GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

Numer dokumentu: 1
Rok: 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902)

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

DO SPRAW ROLNICTWA I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

I. Wymagania
1. niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) staż w administracji publicznej,
e) wykształcenie co najmniej średnie techniczne
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
g) umiejętność obsługi programów komputerowych
h) znajomość przepisów dot. procedur administracyjnych, ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami
2. dodatkowe:
a) sumienność, rzetelność, samodzielność,
b) komunikatywność, odpowiedzialność,
c) umiejętność redagowania pism i podejmowania decyzji oraz śledzenia przepisów prawnych,
d) wysoka kultura osobista,
e) umiejętność pracy w zespole

II. Warunki pracy na stanowisku :
a) praca biurowa,
b) pełen wymiar czasu pracy

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu grudniu 2016 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,
2) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy,
3) Organizacja czasu pracy kierowców autobusów i samochodu dla osób niepełnosprawnych,
4) Rozliczanie zużycia paliwa, autobusów i samochodu dla osób niepełnosprawnych, oraz pojazdów będących w użytkowaniu Grupy remontowo budowlanej,
5) Organizacja pracy pracowników publicznych oraz osób z wyrokiem sądu,
6) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników grupy remontowo – budowlanej,
7) wyliczenie ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników grupy remontowo – budowlanej,
8) Zastępstwo w razie nieobecności pracownika na stanowisku ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska, oraz pracownika na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej
9) Inne sprawy zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, itp.),
4) kopie świadectw pracy,
5) kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www. Krzemieniewo.pl
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo. ul, Dworcowa 34, pocztą elektroniczną na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu j.w. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”ds. Rolnictwa i Gospodarki Mieszkaniowej” w terminie do dnia 02 lutego 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dn. 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902)”.


/ -/ Andrzej Pietrula
Wójt Gminy


Krzemieniewo, dnia 16 stycznia 2017 r. r.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2017-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte