GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXI/151/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo

Uchwała nr XXXI/151/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo

Numer uchwały: 2006/31/151
Numer sesji: 31
Rok: 2006Uchwała nr XXXI/151/06
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r.
Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Dz. U. z 1997
Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 272, Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085,
Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Dz. U. z 2005 r.
Nr 85, poz. 729, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) Rada Gminy Krzemieniewo po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo, zwany dalej regulaminem, o następującej treści:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Ustala się szczegółowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Gminnym Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą nr XVII/86/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Krzemieniewo.

  2. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających wydane przez Wójta Gminy Krzemieniewo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  1. odpady resztkowe - odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu ze strumienia odpadów komunalnych odpadów selektywnie zbieranych.

 1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Krzemieniewo.


Rozdział II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

 2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości:

  1. odpadów opakowaniowych ze szkła białego,

  2. odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego,

  3. odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego, w tym wielomateriałowych,

  4. odpadów opakowaniowych z papieru,

  5. odpadów biodegradowalnych,

  6. odpadów resztkowych.

 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania, powstałych na terenie nieruchomości, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w szczególności:

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 2. opakowania po farbach i lakierach, rozpuszczalnikach,

 3. pozostałe odpady zawierające odpady niebezpieczne.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów z remontów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w szczególności:

    1. gruzu budowlanego i ceglanego.§ 3.

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości do nich należących,

 2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do w/w celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

 3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników powinny być gromadzone przy krawędzi jezdni.

 4. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń zgromadzonych przy krawędzi jezdni spoczywa na zarządcy drogi.
Rozdział III

MYCIE I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 4.

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko na takiej nieruchomości, na której powstające ścieki, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik odprowadzane będą do kanalizacji lub gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio wprowadzane do zbiorków wodnych lub ziemi.

 2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział IV

WYMAGANIA W ZAKRESIE RODZAJÓW I MINIMALNEJ POJEMNOŚCI URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WARUNKI ICH ROZMIESZCZENIA I UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5.

 1. Właściciele terenów lub obiektów służących użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych i systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

 2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządcy dróg publicznych, a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej - przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.


§ 6.

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów określonych w § 2. ust. 2, 3 i 4, poprzez zakup takich urządzeń lub w inny sposób ustalony w umowie z podmiotem uprawnionym.

 2. Urządzenia do gromadzenia odpadów muszą spełniać Polskie Normy określone przez

Polski Komitet Normalizacyjny. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust 2 należy stosować urządzenia o pojemności:

   1. pojemniki o pojemności: od 80 l do1100 l,

   2. kontenery o pojemności: od 5 m3 do 10 m3,

   3. worki z tworzyw sztucznych oznaczone logo lub nazwą podmiotu uprawnionego.

 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych określonych w § 2. ust 2, powstających na terenie nieruchomości należy stosować urządzenia o następującej kolorystyce:

  • niebieski z przeznaczeniem na papier

  • żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne

  • zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe

  • biały z przeznaczeniem na szkło białe

  • brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne

  • szary na odpady resztkowe, lub w przypadku innej kolorystyki oznakowane napisem ODPADY RESZTKOWE

   1. Odpady opakowaniowe wskazane w § 2. ust. 2 pkt 1 - 4 zbiera się do pojemników lub kontenerów ustawianych w miejscach publicznych albo w workach oznaczonych logo lub nazwą podmiotu uprawnionego.

   2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia z podmiotem uprawnionym, umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowa winna określać liczbę osób korzystających z urządzeń, liczbę urządzeń, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, sposób zagospodarowania odpadów, rodzaj urządzeń do odpadów komunalnych określonych w § 2.

   3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług podmiotu uprawnionego, poprzez przedstawienie umowy określonej w ust. 5 oraz dowodów zapłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi przez okres trzech lat.

   4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania urządzeń na odpady w należytym stanie sanitarnym i co najmniej raz na kwartał dezynfekowania ich.

   5. Zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne, określone w § 2 ust. 2, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla oraz odpadów z remontów.

   6. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w urządzeniach służących do gromadzenia odpadów.

   7. Urządzenia na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

   8. Urządzenia na odpady komunalne powinny być ustawianie w granicach nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota. Miejsca ustawienia urządzeń właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. Miejsca ustawienia urządzeń powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
    Nr 75, poz. 690 ze zm.).

   9. Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia urządzeń ponosi właściciel nieruchomości.

   10. Przepisy ust. 7 - 12 stosuje się odpowiednio do koszy ulicznych ustawianych przy drogach publicznych oraz na przystankach komunikacji zbiorowej.

   11. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązane są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.
    1. § 7.

     1. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt podmiotowi uprawnionemu w celu ustalenia warunków ich odbioru. Zwiększone ilości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 należy gromadzić w workach oznaczonych logo lub nazwą podmiotu uprawnionego.

     2. Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne i z remontów powinny być gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych lub w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi uprawnionemu.


     § 8.

     1. Ustala się minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach:

      1. dla gospodarstw domowych - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 80 l na każde gospodarstwo domowe,

      2. dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 240 l,

     2. Ustala się średnie ilości miesięczne wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych - 100 l na osobę.     § 9.

     1. Zabrania się wrzucania innych odpadów do urządzeń na odpady komunalne niezgodnie z ich przeznaczeniem.


     Rozdział V

     WYMAGANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ WARUNKI ICH ROZMIESZCZENIA I UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

     § 10.

     1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnie ścieków.


     1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do utrzymywania zbiorników w odpowiednim stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.

     1. Nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

     2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych. Umowa winna określać liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość, liczbę urządzeń, częstotliwość odbioru oraz sposób zagospodarowania nieczystości ciekłych.

     3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przechowywania i okazywania umowy określonej w ust. 2 oraz pobierania, przechowywania i okazywania przez okres trzech lat dowodów płacenia za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.


     Rozdział VI

     CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO


     § 11.

     1. Odpady resztkowe właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, z częstotliwością, co najmniej raz w miesiącu.

     2. Organizatorzy imprezy masowej zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w odpowiednią ilość urządzeń na odpady komunalne oraz zapewnienie odpowiedniej ilości toalet. Bezpośrednio po zakończeniu imprezy masowej organizatorzy są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenów imprezy oraz terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.

     3. Odpady opakowaniowe, o których mowa § 2. ust. 2 pkt 1 - 4 właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym co najmniej raz na dwa miesiące.

     4. Odpady z remontów właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości, niezwłocznie po zakończeni remontu.

     5. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne podmiot uprawniony odbiera dwa razy w roku kalendarzowym. Termin i sposób przeprowadzenia odbioru wyznacza Wójt Gminy Krzemieniewo w porozumieniu z podmiotami uprawnionymi, podając tą informacje do wiadomości mieszkańców w formie obwieszczenia.

     6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby. Odpady biodegradowalne, które nie są poddawane kompostowaniu muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
     1. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.


     § 12.

     1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić podmiotowi uprawnionemu dostęp do urządzeń do gromadzenia odpadów w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, bądź mienia.

     2. Szczegółowe zasady odbioru odpadów zostaną określone w umowie z podmiotem uprawnionym.
     Rozdział VII

     CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI


     § 13.

      1. Ustala się częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na kwartał, jednakże nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

      2. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do wód lub ziemi poprzez bezpośrednie przelewy ze zbiorników bezodpływowych bądź do urządzeń infrastruktury technicznej, a w szczególności do kanalizacji deszczowej.

     1. Obowiązki określone w § 12. dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.


     Rozdział VIII

     MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA
     NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

     § 14.

     1. Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy posiadające stosowne zezwolenie:

      1. do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

      2. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

      3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.


     Rozdział IX

     INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

     § 15.

     1. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Krzemieniewo, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowiskach odpadów zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.

     2. Wydzielanie odpadów, o których mowa w § 2. ust. 2 pkt 2, 3, 4 z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu realizowane jest poprzez selektywne zbierane ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez podmioty uprawnione, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującym prawem.


     Rozdział X

     OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
     ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

     § 16.

     1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku.

     2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

      1. dbanie o zdrowie, czystość i wygląd zwierząt,

      2. zarejestrowanie psa,

      3. opłacanie podatku od posiadania psa,

      4. poddawanie psa obowiązującym szczepieniom ochronnym,

      5. wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy,

      6. wyprowadzanie psów ras uznanych za agresywne oraz mieszańców tych ras na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w założonym kagańcu,

      7. niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników,

      8. niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

      9. niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu),

      10. usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów i zieleńców; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników,

      11. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

     3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

     4. Kojce dla psów mogą być zlokalizowane w odległości minimum 2 m od granicy sąsiedniej nieruchomości.

     5. Posiadacze psów na terenie nieruchomości gruntowej zobowiązani są do umieszczenia na furtce tabliczki ostrzegawczej np. uwaga pies oraz zamontowania dzwonka.     Rozdział XI

     UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

     § 17.

     1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym ptactwa domowego w budownictwie wielorodzinnym wysokim.

     2. W innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - poza obszarem określonym w ust. 1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że jest zgodne z:

      • przepisami Prawa budowlanego,

      • przepisami Prawa ochrony Środowiska,

      • przepisami higieniczno-sanitarnymi.

      oraz pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w ust. 3.

      1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:

        1. gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

        2. niepowodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, zapach,

        3. przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

      Rozdział XII

      OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TEREMINY JEJ PRZEPROWADZENIA

      § 18.

      1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości w terminie określonym przez Wójta Gminy Krzemieniewo podanym do wiadomości poprzez obwieszczenie.

      2. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.
      Rozdział XIII

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      § 19.
      Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków zagospodarowania odpadów określonych w niniejszym regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z podmiotem uprawnionym.

      § 20.
      Kontrolę i egzekwowanie postanowień regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo sprawują upoważnione osoby - służby lub jednostki.

      § 21.
      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

      § 22.
      Traci moc uchwała Nr XXVIII/114/97 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo.

      § 23.
      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
    Informacje powiązane:
    Typ dokumentu: Uchwały Rady
    Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
    Autor informacji: Longina Szulc
    Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
    Opublikowany dnia: 2004-11-25
    Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
    Zmian: 0
    Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
    Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.    Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte