GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Działalność gospodarcza » Podział nieruchomości

Podział nieruchomościDziałalność gospodarcza
Urząd Gminy pokój nr 23, tel. 655369253


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Opis procedury:

Procedura przeprowadzenia podziału przebiega w jednym albo w dwóch etapach w zależności od celu podziału.

Potrzebne dokumenty:

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I etap

1. Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).

3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku planu miejscowego (o ile została wydana i jest obowiązująca).

5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu – z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

7. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.II etap

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) – jeżeli powyższy dokument jest wymagany należy dołączyć:

1. Protokół z przyjęcia granic.

2. Wykaz zmian gruntowych.

3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

4. Mapę z projektem podziału.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku braku wymogu uzyskania opinii – tj. w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnego od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dokumenty powyższe składa się jednorazowo.

Opłaty

Bez opłat

Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

-

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Działalność gospodarcza
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte