GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  Uchwała Nr XV /82/ 2008 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 29 lipca 2008roku

Uchwała Nr XV /82/ 2008 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 29 lipca 2008roku

Numer uchwały: 82
Numer sesji: XV
Rok: 2008

Uchwała Nr XV /82/ 2008
Rady Gminy w Krzemieniewie
z dnia 29 lipca 2008roku

w sprawie : dokonania zmian w uchwale Nr XXIX/143/2006 w sprawie zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. g i e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami )


RADA GMINY KRZEMIENIEWO dokonuje zmian w uchwale
Nr XXIX/143/2006 w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych jak niżej:

§ 1
Paragraf 1 otrzymuje brzmienie :
1. Rada Gminy Krzemieniewo postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp.zo.o. w Lesznie do kwoty do kwoty 1.171.500,- zł
( słownie: jeden milon sto siedemdziesiat jedentysięcy pięćset złotych ) na lata :
- 2008 do kwoty 365.475,- zł
- 2009 do kwoty 541.200,- zł ,
- 2010 do kwoty 258.225,- zł
- 2011 do kwoty 6.600,- zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy o współfinansowanie inwestycji oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego do wysokości 1.374.450,- zł na zabezpieczenie roszczeń spółki z tytułu niewykonania przez gminę zobowiązania finansowego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do uchwały NR…./…../2007


Pierwotna uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę Gminy w dniu
06 kwietnia 2006 r Nr XXIX/143/2006 .
Następnie zmieniona została w dniach 12 października 2006 roku uchwałą nr XXXIII/158/2006 i w dniu 22 lutego 2007 uchwałą Nr V/19/2007

Poniesione nakłady w latach oraz zmiany w stosunku do wcześniej obowiązującej uchwały przedstawia tabela:

Lata Ostatnia uchwała Proponowana zmiana
2008 358.050,- 365.475,- zł
2009 20.625,- 541.200,- zł
2010 10.725,- 258.225,- zł
2011 6.600,- zł 6.600,- zł
Razem 396.000 1.171.500,- zł

W chwili obecnej uchwałą Rady Gminy proponuje się :
W § 1 ust.2 kwotę zobowiązania wekslowego 598.950, - zł zastąpić kwotą 1.374.450,- zł..


W chwili obecnej gmina złożyła w MZO dwa weksle, na łączna kwotę 598.950,- zł :
1) weksel nr 1 do kwoty 247.502,14 zł
2) weksel nr 2 do kwoty 351.447,86 zł

Złożone poręczenia wekslowe gminy wynikają z konta pozabilansowego 993.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte