GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Ochrona danych osobowych » Kluzule Informacyjne » RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY KRZEMIENIEWO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Stanowisko ds. oświaty, obronnych i zarządzania kryzysowego

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY KRZEMIENIEWO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Stanowisko ds. oświaty, obronnych i zarządzania kryzysowego


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY KRZEMIENIEWO
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stanowisko ds. oświaty, obronnych i zarządzania kryzysowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo z siedzibą w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34;

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo jest
Katarzyna Jakubowska - Rozwalka , e-mail: iod@krzemieniewo.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Krzemieniewo,
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu określonym w treści zgody;

Urząd Gminy Krzemieniewo, gromadzi dane w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz innych ustaw szczególnych.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Krzemieniewo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest wójt Gminy Krzemieniewo;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Kluzule Informacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte