi oraz zainstalowany monitoring – kamery na terenie szkół w miejscach, w których mogłoby dochodzić do niewłaściwych zachowań uczniów.

Informację dotyczącą wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Krzemieniewo – stan przygotowania bazy wypoczynkowej przedstawił Pan Zenon Rosik inspektor Urzędu Gminy.


Główną formą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży będą organizowane w placówkach oświatowych na terenie gminy wzorem lat ubiegłych półkolonie.
Program półkolonii będzie obejmował zajęcia prowadzone na terenie szkół przez kadrę pedagogiczną oraz organizowane będą wyjazdy poza teren gminy w celu krajoznawczym i edukacyjnym.
Z budżetu gminy na organizację półkolonii przeznacza się środki finansowe w kwocie 50 zł na dziecko tygodniowo oraz zapewnia się przewóz dzieci autobusem szkolnym.


Półkolonie będą organizowane w/n wymienionych placówkach:

- Zespół Szkół Pawłowice przez 2 tygodnie
- Zespół Szkół Drobnin przez 2 tygodnie
- Zespół Szkół Nowy Belęcin przez 1 tydzień
- Zespół Szkół Garzyn przez 1 tydzień
- Szkoła Podstawowa Oporówko przez 1 tydzień
-
Przewiduje się, że udział w półkoloniach około 300 dzieci.

Ponadto organizowane będą różnego rodzaju zajęcia w Gminnym Centrum Kultury – biblioteki oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, rowerówki dla społeczności lokalnej.

Baza wypoczynkowa mieszcząca się przy Jeziorze w Górznie jest w pełni przygotowana do przyjęcia wczasowiczów. Ma zabezpieczoną obsługę ratowniczą oraz wyposażona jest w pawilon sanitarny oraz pojemniki na śmieci.

Ad. 4.

Radny Tomiński – ponownie zwraca się z propozycją zapewnienie grawitacji finansowych dla osób, które są głównymi koordynatorami półkolonii.


Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie

Protokółował

R.Z. Przewodnicząca Komisji

Józefa Adamska
Członkowie Komisji:

.......................................

.......................................
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte