GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIII/63/2004

Uchwała nr XIII/63/2004

Numer uchwały: 2004/13/63
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Uchwała Nr XIII / 63/ 2004

Uchwała Nr XIII / 63/ 2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Oporówku.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r), oraz art.37, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46 z 2000 r., poz.543) Rada Gminy w Krzemieniewie
uchwala co następuje:
§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż w formie przetargowej działki nr 203/2 stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo, położonej w Oporówku o powierzchni 0.1265 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym w Gostyniu KW nr 23452.
§ 2.

Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

Do uchwały nr XIII / 63/ 2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Oporówku.

Działka o nr geodezyjnym 203/2 stanowiąca własność Gminy Krzemieniewo położona w Oporówku o powierzchni 0.1265 ha stanowi grunt orny położony wzdłuż drogi powiatowej nr 21 244 Lubonia-Oporówko-Oporowo. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.Uchwała Nr XIII / 62/ 2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Krzemieniewie.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r)1, oraz art.37, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46 z 2000 r., poz.543)2 Rada Gminy w Krzemieniewie
uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na sprzedaż w formie przetargowej działki nr 855/2 stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo, położonej w Krzemieniewie o powierzchni 1.06 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym w Gostyniu KW nr 22641.
§ 2.

Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------
1. Zmiany opublikowano: r. 2002: Dz.U.Nr 23, poz.220
Dz.U.Nr 62, poz.558
Dz.U.Nr 113,poz.984
Dz.U.Nr 214, poz.1806

  • 2. Zmiany opublikowano: r.2001 Dz.U.Nr 154, poz. 1800

  • r. 2002 Dz.U.Nr 25, poz. 253

Dz.U.Nr 74, poz. 676
Dz.U.Nr 113, poz. 984
Dz.U.Nr 126, poz. 1070
Dz.U.Nr 130, poz. 1112
Dz.U.Nr 200, poz.1682

U z a s a d n i e n i e

Do uchwały nr XIII / 62/ 2004
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Krzemieniewie.

Działka o nr geodezyjnym 855/2 stanowiąca własność Gminy Krzemieniewo położona w Krzemieniewie o powierzchni 1.06 ha stanowi grunt zalesiony położony wzdłuż drogi powiatowej nr 21 208 Krzemieniewo - Belęcin. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższy grunt nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzemieniewo - Drobnin.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała Nr XIII / 64/ 2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Krzemieniewo.

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala:

§ 1.


  1. Gmina Krzemieniewo powierza Miastu Leszno przeprowadzenie rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Krzemieniewo.

  2. Gmina Krzemieniewo zobowiązuje się do udziału w kosztach rekultywacji składowiska proporcjonalnie do liczby mieszkańców i różnicy pomiędzy całkowitymi kosztami rekultywacji a wielkością dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z zapisami Studium Wykonalności przedsięwzięcia.

  3. Wysokość i terminy wpłat a także szczegółowa lokalizacja i powierzchnia składowiska zostanie określona w odrębnym porozumieniu międzygminnym, zgodnie z zapisami Studium Wykonalności przedsięwzięcia.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U C H W A Ł A Nr XIII / 65/ 2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 12, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 i Nr 167, poz. 1372, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.719 i Nr 122, poz.1143)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się na terenie Gminy Krzemieniewo maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 50 punktów.

§ 2.

Ustala się na terenie Gminy Krzemieniewo maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 10 punktów.

§ 3.

Ustala się na terenie Gminy Krzemieniewo zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

  1. nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla placówek handlowych i gastronomicznych usytuowanych w odległości bliższej niż 50 m od szkół, przedszkoli, kościołów i dworców kolejowych oraz w odległości bliższej niż 500 m od plaż

  2. odległość mierzy się najkrótszą drogą dojścia tj. od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia jednego w w/w obiektów lub plaż.
-2-

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/78/93 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzemieniewo liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany opublikowano: r. 2002: Dz.U.Nr 23, poz.220
Dz.U.Nr 62, poz.558
Dz.U.Nr 113,poz.984
Dz.U.Nr 214, poz.1806
Zmiany opublikowano: r. 2001 Dz.U.Nr 154, poz. 1800

  • Dz.U.Nr 25, poz. 253

Dz.U.Nr 74, poz. 676
Dz.U.Nr 113, poz. 984
Dz.U.Nr 126, poz. 1070
Dz.U.Nr 130, poz. 1112

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2004-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte