GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .

Uchwała w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .

Numer uchwały: 41
Numer sesji: VIII
Rok: 2007

Uchwała Nr VIII /41/2007
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 września 2007
w sprawie : dokonania zmian w budżecie Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami )
oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
( Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami )
w związku z uchwałą Nr 14/629/2007 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 11 lipca 2007

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr III/ 14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 jak niżej:

§ 1
1.Zmienia się planowane na kwotę 16.772.901,- zł wydatki budżetu gminy określone
w par. 1 ust.3 uchwały , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .


§ 2
Paragraf 3 uchwały Nr III/14/2006 otrzymuje brzmienie:

Wydatki ustalone w par.1 ust.3 w/w uchwały obejmują środki na:
1. Realizację wieloletnich wydatków majątkowych w kwocie 247.990,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej .

2. realizację rocznych wydatków majątkowych , w kwocie 2.797.500,- zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załączniku Nr 6 do uchwały Nr III/14/2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
3. realizację wydatków bieżących w roku 2007 w tym na:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 526.800,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących w kwocie 200.000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały
budżetowej,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 13.000.611,- zł w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe pracowników 5.476.655,- zł i pochodne od wynagrodzeń
w kwocie 1.103.907,- zł
b) realizację innych zadań czynionych w ramach wydatków bieżących , które z racji zwej ważności wymagają wyszczególnienia w kwocie 13.000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§. 3
Paragraf 6 uchwały Nr III/14/2006 otrzymuje brzmienie:

" 1. Rezerwa ogólna budżetu gminy wynosi 69.198,- zł a rezerwa celowa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne wynosi 100.000,- zł


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Uzasadnienie do uchwały Nr VIII /41/ 2007

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007


W celu wyeliminowania nieprawidłowosci jakie wykazało Kolegium RIO w Poznaniu dokonuje się zmian w planie wydatków , polegajacych na :
-zmniejszeniu planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60014 w paragafie 4300 o kwotę 100.000,- zł
i przeznaczeniu jej na rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne.


W zwiazku z powyższym , zmian wymagał załącznik dotyczący wydatków majatkowych gminy. które w wyniku zmian wzrosły o 100.000,- zł.
Tym samym o kwotę 100.000,- zmniejszeniu uległa kwota wydatków bieżących.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte