GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ w Urzędzie Gminy Krzemieniewo


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)


WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ


1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe, preferowane odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
• umiejętność obsługi programów komputerowych,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości budżetowej
• sumienność, rzetelność, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
• otwarty stosunek do klienta,
• zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność redagowania pism i podejmowania decyzji oraz śledzenia przepisów prawnych,
• znajomość przepisów dot. procedur administracyjnych, ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

3. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU :
• praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• wymiar czasu pracy : pełen etat, tj. 8 godz. na dobę w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

4. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Urzędzie w miesiącu lipcu 2018 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%

5. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie kart podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
2) Bieżące nanoszenie zmian w powierzchni gruntów, wykazie budynków , na podstawie otrzymanych informacji z wydziału geodezji.
3) Terminowe wzywanie osób, które nie dokonały zgłoszeń o zaistniałych zmianach mających wpływ na obowiązek podatkowy.
4) Wymiar podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości,
5) Rozliczanie inkasentów i kontrola rachunkowa oraz bieżące sprawy uzgadnianie kontokwitariuszy,
6) Prowadzenie rejestrów związanych z wymiarem, przypisami i odpisami podatków,
7) Załatwianie odwołań , wniosków o umorzenia, ulgi i odroczeń.
8) Sporządzanie sprawozdań dotyczących wymiaru podatku, odpowiednich wydruków oraz archiwizacja dokumentów papierowych, a także zabezpieczenie danych na nośnikach elektronicznych,
9) Udzielenie informacji na temat posiadania gospodarstw rolnych i nieruchomości innym instytucjom np. KRUS, Komendom Policji.
10) Zastępstwo w razie nieobecności kasjera Urzędu Gminy.
11) Inne sprawy zlecone przez Wójta i Skarbnika Gminy.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o zatrudnienie wraz z motywacją i koncepcją pracy na stanowisku
• życiorys (CV)
• kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
• kopie świadectw pracy,
• kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www. Krzemieniewo.pl
• klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE :
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów,

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do : 16 sierpnia 2018 r. godz. 15,00.
• Decyduje data : stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów :
Urząd Gminy Krzemieniewo,
ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo, pokój nr 10

9. INNE INFORMACJE
• Na kopercie prosimy podać dopisek : „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej”.
• Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Informacje o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo


Andrzej Pietrula
Wójt Gminy
Krzemieniewo, dnia 27 lipca 2018 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte