GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA I POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA I POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Numer dokumentu: 12
Rok: 2008

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA I POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) staż w administracji publicznej
c) umiejętność obsługi komputera
2. Wymagania dodatkowe:
a} znajomość przepisów prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, instrukcja kancelaryjna ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych), Kodeks postępowania administracyjnego.)
b) łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. Obowiązki ogólne
1. bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy,
2. sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności,
3. organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.
4. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
5. właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
6. bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej.
II. Obowiązki szczegółowe
1. Udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy klientom zgłaszającym się do Urzędu.
2. Udostępnienie wzorów druków, wniosków i formularzy, w tym prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
3. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
4. Przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów w tym skarg , wniosków i podań,
5. Udzielanie informacji o organach właściwych do załatwienia sprawy w przypadku, gdy takim organem nie jest Wójt,
6. Utrzymywanie i rozbudowa strony internetowej Urzędu.
7. Wprowadzanie informacji publicznych do BIP
8. Załatwianie spraw związanych z promocją gminy ( foldery, kalendarze, itp.)
9. Udostępnianie do przeglądania przez klientów aktów prawnych
( Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich)

10. Inicjowanie, planowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć
i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków
pomocowych.
11. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz programów pomocowych.
12. Prowadzenie usługi ksero dla klientów zgłaszających się do Urzędu.
13. Obsługa urządzeń technicznych przypisanych do stanowiska pracy.
14. Zastępstwo w razie nieobecności Inspektora ds. organizacyjnych
15. Inne sprawy zlecone przez Sekretarza Gminy.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo. ul, Dworcowa 34, pocztą elektroniczną na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub poczta na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”ds. obsługi klienta i pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych” w terminie do dnia 5 maja 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o terminie testu kompetencyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru bedą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dn. 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.


/-/ Andrzej Pietrula
Wójt Gminy


Krzemieniewo, dnia 17 kwietnia 2008 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte