GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Opinia w sprawie realizacji budżetu

Opinia w sprawie realizacji budżetu

Numer uchwały: 2007/6/22/z20070425111617476645
Numer sesji: 6/22
Rok: 2007Krzemieniewo , dnia 03 kwietnia 2007

Załącznik Nr 2

Przewodniczący Rady Gminy
KrzemieniewoOpinia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo

W sprawie : realizacji budżetu gminy za rok 2006

Komisja Rewizyjna w składzie : Przewodniczący Komisji - Jacek Stawiński
Zastępca Przewodniczącego - Henryka Przybylska
Członek - Mirosław Krysztofiak
Członek - Zbigniew Ptak
Na posiedzeniu w dniu 23 marca i 03 kwietnia 2007 analizowała realizację dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2006

Po dokładnym zapoznaniu się z materiałem opisowym przedstawiającym wykonanie budżetu oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy , biorąc pod uwagę prowadzone przez Komisje Rewizyjną kontrole , Komisja ustaliła co następuje:

Ad. Dochodów budżetowych
----------------------------------------------------------------
Komisja Rewizyjna po dokładnej analizie wykonania dochodów budżetowych z uwagi na to, ze ogólne ich wykonanie nieznacznie przewyższyło kwotę planowaną uznała , że dochody realizowane były prawidłowo. Komisja Rewizyjna stwierdza , że na szczególne podkreślenia zasługuje stanowisko reprezentowane przez Wójta Gminy w zakresie umarzania podatków i opłat. Dowodem na to, jest bardzo niska kwota dochodów jakie utraciła gmina w wyniku podjętych decyzji przez Wójta Gminy .
Poczynione przez Wójta kroki w kierunku sprzedaży 2 działek budowlanych
i garażu przyniosły wymierne efekty w postaci pieniędzy , które zasiliły budżet gminy.

Na uwagę zasługuje fakt , że wykonawców robót , którzy opóźniali się z terminami realizacji inwestycji, traktowano zgodnie z zapisami umów i naliczano im kary umowne za przekroczenie terminu realizacji zadań.

Komisja Rewizyjna docenia konsekwentną politykę podatkową prowadzoną przez Wójta, przejawem której jest dobra ściągalność podatków , przy jednoczesnym dużym zrozumieniu dla osób wnioskujących o odroczenie terminów płatności.

W trakcie roku budżetowego Komisja bieżąco śledziła realizację dochodów budżetowych . Dokonana na ostatnich posiedzeniach ponowna ich analiza, pozwala zaopiniować pozytywnie wykonanie dochodów budżetowych , niemniej jednak
w nawiązaniu do wniosków wysuniętych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 września 2006 , zwraca się uwagę na konieczność aktualizacji opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i gruntów stanowiących własność gminy. Jednocześnie Komisja prosi o podjęcie w najbliższym czasie kroków zmierzających do sprzedaży pozostałych budynków gospodarczych i garaży.
Uzasadnieniem tego wniosku jest obawa aby w najbliższych latach nie trzeba było czynić nakładów na remonty tych obiektów.


Ad. Realizacji wydatków budżetowych.
-----------------------------------------------------

Komisja Rewizyjna zapoznała się z realizacją wydatków budżetowych w roku 2006.
Po głębokiej analizie przygotowanego materiału stwierdza, że wydatki czyniono zgodnie z planem ustalonym przez Radę Gminy a ich wykonanie w żadnym wypadku nie przekroczyło kwot planowanych. Wójt Gminy realizował przyjęte przez Radę Gminy zadania inwestycyjne i remontowe.
Komisja Rewizyjna przyjmuje wyjaśnienia Wójta dotyczące zadań , których z powodów niezależnych od gminy wykonać się nie udało a dotyczyły one remontu remizy OSP w Pawłowicach oraz niezrealizowanych kwot na budowę drogi powiatowej do Bojanic
i dwukrotnie nieudanego przetargu na remont przedszkola w Pawłowicach.
Komisja Rewizyjna opierając się na analizie wysuwanych w trakcie roku wniosków co do realizacji wydatków, stwierdza że Wójt Gminy i o ile było to możliwe uwzględniał propozycje Komisji.

Duży zakres prowadzonych w roku 2006 zadań inwestycyjnych i remontowych świadczy o oszczędnym gospodarowaniu w zakresie wydatków bieżących.
Kontrolując wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 07 lutego 2006 roku i wydatki bieżące na ochronę przeciw pożarową w dniu 04 kwietnia 2006 , komisja doszła do wniosku, że planowane wydatki na w/w zadania są skromne i gospodarowanie się nimi cały rok zmusza do rozważnego zaciągania zobowiązań.
Kontrola remontów prowadzonych na salach wiejskich w dniu 28.04 2006 roku
dostarczyła informacji , że zadania realizowane przez Wójta Gminy przy wykorzystaniu własnej grupy remontowej, są w chwili obecnej najtańszą i najpewniejszą formą realizacji zadań.

Bardzo pozytywnie Komisja oceniła współpracę Wójta Gminy z powiatem leszczyńskim.
Efektem tej współpracy były wspólnie prowadzone zadania inwestycjne i remontowe, które służą mieszkańcom gminy.

Komisja Rewizyjna z dużą aprobatą wypowiada się na temat podejmowanych przez Wójta Gmina wydatków na propagowanie zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Przejawem tego są wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów dzieci i młodzieży , wydatki na naukę pływania w szkołach podstawowych a także finansowe wspieranie imprez masowych oraz pomoc udzielana młodym sportowcom , uprawiającym dyscypliny indywidualne a także dbałość
o bezpieczeństwo młodzieży, korzystającej latem z jedynego kąpieliska na terenie gminy .
Kontola prowadzona przez Komisję Rewizyjną w dniu19.06.2006 wykazała pełną gotowość tego miejsca na bezpieczne spędzanie czasu. .

Z uwagi na bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy i jego oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi gminy , brak zadłużenia w bankach oraz duże efekty inwestycyjne oraz ścisłe realizowanie zadań nakreślonych przez Rade Gminy , Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie wykonanie wydatków w roku 2006 .
Dowodem na wszystkie wyżej przytoczone argumenty jest dobra sytuacja finansowa gminy i wygospodarowana nadwyżka budżetowa na koniec 2006.


Podpisali :
Przewodniczący komisji ………………………..

Zastępca Przewodniczącego ………………………….

Członek …………………………………………..

Członek …………………………………………Otrzymują:

  1. Przewodniczący Rady Gminy

  2. RIO w Poznaniu Zespół w Lesznie

  3. a/a


Krzemieniewo, dnia 03 kwietnia 2007


Regionalna Izba Obrachunkowa
W Poznaniu
Zespół w Lesznie
Skr. Poczt.122W załączeniu przesyłam wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinie Komisji Rewizyjnej
w sprawie realizacji budżetu gminy za rok 2006 , celem wydania opinii.
Otrzymują:

  1. adresat

  2. a/a
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte