GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Krzemieniewo DO SPRAW OŚWIATY, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Krzemieniewo DO SPRAW OŚWIATY, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Numer dokumentu: 2/2017
Rok: 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902)

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

DO SPRAW OŚWIATY, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. Wymagania
1. niezbędne:
a). obywatelstwo polskie
b). pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
c). brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d). staż w administracji publicznej,
e). wykształcenie co najmniej średnie .
f). stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
g). umiejętność obsługi programów komputerowych
h). znajomość przepisów dot. procedur administracyjnych, ustawy o samorządzie gminnym, o oświacie i finansach publicznych,
2. dodatkowe:
a). sumienność, rzetelność, samodzielność,
b). komunikatywność, odpowiedzialność,
c). umiejętność redagowania pism i podejmowania decyzji oraz śledzenia przepisów prawnych,
d). wysoka kultura osobista,
e). umiejętność pracy w zespole

II. Warunki pracy na stanowisku :
a) praca biurowa,
b) pełen wymiar czasu pracy

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu lipcu 2017 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw technicznych związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności :
- zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
- utrzymania tych jednostek,
- kształtowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
- zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych,
- zapewnienia dzieciom do lat 6-ciu rocznego przygotowania przedszkolnego,
- zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
- powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
- oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
- zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli
- prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli.

2. Zarządzania kryzysowego, a w szczególności :
- przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
- współdziałania z organami wojskowymi,
- tworzenia formacji obrony cywilnej,
- nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
- zakwaterowania sił zbrojnych.
3. Sprawy obronne w szczególności :
- współdziałanie z organami wojskowymi,
- administracja wojskowych rezerw osobowych, w tym rejestracja, kwalifikacja wojskowa i ewidencja,
- sprawy z zakresu świadczeń na rzecz obrony,
- sprawy związane z „Akcja Kurierską”
4. Inne sprawy zlecone przez Sekretarza lub Wójta Gminy


4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, itp.),
4) kopie świadectw pracy,
5) kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www. Krzemieniewo.pl
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo. ul, Dworcowa 34, pocztą elektroniczną na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu j.w. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”ds. oświaty, obronnych i zarządzania kryzysowego” w terminie do dnia 08 września 2017 r. godz. 12,00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dn. 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)”.


/-/Andrzej Pietrula
Wójt Gminy


Krzemieniewo, dnia 22 sierpnia 2017 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2017-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte