GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Rady Gminy Krzemieniewow sprawie : dokonania zmian budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .

Uchwała Rady Gminy Krzemieniewow sprawie : dokonania zmian budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .

Numer uchwały: 43
Numer sesji: VIII
Rok: 2007

Uchwała Nr VIII / 43 /2007
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 września 2007
w sprawie : dokonania zmian budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami )
oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
( Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr III/ 14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 jak niżej:

§ 1
1. Dochody budżetu gminy określone w par.1 ust.1 uchwały , zwiększa się o kwotę 198.265,- zł, do kwoty 16.059.166,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Wydatki budżetu gminy określone w par. 1 ust.3 uchwały , zwiększa się o kwotę 198.265- zł, do kwoty 16.971.166,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2
1.Dochody ustalone w par.1 ust.1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.028.814,- zł , zgodnie z załacznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 3 do uc hwały Nr III/14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

2.Wydatki ustalone w par. 1 ust.3 obejmujące wyodrebnioną kwotę na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.028.814,- zł , zmienia się zgodnie z załacznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3
Paragraf 3 uchwały Nr III/14/2006 otrzymuje brzmienie:

Wydatki ustalone w § 1 ust..3 obejmują środki na:
1. realizację wieloletnich wydatków majątkowych, w kwocie 247.990,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budzetowej .

2. realizację rocznych wydatków majątkowych , w kwocie 2.807.626,- zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Załączniku Nr 6 do uchwały Nr III/14/2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
3. realizację wydatków bieżących w roku 2007 w tym na :
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 526.800,- zł -zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do uchwały budżetowej
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących w kwocie 200.000,- zł -zgodnie z załącznikeim Nr 8
do uchwały budżetowej
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.188.750,- - zł w tym na:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników 5.454.655,- zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.109.447,- zł ,
b) realizację innych zadań czynionych w ramach wydatków bieżacych, które z racji swej ważności wymagają wyszczególnienia w kwocie 13.000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej .
§ 4


1.Dokonuje jsię zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2007 określonych
w § 4 ust.2 uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zmienia się planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.000,- zł do kwoty 45.000,- zł zgodnie z załacznikeim Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się planowane wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.000,- zł , do kwoty 45.000,- zł , zgodnie z załacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Paragraf 6 uchwały Nr III/14/2006 otrzymuje brzmienie :
1. Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosi 100.698,- zł a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 100.000,- zł."

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte