GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Krzemieniewo na rok 2006.

w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Krzemieniewo na rok 2006.

Numer uchwały: 2006/28/133
Numer sesji: 28
Rok: 2006

Uchwała Nr XXVIII/133/2006
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 09 marca 2006 rokuW sprawie : dokonania zmian w budzecie gminy Krzemieniewo na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami ) oraz art 173 ust.1 i 4 oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:


par. 1
1. Zmienia się planowane dochody budżetu Gminy Krzemieniewo
do kwoty 12.991.200,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Gminy Krzemieniewo
do kwoty 14.095.970,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załącznikach Nr 1i 2 do uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 grudnia 2005 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej
uchwały.

par.2
Deficyt budżetowy w kwocie 1.104.770,- zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

par. 3
Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.104.770,- zł przeznacza się na sfinansowanie :
1) wydatków inwestycyjnych w kwocie 334.000,-
2) innych wydatków majatkowych w kwocie 350.000,- zł
3) dotacji do instytucji kultury w kwocie 100.000,- zł
4) rezerwę budżetową w kwocie 11.446,- zł
6) realizację zadań remontowych w kwocie 180.000,-
7) realizację zadań ustalonych w ramach wydatków bieżących 118.000,- zł
8) inne wydatki bieżące w kwocie 11.324,- zł

par. 4
1) Zmienia się planowane wydatki inwestycyjnych roku 2006 do kwoty 1.794.000,- zł .
2) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo o nazwie
" wykaz planowanych zadań inwestycyjnych roku 2006 "
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.par. 5
1) Zmienia się planowane inne wydatki mają tkowe roku 2006 ,do kwoty 502.350,- zł.
2) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
13 grudnia 2005 o nazwie " inne wydatki majątkowe w roku 2006 " - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


par. 6
1) Zmienia się planowane wydatki remontowych w roku 2006 do kwoty 340.000,- zł
2) Załącznik Nr 7 do uchwały NR XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 grudnia 2005 r o nazwie" wykaz zadań remontowych roku 2006 "
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .


par. 7

1) Zmienia się wysokość dotacji dla instytucji kultury do kwoty 468.600,- zł .
2) Załacznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
13 grudnia 2005 o nazwie " dotacje dla instytucji kultury " otrzymuje brzmienie
jak załącznik NR 7 do niniejszej uchwały.

par. 8
Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących w kwocie 118.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

par. 9
Zmienia się wysokość rezerwy ogólnej budżetu gminy do kwoty 131.446,- zł.

par. 10
Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zaciągania zaobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym .

par. 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

par. 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/133/2006
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 09 marca 2006Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 300,- zł otrzymaną jako darowiznę od firm z przeznaczeniem na :
200,- zł na organizację Crossu Wagarowicza przez Zespół Szkół w Pawłowicach,
100,- zł na organizację wycieczki uczniów szoły w Oporówku.

Zwiększa się planowane wydatki budżety gminy o kwotę 1.105.070,- zł z czego :
1 .104.770,- zł pochodzi z nadwyzki budzetowej lat ubiegłych
300,- zł z otrzymanych darowizn.

Nadwyżkę w kwocie 1.104.770,- przeznacza się na :
1) zadania inwestycyjne 334.000,- zł ( kolumna 4 załącznika Nr 4 )
2) inne wydatki majatkowe 350.000 ( kolumna 4 załącznika nr 5 )
3) zadania remontowe 180.000,- ( kolumna 4 załącznika nr 6 )
4) dotacje na remont GCK 100.000,- ( kolumna 4 załącznika Nr 7 )
5) zadania realizowane w ramach wydatków bieżących 118.000,-
( kolumna 3 w załączniku Nr 8 )
6 ) rezerwę budżetową 11.446,- zł
7) inne wydatki bieżące 11.324,- zł.
wynikające z rozliczeń wykonania budżetu przez jednostki i tak :
Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie otrzymuje 7.030,- zł
Szkoła Podstawowa w Belecinie otrzymuje 833,- zł
Zespól Szkół w Pawłowicach 2001,- zł
Zespól Szkół w Drobninie 1.357,- zł
Zespół Szkól w Garzynie 103,- zł

O kwotę 300,- zł zwieksza się wydatki Zespołu Szkół w Pawłowicach zgodnie z wolą darczyńców czyli :
1) 200,- zł na Cross Wagarowicza
2) 100,- zł na wydatki Szkoły Filialnej w Oporówku


W paragrafie 10 uchwały budżetowej proponuje się zapis :
" Upoważnia sie Wójta Gminy Krzemieniewo do zaciagania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku nastepnym , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nastepnym "

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte