GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja z 1 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Informacja z 1 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Numer dokumentu: -
Rok: 2007

I n f o r m a c j a
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 1 czerwca
2007 roku
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

 


Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późń zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50 poz. 370) - informuję, że do 30 czerwca 2007 roku należy zgłaszać do Rady Gminy Krzemieniewo kandydatów na ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu (25) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenie kandydatów na ławników przez związki zawodowe powinno zawierać wskazanie, którzy spośród nich proponowani są do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy Krzemieniewo. Karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pokój Nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną pozostawione bez biegu.
Rada Gminy Krzemieniewo ma wybrać do Sądu Rejonowego w Gostyniu
trzech (3) ławników, w tym dwóch (2) do orzekania z zakresu prawa pracy.Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
Zwracam uwagę, że:

 • Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością, podając nazwę i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.
 • Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis, każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
 • Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
 • Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.


Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powoła zespół, który przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięgać będzie informacji od właściwych organów Policji.
Przedstawiając Informację uprzejmie proszę zainteresowanych o dotrzymanie terminu zgłoszenia kandydatów, gdyż termin ten nie podlega przywróceniu.

Ponadto informuję, że pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie.
Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
Ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną.

Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3% kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego.

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula  
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2007-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte