GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr II/9/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała nr II/9/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Numer uchwały: 2006/2/9
Numer sesji: 2
Rok: 2006Uchwała Nr II / 9 /2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 4 grudnia 2006 r.


w sprawie przyjęcia :
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzemieniewo na rok 2007 ________________________________________________________


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity -Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz.. 1231 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485
ze zmianami)


Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzemieniewo na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Gminy Krzemieniewo
Nr II / 9 /2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.

GMINNY PROGRAM
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzemieniewo
na rok 2007
___________________________________________

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi , że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy .
Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Niniejszy program jest kontynuacją programów z lat ubiegłych, dlatego też zawiera wytyczone wcześniej kierunki działań co roku uzupełniane o zdobyte doświadczenia. Program swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim grupy ryzyka i osoby uzależnione nie tylko od alkoholu ale również od innych substancji. W Programie położono większy akcent na przeciwdziałanie narkomanii i przemocy domowej.
Podstawową rolą samorządu gminnego w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii jest prowadzenie, inspirowanie i wspieranie konkretnych zadań w ramach posiadanych możliwości merytorycznych i finansowych.
Program Gminny stanowi merytoryczne i organizacyjne ramy dla realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych priorytetów wynikających z przyjętych celów.

 
II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Program należy traktować jako szeroko zakrojone działania zapobiegania patologiom społecznym : alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej.

2. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na profilaktykę, ale także leczenie i ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych,

3. Program skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków jak również do ogółu społeczeństwa, w tym przede wszystkim do młodzieży
 
 

 1. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU:


Podstawowym celem programu jest ograniczenie spożywania alkoholu i używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów.

- 2 -

 1. PODSTAWOWE STRATEGIE


 1. Racjonalne ograniczenie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

 2. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia fizycznego, psychicznego i trzeźwości, w szczególności wobec dzieci, młodzieży i grup podwyższonego ryzyka poprzez realizowanie programów profilaktycznych.

 3. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych oraz dla członków ich rodzin.

 4. Wspieranie i inspirowanie działalności ośrodków wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych, stowarzyszeń trzeźwościowych i innych podmiotów działających na terenie gminy.

 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 1. Wdrażanie metod oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających zdrowemu i trzeźwemu życiu.

 2. Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego powodowanych przez nietrzeźwych.

 3. Wzmożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, eliminowanie kierujących pod wpływem alkoholu.

 4. Zadaniowe zarządzanie gminnymi środkami finansowymi na realizację programu, w oparciu o kryteria określające najważniejsze kierunki działań.


V. . NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI DZIAŁAŃ

 1. Zmniejszenie ilości alkoholu pitego przez młodzież na terenie gminy poprzez:


a/ ograniczenie możliwości zakupu i spożywania alkoholu przez niepełnoletnich poprzez zwiększoną egzekucję przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz odpowiednich uchwał Rady Gminy.

b/ wdrożenie psychospołecznych metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu
i trzeźwemu życiu poprzez realizację programów profilaktycznych dla młodzieży, obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

c/ interweniowanie profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka (programy dla dzieci
z rodzin alkoholowych - świetlice terapeutyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne, umożliwienie udziału w zorganizowanym wypoczynku, organizowanie kawiarenek internetowych oraz pozalekcyjnych zajęć informatycznych, wyposażanie placów zabaw dla dzieci oraz boisk i siłowni),

d/ prowadzenie prelekcji, programów profilaktycznych przez pedagogów, wychowawców , wyspecjalizowanych w problematyce alkoholowej prelegentów w klasach starszych szkół podstawowych, uczniów gimnazjum oraz na spotkaniach z rodzicami.

 1. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych poprzez:


a/ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych (działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin)

b/ wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy (np. Kluby AA i grupy wsparcia)
- 3 -
c/ przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielenie pomocy ich rodzinom.
d/ kierowanie na badania przez biegłego sądowego - psychologa, lekarza - w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
e/ kierowanie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu obowiązkowemu,

f/ współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądowego,

g/ współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnikiem ds. Narkomanii, Kościołem Katolickim, organizacjami społecznymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, sołtysami wsi, policją i prokuraturą.

h/ współpraca z ośrodkami , poradniami dla osób uzależnionych i klubami AA.

 1. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego poprzez:


a/ zwiększenie skuteczności interwencji prawno -administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych piciem alkoholu,

b/ dofinansowywanie pobytu członków rodzin w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w sytuacji zaistniałej przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych piciem alkoholu ,

c/ zwiększenie dostępności i skuteczności form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków tych rodzin (telefon zaufania, spotkania z psychologiem, lekarzem terapeutą).

 1. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych piciem alkoholu poprzez:


a/ edukację społeczną na temat sytuacji i czynnika ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom alkoholowym (spotkania, szkolenia),

b/ wprowadzenie metod wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

 1. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym poprzez:


a/ prowadzenie racjonalnej polityki, dotyczącej lokalizacji punktów sprzedaży i wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej napojami alkoholowymi, służącej ograniczeniu dostępności:
- sprzedaż osobom nieletnim i nietrzeźwym,
- sprzedaż na kredyt lub pod zastaw
- powtarzające się zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub bezpośrednim jego sąsiedztwie, o ile występuje uzasadnione przypuszczenie, że zakłócenie wiąże się ze sprzedażą napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży,
- wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
- nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży (reklama, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu)
- 4 -

b/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 1. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy poprzez:


a/ wczesne wykrywanie pracowników z problemami alkoholowymi (obserwacje fizycznych objawów alkoholizmu, identyfikacja trudnych pracowników - pogarszające się tempo i jakość pracy, powtarzająca się absencja, drażliwość),

b/ ułatwienie uzależnionym pracownikom dostępu do pomocy profesjonalnych placówek odwykowych i środowisk wzajemnej pomocy,
c/ motywowanie do leczenia zanim pracownik nadużywający alkoholu straci pracę,

d/ prowadzenie kampanii edukacyjnych w miejscu pracy,

 1. Promowanie postaw społecznych, ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

a/ budowanie akceptacji społecznej dla niezbędnych decyzji, które częściowo ograniczają dostępność i zmniejszają swobody konsumpcji alkoholu,

b/ podejmowanie kampanii edukacyjnych wykorzystujących lokalne środki społecznej komunikacji w celu:
- uświadomienia o szkodliwości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego (spotkania w grupach AA, lub w grupach wsparcia AL.-ANON, AL.-ATEEN),
- krzewienia trzeźwości i abstynencji,
- wykorzenienia szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu (promowanie imprez bezalkoholowych),

8. Realizacja zadań ustawowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii

  a/ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków,

b/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej,

c/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,

d/ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.- 5 -

 1. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu

w gminie poprzez:

a/ zatwierdzenie programu uchwałą gminy i zapewnienie poparcia finansowego z budżetu
gminy,

b/ szkolenia przedstawicieli wybranych profesji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (pedagodzy, służba zdrowia, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy, policjanci, sprzedawcy itp.),

c/ wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla różnych podmiotów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na terenie gminy.


IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Osobom wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, publikowanego
w Dzienniku Ustaw.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia określonego w pkt. 1 stanowi lista obecności
członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na tejże liście.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte