GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KASY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KASY

Numer dokumentu: 17
Rok: 2008

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DO SPRAW OBSŁUGI KASY

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) staż w administracji publicznej
c) obywatelstwo polskie
d) oświadczenie o niekaralności
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów : ustawa o samorządzie gminnym, instrukcja kancelaryjna ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych), Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych,
- umiejętność obsługi komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. Obowiązki ogólne
1. bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy,
2. sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności,
3. organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.
4. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
5. właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
6. bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej.
II. Obowiązki szczegółowe
1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową Urzędu Gminy w Krzemieniewie :
• Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
• Obsługa terminala płatniczego.
• Obsługa kasy fiskalnej U.G.
• Sporządzanie dziennych raportów kasowych
2. Ochrona wartości pieniężnych,
3. Prawidłowa klasyfikacji dokonywanych wpłat pod kątem konieczności ich fiskalizacji na potrzeby podatku VAT, sporządzanie raportów fiskalnych.
4. Prowadzenie księgowości jednostek budżetowych gminy tj. Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie i w Pawłowicach, oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym tych jednostek.
5. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych z realizacji dochodów i wydatków, sporządzanie sprawozdawczości statystycznej Publicznych Przedszkoli w Krzemieniewie i Pawłowicach.
6. Zastępstwo w razie nieobecności księgowej budżetowej .

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo. ul, Dworcowa 34, pocztą elektroniczną na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub poczta na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”ds. obsługi kasy” w terminie do dnia 28 lipca 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o terminie testu kompetencyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dn. 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.


Andrzej Pietrula

Wójt Gminy


Krzemieniewo, dnia 14 lipca 2008 r.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2008-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte