GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Garzynie

Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Garzynie


STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY KRZEMIENIEWO
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA W GARZYNIE
64 - 120
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZESPOŁU

§ 1


 1. Nazwa i siedziba Zespołu :

Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo
Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Garzynie
64- 120 Krzemieniewo , zwany dalej Zespołem .

2. W skład Zespołu wchodzą :
2.1. Przedszkole w Garzynie ,
2.2. Szkoła Podstawowa w Garzynie 3. Nazwa jednostki oświatowej wchodzącej w skład Zespołu, składa się z nazwy Zespołu ,
wymienionej w ust. 1, i nazwy wymienionej w ust. 2 pkt 1 lub 2 .

 1. Ustalona nazwa używana jest przez Zespół w pełnym brzmieniu . Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa Zespołu .

 2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krzemieniewo .

 3. Nadzór pedagogiczny w Zespole prowadzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty .


§ 2

Ilekroć w dalszej części przepisów użyto terminu :
1. Zespół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo ,
2. przedszkole , szkoła - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład Zespołu ,
3. dziecko - należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola ,
4. uczeń - należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej ,
5. Rada Pedagogiczna - należy rozumieć nauczycieli szkoły i przedszkola .§ 3

 1. Zespołowi imię nadaje Gmina Krzemieniewo , na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i przedstawicieli rodziców i uczniów .

 2. Poszczególnym jednostkom oświatowym , wchodzącym w skład Zespołu , mogą być nadane odrębne imiona .

 3. Imię Zespołu i Szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej , a Przedszkole z osobą ( osobami ) , instytucją lub organizacją .


§ 4

 1. Podstawą prawną działania Zespołu jest :

1.1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1991 r. Nr.95 poz.425 z późniejszymi zmianami ) .
1.2. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe ( Dz. U. z 1991 r. Nr.4 poz. 18 z późniejszymi zmianami ) .
1.3. Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania jednostki budżetowej .
1.4. Niniejszy statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu .

§ 5

1. Przedszkole czynne jest 6godzin 45 minut dziennie od godziny 6.45 do 13.30 od poniedziałku do piątku .

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym z uwzględnieniem potrzeb rodziców .

 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez MEN . Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w danym roku szkolnym są zgodne z terminami ustalonymi dla szkoły .

 4. Terminy przerw w ciągu roku szkolnego w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzone w arkuszach organizacyjnych na dany rok szkolny .

 5. Przedszkole na życzenie rodziców w miarę potrzeby może podczas w/w przerw zorganizować dyżury dla dzieci rodziców pracujących przy ilości dzieci nie mniejszej niż 10 .

 6. W przedszkolu przygotowuje się herbatę do śniadania przyniesionego przez dzieci ( w uzgodnieniu z rodzicami ) . Koszty herbaty pokrywają rodzice w ramach ustalonej składki przez Radę Rodziców .

 7. W szkole również uczniowie mają podawaną herbatę , za którą wnoszą odpłatność rodzice .

 8. Dopuszcza się za zgodą rodziców zorganizowanie dodatkowych zajęć wybiegających poza program wychowania przedszkolnego ( np. język obcy , gimnastyka korekcyjna itp. ) .

9.1. Koszt zajęć dodatkowych w całości pokrywają rodzice .
9.2. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców .

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 4 lata i jest realizowany w oparciu o ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej z klasami I - VI .ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU .

§ 6

Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , w szczególności :
1. sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,
2. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej ,językowej i religijnej
3. udziela dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej ,
ponadto
A. w przedszkolu :

 1. wspomaga indywidualny rozwój dziecka ,

 2. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej ,

B. w szkole :

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ,

 2. kształtuje środowisko sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie , stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów .


§ 7

Zadania wynikające z ustawy , a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych , Zespół realizuje w sposób następujący i w zakresie :
1/ nauki religii i ( zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 30 czerwca 1999 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych )

 1. w ramach planu zajęć Zespołu organizowana jest nauka religii dla uczniów i dzieci , których rodzice ( opiekunowie prawni ) wyrażają takie życzenie ,

 2. życzenie , o którym mowa w pkt. 1 a jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia , które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym , może natomiast zostać zmienioną ,

 3. lekcja religii w danej klasie i oddziale przedszkolnym organizuje się dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów lub dzieci ,

 4. czas trwania zajęć z religii w przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi tygodniowo :

 • w grupie trzylatków , czterolatków dwa razy po 15 minut ,

 • w grupie pięciolatków dwa razy po 30 minut ,

 • w grupie sześciolatków trzy razy po 30 minut ,

a w szkole po dwie godziny tygodniowo w każdej klasie .

 1. uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie ,

 2. dzieci i uczniowie nie uczęszczający na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela ,

2. udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej ;

 1. w przedszkolu pomoc taka jest udzielana poprzez kierowanie dzieci do poradni psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej , natomiast w szkole w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych , indywidualnych i rewalidacyjnych ,

 2. pomoc jest udzielana na wniosek ucznia , nauczyciela , rodziców ( prawnych opiekunów ) lub innych osób ,

 3. klasyfikacji dzieci na zajęcia logopedyczne dokonuje psycholog , natomiast na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dokonuje nauczyciel danej klasy ,

 4. zajęcia są realizowane z zachowaniem następujących zasad ,a mianowicie :

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla grupy liczącej od 4 do 8 uczniów w tygodniowym wymiarze godzin ustalonym w ramowym planie nauczania ,

 1. w szczególnych przypadkach liczba uczestników zajęć , wymienionych w lit. d ,może być większa

 2. uczestnictwo w tych zajęciach trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia taką formą pomocy ,

3. organizowania opieki nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi :

 1. w celu umożliwienia uczniom i dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości zapewnia się odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska pracy ucznia oraz miejsca przebywania dziecka ,

 2. o rodzaju i stopniu niepełnosprawności , jak również o formach kształcenia lub opieki oraz warunkach niezbędnych do realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów i dzieci , o których mowa w pkt. 3a orzeka poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub lekarz specjalista ,

 3. indywidualnym nauczaniem i wychowaniem obejmowane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym , w stosunku do których poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub inne poradnie specjalistyczne orzekły taką formę kształcenia lub wychowania ,

 4. dziecko objęte indywidualnym nauczaniem lub wychowaniem pozostaje uczniem (wychowankiem ) danej szkoły ( przedszkola ) , która organizuje to nauczanie lub wychowanie ,

 5. organizowanie nauczania indywidualnego następuje w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu ,

 6. indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka lub rodzinie zastępczej , natomiast w przypadkach szczególnie uzasadnionych może być organizowane na terenie szkoły ( przedszkola ) ,

 7. w indywidualnym nauczaniu i wychowaniu realizuje się program szkoły ogólnodostępnej (przedszkola ) i dostosowuje się do możliwości ucznia określonych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną a w odniesieniu do dziecka upośledzonego umysłowego i niesłyszącego odpowiedni program nauczania szkoły ( przedszkola ) specjalnej ,

 8. tygodniowy wymiar zajęć indywidualnych nauczania i wychowania dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi od 4-6 godzin , natomiast dla uczniów klas I - III od 4 - 8 godzin , dla uczniów klas IV od 6 -10 godzin ,

 9. tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania dla uczniów wymienionych w lit. f, należy realizować co najmniej w ciągu 3 dni , a dla dzieci przedszkolnych w ciągu 2 dni ,

 10. indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia powierza się jednemu nauczycielowi .

4. umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów , realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie :

 1. w celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor Zespołu , po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno - pedagogicznej , może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki ,

 2. zezwolenie , o którym mowa w pkt. 4 a, udziela się na czas określony - nie krótszy niż jeden rok i może być udzielany po upływie co najmniej jednego roku , a w uzasadnionych przypadkach - jednego okresu nauki w szkole ,

 3. z wnioskiem o zezwolenie , o którym mowa w pkt. 4 a , mogą wystąpić :

 • uczeń za zgodą rodziców ,

 • rodzice ( opiekunowie prawni ) ucznia ,

 • wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia - za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ) ,

 1. uczeń objęty indywidualnym tokiem nauczania może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego , a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwóch klas ,

 2. klasyfikowanie i promowanie ucznia , któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów , natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego , organizowanego zgodnie z w/w. przepisami ,

 3. jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych , realizujący indywidualny program lub tok nauki , nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów ,nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności , na wniosek wychowawcy , innego nauczyciela , instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną - może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego ,

 4. uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu ( przedmiotów ) do właściwej klasy ( klas ) programowo wyższej w tej lub innej szkole - także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą - albo realizować program samodzielnie ,

 5. uczniowi , któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki , dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków , a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji - nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie ,

 6. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku :

 • uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego , o którym mowa w pkt. 4e ,

 • złożenie przez ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki .

5. Ponadto do zadań przedszkola i szkoły należy :
5.1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku , 5.2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka , troska o zapewnienie równych szans , umocnienia wiary i możliwości osiągania sukcesu ,
5.3. stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności , dążenia do osiągania celów , podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie ,
5.4. rozwijanie wrażliwości moralnej ,
5.5. kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dla dziecka , otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym ,
5.6. rozbudzanie ciekawości poznawczej , zachęcenie do aktywności badawczej i do wyrażania własnych myśli i przeżyć , 5.7. rozwijanie wrażliwości estetycznej , tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej ruchowej , 5.8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego , bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych , 5.9. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka i ucznia ,
5.10. zapewnianie opieki dzieciom specjalnej troski ,

§ 8

1.Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez Zespół uzależniony jest od wieku dziecka i uczniów oraz potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienia : 1.1. dzieciom i uczniom pełnej opieki przez nauczycieli realizujących w Zespole zajęcia obowiązkowe , a uczniom również zajęcia nadobowiązkowe i zajęcia świetlicowe ,
1.2. uczniom przez nauczycieli pełnej opieki w czasie przerwy między zajęciami lekcyjnymi ,
1.3. uczniom schodzącym się i dojeżdżającym do szkoły zapewnienie opieki nauczycieli wg harmonogramu dyżurów ,
1.4. przy wyjścia ( wyjeździe ) dzieci i uczniów poza teren przedszkola i szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i imprezy , a uczniów na zajęcia nadobowiązkowe z wychowania fizycznego lub wycieczki przedmiotowe albo krajoznawcze - turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 30 dzieci i uczniów ,
1.5. przy wyjściu ( wyjeździe ) poza miejscowość , która jest siedzibą Zespołu , powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 dzieci i uczniów ,
1.6. na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby dla grupy do 10 uczniów .

 1. Indywidualna opieka nad dziećmi i uczniami jest realizowana :

2.1. poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc natomiast w stosunku do uczniów w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ,
2.2. w stosunku do dzieci i uczniów niepełnosprawnych , w sposób zgodny z zaleceniami określonymi przez poradnię psychologiczno pedagogiczną lub inne poradnie specjalistyczne albo lekarza specjalistę ,
2.3. w miarę posiadanych środków budżetowych dla uczniów w formie stypendium socjalnego oraz korzystanie z bezpłatnych posiłków i zasiłków losowych , a dla dzieci w formie stałej bądź doraźnej pomocy materialnej ustalonej przez Gminę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną , 2. 4. wystąpienie dyrektora Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej

 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów prawnych ) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku .

3.1. osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu
4. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem szkolnym są przyprowadzane na przystanek i odbierane na tych samych zasadach jak ust 3 .
4.1. w czasie przejazdu autobusem szkolnym mają zapewnioną opiekę konwojenta

§ 9

 1. Dyrektor Zespołu powierza :

1.1. w przedszkolu - każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi ( lub dwóm )
1.2. w szkole - każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w tej klasie , zwanym dalej wychowawcą

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest , by :

2.1. nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu ,
2.2. wychowawca prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania w szkole .

 1. Rodzice zapisując dzieci do szkoły mają możliwość wpływania na zmianę wychowawcy . Zmiana wychowawcy może nastąpić tylko z ważnych przyczyn i na indywidualną lub zbiorową prośbę rodziców , albo uczniów . Prośba o zmianę wychowawcy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem i kieruje się ją bezpośrednio do dyrektora Zespołu .

Negatywne załatwienie prośby wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem .

 1. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem Zespołu ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym .
ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU

§ 10

 1. Organami Zespołu są :

1.1. Dyrektor Zespołu ,
1.2. Rada Pedagogiczna Zespołu , a w sprawach wymienionych w ust 3 , pkt. 1 :

 1. lit. a - Rada Pedagogiczna Przedszkola ,

 2. lit. b - Rada Pedagogiczna Szkoły .

1.3. Rada Rodziców Zespołu , a w sprawach wymienionych w ust 4 pkt. 1 :

 1. Rada Rodziców Przedszkola - ust 4 pkt. 1

 2. Rada Rodziców Szkoły - ust 4 pkt. 2

1.4. Samorząd Uczniowski .

 1. Dyrektor Zespołu wybierany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący .

 2. Do kompetencji dyrektora Zespołu w szczególności należy :

3.1. kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz ,
3.2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego ,
3.3. sprawowanie opieki nad dziećmi w przedszkolu i uczniami szkoły oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psycho - fizycznego poprzez aktywne działanie pro- zdrowotne ,
3.4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej :

 1. podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących ,

 2. wykonując zadania Rady Rodziców , uchwała wymaga zaopiniowania przez przedstawicieli rodziców i uczniów .

3.5. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach ,
3.6. prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej oraz jej przewodniczenie ,
3.7. koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi ,
3.8. przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola i szkoły , i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu ,
3.9. opracowanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalenie sposobu jego wykonania , dokumentowania oraz podsumowania wyników ,
3.10. przynajmniej dwa razy w roku przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Zespołu ,
3.11. dysponowanie środkami finansowymi zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie , a także organizowanie administracyjne , finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu ,
3.12. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych ,
3.13. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych , 3.14. podejmowanie decyzji , o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie Zespołu : skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej ,ponadto dyrektor Zespołu :
3.15. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach :

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu ,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu ,

 3. występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu ,

3.16. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców Przedszkola , Radą Rodziców Szkoły i Samorządem Uczniowskim Szkoły ,
3.17. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej , niezgodnych z przepisami prawa ,

 1. o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem ,

 2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie niezgodności z przepisami prawnymi ,

 3. rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 1. Rada Pedagogiczna

4.1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania , kształcenia i opieki ,
4.2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Zespole ,
4.3. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu ,
4.4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu , który nie może być sprzeczny ze statutem ( załącznik nr 1 )
4.5. do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :
A/ stanowiących :

 1. zatwierdzanie planów pracy Zespołu ,

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole ,

 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu ,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola ,

 6. opracowywanie projektu statutu Zespołu ,

 7. opracowywanie programu rozwoju placówki ,

 8. opracowywanie regulaminu Rady Pedagogicznej ,

B/ opiniujących :

 1. opiniowanie organizacji pracy Zespołu , a w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć wychowawczo - dydaktycznych ,

 2. opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu ,

 3. opiniowanie wniosków dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień ,

 4. opiniowanie propozycji dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ,

 5. opiniowanie przebiegu pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi i uczniami ,

4.6. zebranie plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z harmonogramem lub w miarę potrzeb bieżących ,
4.7. inicjatorem zebrań może być :

 • dyrektor

 • Rada Pedagogiczna

 • organ prowadzący

4.8. w zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego , za zgodą lub na wniosek członków rady ,
4.9. uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków ( osób uprawnionych )
4.10. zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane
4.11. przewodniczący rady prowadzi i przygotowuje zebranie oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady ,
4.12. nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzeżeń poruszanych na posiedzeniach rady , które mogą naruszać dobro osobiste dzieci , uczniów , nauczycieli i innych pracowników Zespołu ,
4.13. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora ,
4.14. dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny ,
4.15. zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności ,
4.16. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Zespołu , zobowiązana jest zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w szczególności w sprawach :

 1. uchwalania statutu Zespołu ,

 2. przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego , środków socjalnych Zespołu i opiniowania planu finansowego Zespołu ,

 3. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki , jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole , wnioski te mają dla organu charakter wiążący ,

 4. opiniowanie planu pracy Zespołu , projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw dla Zespołu .

5. Rada Rodziców
5.1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz Zespołu
5.2. w Zespole działa :
A/ Rada Rodziców Przedszkola ,
B/ Rada Rodziców Szkoły ,
5.3. kompetencje Rady Rodziców Przedszkola ,

 1. współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływani wychowawczych na dzieci przez rodzinę i przedszkole ,

 2. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci ,

5.4. Rada Rodziców Przedszkola tworzą rodzice reprezentujący wszystkie grupy przedszkolne , wybrani na zebraniu ogólnym rodziców ,
5.5. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej 6 osób ,
5.6. Rada Rodziców Przedszkola uchwala regulamin swej działalności który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu , ( załącznik nr 2 )
5.6. Rada Rodziców wybiera przewodniczącego ,
5.7. zebrania Rady Rodziców Przedszkola są protokołowane ,
5.8. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł , 5.9. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Przedszkola określa regulamin działalności Rady Rodziców Przedszkola ,
5.10. w posiedzeniach Rady Rodziców Przedszkola może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor Zespołu ,
5.11. do udziału w posiedzeniach mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym ,
6. Rada Rodziców Szkoły ;
6.1. Rada Rodziców Szkoły stanowi reprezentację rodziców uczniów ,
6.2. w każdej klasie wybierane są trójki klasowe które wchodzą w skład Rady Rodziców Szkoły 6.3. Rada Rodziców Szkoły opracowuje i uchwala regulamin swej działalności , która jest zgodna ze statutem Zespołu ( załącznik 3 )
6.4. do kompetencji Rady Rodziców Szkoły należy :

 1. występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły ,

 2. opiniowanie regulaminu oceniania zachowania , programu wychowawczego szkoły szkolnego systemu oceniania ,

 3. działanie na rzecz stałej poprawy bazy ,

 4. współdecydowanie o formach pomocy dzieciom ,

 5. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły ,

 6. pozyskiwanie środków finansowych z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej ,

 7. zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców Szkoły .

7. Samorząd Uczniowski :
7.1. w szkole działa Samorząd Uczniowski , który tworzą wszyscy uczniowie szkoły ,
7.2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu ( załącznik nr 4 ) 7.3. do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy :

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania , z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami ,

 2. prawo do wyrażania w formie uchwały na piśmie swojej opinii o ocenie pracy nauczyciela ,

 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,

 4. prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań ,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem ,

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu .

8. Zasada współdziałania organów Zespołu realizowane są poprzez :
8.1. zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie Zespołu ,
8.2. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu ,
8.3. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych działaniach lub decyzjach .

§ 11

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci .
1/ formy twego współdziałania realizuje się poprzez :

 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole , oraz zadań wynikających z rocznego planu przedszkola ,

 2. znajomość przepisów dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów szkoły oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikujących ( szczegółowo określa regulamin oceniania , klasyfikowania , promowania uczniów w szkole ) , ( załącznik nr 5 )

 3. otrzymanie pisemnej informacji o przewidywanym okresowym ( rocznym ) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ,

 4. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania i rozwoju , postępów i przyczyn trudności w nauce ,

 5. wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy jednostek oświatowych wchodzących w skład Zespołu .

2. organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze . Częstotliwość takich spotkań nie może być organizowana rzadziej niż raz na kwartał .
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 12

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w sposób określony w § 5 ust. 6 .

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego .§ 13

 1. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola i arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora , najpóźniej do 30 maja każdego roku . W zakresie dotyczącym szkoły arkusz ten jest opracowywany na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu . Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący .

 2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych , a ponadto w zakresie dotyczącym :

2.1. przedszkola należy uwzględniać czas pracy przedszkolnych oddziałów oraz ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę Krzemieniewo ,
2.2. szkoły należy uwzględniać ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych , w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę Krzemieniewo .

§ 14

Przyjmowanie dzieci do przedszkola :

 1. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc , przyjęć dokonuje dyrektor na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń .

 2. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja społeczna powołana przez dyrektora przedszkola , uwzględniająca następujące kryteria :

 • w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci 6-letnie ,

 • dzieci matek ( ojców ) samotnie wychowujących dzieci ,

 • matek ( ojców ) , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności , bądź całkowitą niezdolność do pracy , albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów ,

 • dzieci z rodzin zastępczych .

 1. Komisja ma prawo ustalić dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z organizacji placówki .

 2. W skład komisji społecznej przy przedszkolu wchodzi :

 • dyrektor jako przewodniczący ,

 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej ,

 • przedstawiciel Rady Rodziców ,

 • przedstawiciel związków zawodowych funkcjonujących w przedszkolu .

 1. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są dostarczyć w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnione karty zgłoszeń .

 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według następującego harmonogramu :

 • w terminie od 1 do 30 kwietnia przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione “ Karty zgłoszeń dziecka “ ,

 • w terminie od 1 do 15 maja komisja dokonuje kwalifikacji dzieci na najbliższy rok szkolny ,

 • w terminie od 16 do 30 maja wywieszona zostaje lista przyjętych oraz informacje dla rodziców dzieci nieprzyjętych - do kogo i w jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie wniosku .

 1. Decyzje komisji społecznej są protokołowane , a akta komisji łącznie z kartami zgłoszenia dzieci przechowywane są w kancelarii Zespołu .

 2. Sprawy sporne rozpatruje komisje odwoławcza przy organie prowadzącym przedszkole .

 3. Komisja odwoławcza może dokonać weryfikacji decyzji komisji kwalifikacyjnej .

 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniając dyrektora do skreślania dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola , które bez podania dostatecznej przyczyny jest nieobecne w przedszkolu powyżej jednego miesiąca ( po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców ).

 5. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się przy udziale powołanej komisji . W przypadku wolnych miejsc decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor .


§ 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest :

1.1. w przedszkolu - oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku ; zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb , zainteresowań , uzdolnień ,itp.
1.2. w szkole klasa w której uczniowie w ciągu danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania i programem wychowawczym wchodzącymi w skład “ szkolnego zestawu programów “ .
Liczba dzieci w oddziale :

 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25 dzieci .

 2. W przypadku zorganizowania oddziałów integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić od 15 -20 dzieci , w tym 3-5 niepełnosprawnych .

 3. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola podejmuje komisja kwalifikacyjna po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to , czy warunki jakie spełnia przedszkole są właściwe do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego .

 4. Liczba uczniów w klasie szkolnej - nie powinna przekraczać 35 . Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy , jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18 .


§ 16

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie :

1.1. podstawy programowej opracowanej przez MEN,
1.2. programu wychowania w przedszkolu , wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN .

 1. Organizacja pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców .

 2. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola , w którym wpisuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym .

3.1. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków , daty i miejsce urodzenia , imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów ) i adres ich zamieszkania , oznaczenie realizowanego programu wychowania oraz odnotowuje się obecność wychowanków,
3.2. fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem .

 1. Organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkole określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy .

 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I- III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia , wyznaczone ramowym planem nauczania a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel .

 3. Tygodniowy rozkład zajęć w klasie IV określa szczegółowo liczba godzin przydzielonych na poszczególne przedmioty dla uczniów i nauczycieli .


§ 17

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym w klasie IV .

 2. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć .

 3. Sześcioletni okres nauki w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy :

I etap - klasy I-III kształcenie zintegrowane
II etap - klasa IV obok przedmiotów i bloków przedmiotowych wprowadza się ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo- dydaktycznym .

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut . W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut , zachowując tygodniowy rozkład zajęć .

 2. Godziny zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 3. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut .

 4. Podstawowa forma pracy wychowawczo - organizacyjna przedszkola są zajęcia indywidualne , w grupach ( zespołowe ) i z całą grupą


§ 18

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe w szkole np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach międzyklasowych ,a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 17 ust 4 .

 3. Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych .

 4. Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu nie może być niższa niż 15.

 5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach między klasowych i między oddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15.
§ 19


Zespół może przyjmować do szkoły słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie ) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą .§ 20

 1. Na terenie Zespołu funkcjonuje biblioteka szkolna która jest pracownią szkolną , służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły , doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela , popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców .

 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły , rodzice a także inne osoby .

 3. Korzystanie z biblioteki odbywa się z zachowaniem następujących zasad :

3.1. książki wypożycza się na podstawie dokumentu tożsamości ; uczniowie - ważna legitymacja szkolna pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zespołu - ważna legitymacja służbowa lub dowód osobisty , inne osoby dorosłe - dowód osobisty ,
3.2. okres wypożyczenia nie może przekraczać 30 dni ,
3.3. przekroczenie okresu , o którym mowa w pkt. 2 może spowodować utratę prawa do korzystania z biblioteki ,
3.4. osoba , która uszkodzi książkę pokrywa koszty jej naprawy lub zakupu ,
3.5. osoba , która zniszczyła lub w inny sposób utraciła książkę pokrywa koszty jej zakupu .

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają :

4.1. gromadzenie , opracowanie zbiorów ,
4.2. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę ,
4.3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów w grupach bądź oddziałach .

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów , podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu .

 2. Organizacja biblioteki :

6.1. biblioteka mieści się w jednoizbowym lokalu ,
6.2. biblioteka jest wyposażona w odpowiednie meble , podstawowy sprzęt biblioteczny ,
6.3. zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów :

 1. dokumenty piśmiennicze ( np. książki , słowniki , atlasy itp.)

 2. dokumenty niepiśmienne ( np. płyty gramofonowe , przeźrocza itp. )

6.4. rozmieszczenie zbiorów jest następujące :

 1. księgozbiór podstawowy i księgozbiór podręczny znajdują się w jednym pomieszczeniu ,

 2. zbiory audiowizualne mają wydzielony osobny regał .

6.5. wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą .
7. Zadania nauczyciela bibliotekarza :
7.1. praca pedagogiczna :

 1. udostępnianie zbiorów ,

 2. udzielanie informacji bibliotecznych , katalogowych , bibliograficznych itp. ,

 3. poradnictwo w wyborach czytelniczych ,

 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników ,

 5. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

 6. i inne .

7.2. prace organizacyjne obejmują :

 1. gromadzenie zbiorów ,

 2. ewidencje zbiorów ,

 3. opracowanie biblioteczne zbiorów,

 4. selekcję zbiorów ,

 5. konserwację zbiorów ,

 6. planowanie , sprawozdawczość , odpowiedzialność materialna .

7.3. współpraca z rodzicami :

 1. poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie ,

 2. informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów ,

 3. popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej ,

8. Do realizacji celów statutowych zespół posiada :
8.1. 4 pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem ,
3 sale zajęć w których są trzy oddziały przedszkolne ,
8.2. bibliotekę ,
8.3. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze ,
8.4. dwie szatnie - dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły ,
8.5. teren przedszkolny z wydzieloną częścią dla dzieci szkolnych i z odpowiednim wyposażeniem dla wychowanków przedszkola,
8.6. kuchnię i zmywalnię .ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 21

 1. W Zespole zatrudnia się dyrektora , nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych , administracyjnych i obsługi .

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 , określają odrębne przepisy .


§ 22

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przedszkola i uczniów szkoły .

 2. Do zakresu zadań nauczyciela szkoły w szczególności należy :

2.1. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ,
2.2. prawidłowe realizowanie przebiegu procesu dydaktycznego ,
2.3. dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny ,
2.4. wspieranie rozwoju psychicznego uczniów , ich zdolności oraz zainteresowań ,
2.5 bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów ,
2.6. stosowanie zasad oceniania , zgodnie przyjętymi przez szkołę kryteriami 2.7. udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów ,
2.8. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej ,
2.9. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem ,
2.10. przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych ,
2.11. wzbogacanie warsztatu pracy ,
2.12. uczestnictwo w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy ,
2.13. przestrzeganie zapisów statutowych ,
2.14. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie ,
2,15. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej ,

  1. współpraca z rodzicami uczniów ,

  2. wprowadzenie wybranych elementów znanych koncepcji pedagogicznych ,

 1. Do zakresu zadań nauczycieli przedszkola w szczególności należy :

3.1. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ,
3.2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka ich zdolności i zainteresowań ,
3.3. prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość ,
3.4. wzbogacanie własnego warsztatu pracy wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych Zespołu ,
3.5. opracowywanie rocznego planu pracy wychowawco - opiekuńczo - dydaktycznej oraz miesięcznych planów pracy ,
3.6. wprowadzanie wybranych elementów znanych koncepcji pedagogicznych ,
3.7. prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie ,
3.8. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznane potrzeby dziecka ,
3.9. współpracowanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną , zdrowotną i inną ,
3.10. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami ,
3.11. otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktów z ich rodzicami w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci ,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci ,
c) włączanie ich w działalność przedszkola ,
3.12. korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespołu oraz Rady Pedagogicznej , a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek ,
3.13. informowanie dyrekcji , rodziców oraz Rady Pedagogicznej o wynikach swej pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej ,
3.14. nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych ,
3.15. nauczyciel służbowo przed dyrektorem odpowiedzialny za :
a) poziom wyników wychowawczo - dydaktycznych stosowanie do grupy i warunków w jakich działa ,
a szczególnie za przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole ,
b) stan warsztatu pracy , sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
3.16. praca nauczyciela w szkole i przedszkolu podlega ocenie .

§ 23

 1. Zadaniem wychowawcy szkoły jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami , a w szczególności :

1.1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia , proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie ,
1.2. diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków ,
1.3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów ,
1.4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej .

 1. Wychowawca , w celu realizacji zadań , o których mowa w ust. 1 :

2.1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia ,
2.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

 1. różne formy życia zespołowego , rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski ,

2.3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale ) , uzgadniając z nimi i korygując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów , a także wobec tych , którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych , jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami ) ,
2.4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów , w celu :

 1. poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci ,

 2. współdziała z rodzicami , w zakresie okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach ,

 3. włączenia w sprawy życia klasy ,

2.5. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności - także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów ; organizacja i formy udzielania tej pomocy na terenie Zespołu określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej .

 1. Ponadto do obowiązków wychowawcy należy :

3.1. troska o właściwe stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania , w szczególności :

 1. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prasy dla ustalenia im pomocy w nauce szkolnej ,

 2. interesowanie się postępami uczniów w nauce ; zwracanie szczególnej uwagi na tych , którzy mają trudności w nauce ; analizowanie wspólnie z nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych ; pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce ,

 3. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły ; badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatyw w sprawie organizowania pomocy dla tych , którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnieniu materiału nauczania ,

3.2. troska o wychowanie uczniów :

 1. kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania ,

 2. rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy , szkoły i szerszego środowiska - między innymi przez przyzwyczajenia uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy , wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład , czystość i estetykę klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły oraz Zespołu ,

 3. rozwijanie samorządowych form społecznego życia klasy ,

 4. interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich , utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji ,

 5. budzenia zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska , inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska ,

 6. współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej nauki i pracy ,

 7. wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą ,

 8. ułatwianie uczniom właściwego organizowania wykorzystywania wolnego czasu ,

 9. badania przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów , podejmowanie środków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim , rodzicami i nauczycielami ,

3.3. opieka nad zdrowiem uczniów w szczególności :

 1. wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą ,

 2. interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewania się z lekarzem i pielęgniarką Zespołu oraz rodzicami w sprawach ich zdrowia ,

3.4. organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów w szczególności :

 1. udzielanie pomocy , rad i wskazówek uczniom znajdującym się trudnych życiowo sytuacjach ,

 2. organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z dyrektorem Zespołu , Radą Zespołu i Samorządem Uczniowskim jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji ,

 3. otaczanie specjalną opieką uczniów , którzy dojeżdżają do szkoły ,

3.5. współdziałanie z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) uczniów w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami , w szczególności :
a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów w formie indywidualnych rozmów z rodzicami , ą ąa
b) odwiedzanie uczniów w domu i zapoznawanie się z ich warunkami domowymi ,
c) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami , które w danym roku szkolnym odbywa się nie rzadziej niż trzy razy ,
4. Wychowawca , w szczególności początkujący , ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy opiekuna przydzielonego przez dyrektora Zespołu i doświadczonych nauczycieli - wychowawców oraz nauczycieli doradców jak również powinien uczestniczyć w zorganizowanych formach samokształceniowych organizowanych przez Zespół , a ponadto w ramach posiadanych środków finansowych , można umożliwić dokształcanie na kursach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie albo studiach podyplomowych organizowanych przez uczelnie wyższe .

§ 24

Do zakresu zadań pracowników niepedagogicznych Zespołu należy :
1. główny księgowy :

 1. przygotowuje projekt planu finansowego Zespołu ,

 2. prowadzi ewidencję finansową Zespołu , zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości ,

 3. prowadzi ewidencję płacową pracowników oraz sporządza listy płac,

 4. sporządza sprawozdania z działalności finansowej ,

2. referent administracyjny :

 1. prowadzi , załatwia i odpowiada za właściwe i terminowe wysyłanie korespondencji Zespołu ,

 2. prowadzi ewidencję dzieci i uczniów oraz druków ścisłego zarachowania ,

 3. prowadzi obsługę kasy Zespołu ,

 4. prowadzi archiwum Zespołu i jego ewidencję ,

3. woźna :

 1. utrzymuje w idealnej czystości powierzonych pomieszczeń ( sal, kancelarii , szatni , urządzeń sanitarnych )

 2. przeprowadzania gruntowne porządki podczas ferii zimowych i letnich ,

 3. dba o czystość kwiatów doniczkowych oraz okien ,

 4. pomaga przy organizowaniu posiłków ,

 5. wykonuje wszystkie polecenia dyrektora Zespołu ,

4. pomoc nauczycielska :

 1. pełni czynności opiekuńcze w stosunku do dzieci ,

 2. w czasie prowadzenia zajęć na dwóch poziomach , otacza opieką powierzoną grupę dzieci

 3. pomaga w przygotowaniu materiałów do zajęć w miarę potrzeby dla wszystkich grup ,

 4. ubiera i rozbiera dzieci podczas wychodzenia na spacer ,

 5. wykonuje inne czynności ( poleceń ) powierzone przez dyrektora Zespołu ,

5. konserwator :

 1. dba o ład i porządek w kotłowni i w przylegających pomieszczeniach ,

 2. utrzymuje w stałej sprawności urządzenia i powierzony sprzęt ,

 3. dba o czystość podwórza szkoły i terenu przedszkolnego oraz o ich estetykę ,

 4. dba o odpowiednie utrzymanie temperatury w pomieszczeniach ,

 5. naprawia i konserwuje sprzęt znajdujący się na placu zabaw ,

 6. wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb ,

6. szczegółowy zakres zadań dla zatrudnionych pracowników niepedagogicznych sporządza dyrektor Zespołu ( dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę ) .
ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE I UCZNIOWIE ZESPOŁU

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do6 lat .

 2. Dziecko , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat .

 3. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka , które nie ukończyło 3 roku życia , w sytuacji gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami a rodzice ( opiekunowie ) nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki w czasie ich pobytu w pracy .


§ 25

 1. Przedszkole kieruje się zasadami określonymi w Konwencji o prawach dziecka i zgodnie z nią zapewnia dziecku prawo do :

 • akceptacji takim jakim jest ,

 • zaspokojenia jego potrzeby aktywności ,

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy ,

 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju ,

 • spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje ,

 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy ,

 • swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących światopoglądu i religii ,

 • posiadanie osób odpowiedzialnych , do których może się zwrócić ,

 • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi ,

 • badania i eksperymentowania ,

 • doświadczenia konsekwencji własnego postępowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa ) ,

 • różnorodnego , bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia ,

 • wypoczynku , jeśli jest zmęczone ,

 • zdrowego jedzenia ,

 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym ,

 • korzystania z opieki medycznej , poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ,

 • rozwijania zainteresowań , zdolności , talentu ,

 • korzystania z pomieszczeń przedszkolnych , zabawek i innych środków dydaktycznych ,

 1. Przedszkole i szkoła zapewnia opiekę wychowawczą i warunki pobytu zapewniając bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej .

 2. Wychowankowie w przedszkolu i uczniowie w szkole są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków .

 3. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice ( opiekunowie ) we wrześniu na początku roku szkolnego .


UCZNIOWIE SZKOŁY

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum ,nie dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia .

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko , które przed dniem 1 września kończy 6 lat , jeśli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej .

 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej .

 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone , nie dłużej niż o jeden rok . W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcia obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat . Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły , w której obwodzie dziecko mieszka , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej .

 5. Do szkoły przyjmuje się :

5.1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ,
5.2. na prośbę rodziców ( opiekunów prawnych ) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły .

 1. Na wniosek rodziców dziecka , Dyrektor Zespołu może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą .

 2. Dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły , przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych . Dyrektor szkoły w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej , może zezwolić na indywidualne nauczanie i wychowanie . Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia nauczyciela - opiekuna .

 3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie :

8.1. świadectwie klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę , z której uczeń odszedł ,
8.2. pozytywnych wyników kwalifikacyjnych przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów .

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Podstawą do określania uprawnień i obowiązków ucznia są stojące przed nim zadania określone w statucie szkoły .

 2. Prawa i obowiązki ucznia szkoły :

2.1. uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,

 2. opieki wychowawczej , warunków pobytu w szkole zapewniającej mu bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności ,

 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej , zgodnie z odrębnymi przepisami ,

 4. życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym ,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań- jeśli nie narusza tym dobra innych osób ,

 6. rozwijanie zainteresowań zdolności i talentów ,

 7. sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce - zgodnie ze szkolnym regulaminem oceniania ,

 8. pomocy w przypadku trudności w nauce ,

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ,

 10. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem ,

 11. wpływania na życie szkoły - Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole - Zespole ,

 12. uzyskiwanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach lub w razie nagłego zachorowania ,

2.2. uczeń ma obowiązek :

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły ,

 2. troszczyć się o honor szkoły , godnie ją reprezentować , wzbogacać i szanować jej dobre tradycje ,

 3. dbać o wspólne dobro , ład , porządek w szkole ,

 4. naprawiać wyrządzone szkody materialne ,

 5. przestrzegać zasady kultury współżycia ,

 6. podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Szkoły , Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego ,

 7. okazywać szacunek nauczycielom , wychowawcom , pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy ,

 8. przestrzegać zasad higieny osobistej , dbać o estetykę ubioru ,

 9. chronić własne życie i zdrowie :

 • przebywać w miejscach wyznaczonych podczas przerw międzylekcyjnych , przed zajęciami oraz po zajęciach ,

 • podczas przerw zachowywać się spokojnie ,

 • przestrzegać przepisów BHP ,

 • od momentu rozpoczęcia lekcji ( zajęć ) do chwili ich ukończenia nie wolno opuszczać terenu szkoły ( tylko pod opieką osoby odpowiedzialnej ) ,

 • nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych ,

 1. uzupełniać braki wynikłe z absencji .

 1. Nagrody i kary .

3.1. wobec wszystkich uczniów szkoły mogą być stosowane nagrody i kary ,
3.2. zastosowanie nagrody lub kary powinno być wyrazem oceny postępowania ucznia w szkole i poza szkołą ,
3.3. ocena ta powinna oddziaływać wychowawczo na uczniów , ułatwiać samokrytyczne ustosunkowanie się do swojego postępowania i mobilizować do lepszego wykonywania obowiązków uczniowskich ,
3.4. nagrody i kary powinny być odpowiednio stopniowane ,
3.5. uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za :

 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły ,

 2. wzorową postawę ,

 3. wybitne osiągnięcia ,

 4. dzielność i odwagę ,

3.6. uczeń otrzymuje nagrody od :

 1. Dyrektora Szkoły ,

 2. nauczyciela - wychowawcy ,

 3. Rady Pedagogicznej ,

 4. Rady Rodziców ,

3.7. nagrodami są :

 1. pochwała wychowawcy klasy , nauczyciela przed klasą ,

 2. pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej ,

 3. list pochwalny do rodziców ,

 4. nagrody rzeczowe ,

 5. inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez Radę Pedagogiczną ,

 6. świadectwo szkolne z wyróżnieniem ,

3.8. uczeń otrzymuje kary za :

 1. nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz zarządzeń wewnętrznych ( klasowych i szkolnych ) ,

 2. nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie szkoły oraz niestosowanie się do poleceń organizacyjno - porządkowych Dyrektora Szkoły i nauczycieli ,

3.9. kary należy stosować wówczas , gdy inne środki wychowawczo - dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku ,
3.10. rodzaje kar :

 1. upomnienia w indywidualnej rozmowie z uczniem , przez wychowawcę klasy ,

 2. upomnienia wobec klasy , udzielone przez wychowawcę klasy ,

 3. nagana wobec klasy , udzielona przez wychowawcę klasy ,

 4. nagana wobec klasy z ostrzeżeniem przedstawienia Dyrektorowi Zespołu wniosku o ukaranie ,

 5. nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu w obecności Rady Pedagogicznej ,

 6. przeniesienie ucznia do innego oddziału tej samej szkoły - o przeniesieniu decyduje Rada Pedagogiczna ,

 7. zawieszenie w prawach ucznia do czasu uchwały Rady Pedagogicznej : zawieszenia dokonuje Dyrektor Zespołu , a o wymiarze kary ( nie wyższej niż podana w lit. f ) decyduje Rada Pedagogiczna najpóźniej dnia następnego po dniu zawieszenia .

3.11. w stosunku do uczniów nie stosuje się kar cielesnych naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia ,
3.12. odwołanie się od kary nałożonej przez wychowawcę wnosi się za pośrednictwem tych osób do Dyrektora Zespołu , natomiast od kary nałożonej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje ,
3.13. szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary .

§ 26

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej , Dyrektor Zespołu może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola gdy :

1.1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności ,po uprzedniej pisemnej konsultacji ,
1.2. rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami na potrzeby przedszkola .
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły , chyba że ukończył 15 lat oraz Kurator Oświaty zwolnił go od spełniania obowiązku szkolnego .

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnej z odrębnymi przepisami .

§ 28

Zespół posiada własny ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych .

§ 29

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .

 2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy .


Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej i obowiązuje z dniem zatwierdzenia .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 1991-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte