GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 14/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 listopada 2007

PROTOKÓŁ NR 14/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 listopada 2007

Numer protokołu: 14
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 14/2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 listopada 2007

Dnia 20 listopada 2007 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2008
2) Wolne głosy i wnioski .

ad. Pkt.1
--------- ---
W celu realizacji pkt. 1 porządku obrad , przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił głosu
Skarbnikowi Gminy z prośbą o przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2008 .
Z uwagi na to, że wszyscy radni otrzymali kserokopie projektu budżetu pocztą i zdążyli zaznajomić się z propozycjami na rok 2008 skupiono się głównie na omówieniu podstawowych założeń , na podstawie których projekt został opracowany.
W części pierwszej skupiono się na planowanych dochodach roku 2008 .
Padły pytanie dotyczące stawki podatku rolnego na rok 2008.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wyniku posiedzeń Komisji i wniosku Komisji Rolnictwa o obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego przygotowano stosowny projekt uchwały i wysłano go do Izby Rolniczej w Poznaniu w celu wydania opinii.
Zaproponowano obniżenie ceny 1q żyta do wysokości 50 ,- zł .
Uchwała zostanie przedłożona do dyskusji na najbliższej sesji Rady Gminy.
Z uwagi na to, że radni nie wnosili uwag co do planowanych dochodów roku 2008, Przewodniczący Komisji zaproponował omówienie części wydatkowej projektu budżetu .

Skarbnik gminy omówiła głownie założenie na podstawie których opracowano wydatki .
Poinformowała, że planowany wzrost wynagrodzeń wyniosi 3,2% z wyjątkiem wynagrodzeń kierowców autobusów , gdzie planuje się wzrost maksymalnie do 16% w stosunku do roku bazowego.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych z prośbą o zadawanie konkretnych pytań i wyjaśnianie wątpliwości , które zrodziły się po zapoznaniu się z projektem budżetu na rok 2008.
Radni pytali o następujące sprawy a odpowiedzi udzielali Wójt Gminy i Skarbnik .
1) czy w wynagrodzeniach w rozdz.. 75023 skalkulowano wzrost wynagrodzeń wynikający ze zwiększenia zatrudnienia?
Odp. Tak , liczono wzrost zatrudnienia o 1 pełen etat , gdyż zamierza się zatrudnić osobę , która zajmie się pozyskiwaniem środków unijnych .

2) Dlaczego tak dużo pieniędzy zaplanowano na koszty ogrzewania GOPS.
(rozdz. 85219 )
Odp. W odpowiedzi Wójt wyjaśnił że w roku 2008 zamierza się wyprowadzić GOPS z budynku UG do obiektów dzisiejszej gazowni w Krzemieniewie.
Wobec tego wydatki na GOPS w roku 2008 są znacznie wyższe niż w roku 2007. Wiąże się to z kosztami utrzymania tych budynków a także wyodrębnionej księgowości dla GOPS , sprzątaczki itp. Na etapie tworzenia projektu trudno przewidzieć jakie będą rzeczywiste koszty tej zmiany. Niemniej jednak zostanie wypełniony wymóg stworzenia dla GOPS bardziej intymnych warunków pracy socjalnej o czym wielokrotnie pisano w protokołach pokontrolnych.

3) O jaka rezerwę chodzi w rozdziale zarządzania kryzysowego.
Odp. Jest to nowa pozycja w budżecie gminy , która wynika z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym . W projekcie planuje się na ten cel 59.000,- zł.

4) Czy w projekcie budżetu przewidziano środki finansowe na przygotowanie terenów pod nowe inwestycje?
Odp. Nie , pieniędzy na ten cel nie ma w projekcie budżetu,

5) Dlaczego przy podziale wydatków majątkowych nie uwzględniono potrzeb wsi Nowego i Starego Belęcina?
Odp. W roku 2008 największa inwestycja będzie zlokalizowana w Nowym Belęcinie . Zadaniem tym będzie budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół.
Przeznaczono na to zadanie 1.000.000,- zł . Wobec tego inne wnioski zgłaszane przez sołectwa tych dwóch wsi nie zostały wzięte pod uwagę.

6) Czy pieniądze zaplanowane w dziale oświata wystarczą na bieżącą działalność
szkół ?
Odp. Placówki oświatowe otrzymały środki w wysokości 96 % złożonych zapotrzebowań wobec tego nie ma obawy , że pieniędzy nie wystarczy.

7) Dlaczego w budżecie roku 2008 czynione są wyjątki od przyjętej wcześniej zasady, w wyniku której duże sumy pieniędzy trafiają za zadania inwestycyjne w szkołach?
Odp. Budżety szkół w chwili obecnej nie wytrzymają prowadzenia w ramach istniejących środków finansowych większych zadań remontowych czy inwestycyjnych .

8) Ilu kierowców autobusów szkolnych zatrudnionych jest w UG?
Odp. 4 osoby.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie pozostałych załączników , które precyzują wydatki budżetu w sposób szczegółowy.

Skarbnik gminy wyjaśniła ,że w roku 2008 zmniejszają się wydatki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej . Planuje się pozyskać z koncesji kwotę około 90.000,- zł, czyli około 23.000,- zł mniej niż było to w roku 2007.
Omówiono także wydatki ujęte w WPI oraz w załączniku dotyczącym GFOŚ i GW.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący Komisji zapytał, czy Komisja sformułuje
wnioski o dokonanie zmian w projekcie budżetu .
Ponieważ nikt nie zgłosił żadnego wniosku temat uznano za wyczerpany.
Ad. pkt. 2
---------------
W ramach wolnych głosów i wniosków zapytano Wójta Gminy czy został rozstrzygnięto konkurs na dyrektora zespołu szkół w Nowym Belęcinie.
Wójt wyjaśnił, że do konkursu nie przystąpił żaden kandydat i decyzji w tej sprawie do chwili obecnej nie podjęto.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte