GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie


STATUT
GIMNAZJUM W DROBNINIE


NAZWA SZKOŁY


§ 1

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
Gimnazjum w DrobninieINNE INFORMACJE O SZKOLE


§ 2

 1. W skład Gimnazjum w Drobninie wchodzi oddział zamiejscowy w Belęcinie Nowym.

 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krzemieniewo.

 3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 4. Szkoła swoim zasięgiem obejmuje miejscowości: Krzemieniewo, Drobnin, Bielawy, Brylewo, Mierzejewo, Grabówiec, Górzno, Garzyn, Zbytki, Belęcin Nowy, Belęcin Stary, Karchowo, Hersztupowo, Bojanice.


§ 3

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.

 2. W roku szkolnym 1999/2000 funkcjonuje oddział ósmych klas.


§ 4


CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 5

Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,

 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia,

 4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

 5. umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej poprzez świadomy udział uczniów w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 6. kształtuje nawyk pielęgnowania ojczystego języka,

 7. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lesznie, udział uczniów w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, reedukację indywidualną oraz indywidualizację w trakcie nauczania,

 8. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w pozalekcyjnych formach zajęć,

 9. umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.


§ 6

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami na następujących zasadach:

 1. w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

 2. ucznia zwalnia się z zajęć tylko na osobistą (pisemną, telefoniczną) prośbę rodziców,

 3. uczeń może opuścić teren szkolny w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody nauczyciela,

 4. ucznia, który źle się czuje, można wysłać do domu tylko pod opieką nauczyciela lub starszego rodzeństwa, gdy nie ma możliwości telefonicznego wezwania rodziców lub opiekunów do szkoły; w przypadku wysłania ucznia pod opieką nauczyciela, dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić opiekę pozostałym uczniom, z którymi zajęcia prowadził nauczyciel,

 5. uczestnicy zajęć z wychowania fizycznego uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni z wykonywania planowanych ćwiczeń,

 6. uczniowie zwolnieni przez lekarza z zająć wychowania fizycznego, mający zajęcia na pierwszej lub ostatniej godzinie mogą w nich nie uczestniczyć.,

 7. w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele zgodnie z planem dyżurów,

 8. w trakcie dowozu i odwozu dzieci autobusem szkolnym opiekę nad nimi sprawuje konwojent,

 9. przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe lub nieobowiązkowe z kultury fizycznej, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne jeden opiekun przypada na grupę 30 uczniów,

 10. przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, jeden opiekun przypada na grupę 15 uczniów,

 11. na obozach stałych specjalistyczno - sportowych nie powinno przypadać więcej niż 20 uczestników na jednego opiekuna,

 12. na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun przypada na grupę 10 uczniów,

 13. opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz pobytu do punktu docelowego,

 14. szkoła szczególną opiekę sprawuje nad uczniami z zaburzeniami ruchu, słuchu, wzroku, a czyni to poprzez stały kontakt z PPP oraz lekarzem i higienistką szkolną,

 15. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub finansowej mogą korzystać z pomocy materialnej lub finansowej w miarę posiadanych przez szkołę środków.


§ 7

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanej dalej „wychowawcą”.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, praca wychowawcza jest prowadzona w cyklu trzyletnim.ORGANY SZKOŁY


§ 8

Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców,

 4. samorząd uczniowski.


§ 9

Kompetencje dyrektora szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,

 5. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 6. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 7. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe,

 8. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 9. może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 10. dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania,

 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, takich jak: „Kodeks pracy”, „Kodeks postępowania administracyjnego”, „Kodeks cywilny” oraz „Prawo lokalowe”.


§ 10

 1. W razie nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki sprawuje wicedyrektor zespołu - do dnia 31.08.2001r.§ 11

Kompetencje rady pedagogicznej:

 1. uchwala statut szkoły,

 2. uchwala szkolny program wychowawczy,

 3. uchwala wewnątrzszkolny system oceniania, który stanowi załącznik do statutu szkoły,

 4. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,

 5. zatwierdza plany pracy szkoły,

 6. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 8. podejmuje uchwały w sprawie wystąpienia przez dyrektora szkoły do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły ucznia notorycznie sprawiającego poważne problemy wychowawcze,

 9. opiniuje organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

 10. występuje z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

 11. opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

 12. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 13. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 14. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

 15. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora,

 16. typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.


§ 12

Kompetencje rady rodziców:

 1. może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 2. opiniuje projekt statutu szkoły oraz propozycje zmian w nim,

 3. opiniuje szkolny program wychowawczy,

 4. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,

 5. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców,

 6. typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.


§ 13

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

 1. może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,

 2. ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 3. ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 4. ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz tworzenia audycji radiowęzłowych,

 5. ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 6. ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

 7. ma prawo do opiniowania oceny pracy nauczyciela; zasady opiniowania określa regulamin samorządu uczniowskiego,

 8. opiniuje szkolny program wychowawczy.


§ 14

Współdziałanie organów szkoły oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi odbywa się na następujących zasadach:

 1. szkoła zapewnia każdemu z organów możliwość działania w granicach swoich kompetencji określonych w statucie,

 2. szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

 3. dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,

 4. dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej lub rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa; decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.


§ 15

Formy współdziałania między dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców:

 1. systematyczne spotkania rady rodziców z dyrektorem szkoły,

 2. organizowane co kwartał spotkania rodziców z wychowawcą klasy,

 3. indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami,

 4. indywidualne kontakty dyrektor - rodzice.


§ 16

Współpraca rodziców i nauczycieli ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci odbywa się na następujących zasadach:

 1. nauczyciele na pierwszych zebraniach z rodzicami w danym roku szkolnym określają zadania i zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w danej klasie,

 2. nauczyciele zaznajamiają rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasadami przeprowadzania sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań na koniec gimnazjum,

 3. rodzice w każdym czasie mogą uzyskiwać rzetelne informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 4. rodzice mają prawo uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 5. rodzice mogą wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy szkoły,

 6. rodzice są zobowiązani stawić się w szkole na pisemną prośbę nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora szkoły w przypadku problemów wychowawczych lub dydaktycznych w celu szybkiego wspólnego zareagowania na nie.ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 17

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


§ 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów nauczania dla danej kasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25-35.

 3. W związku z niewielką powierzchnią pomieszczeń klasowych (36 metrów kwadratowych) liczba uczniów w oddziale zamiejscowym w Belęcinie Nowym nie może przekraczać 27. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów wynosi 14.

 4. Zajęcia techniki i wychowania fizycznego dla uczniów mogą odbywać się w grupach, odrębnie dla dziewcząt i chłopców.

 5. Podział na grupy dokonuje się na zajęciach z informatyki i języka obcego w przypadku oddziałów liczących powyżej 24 uczniów, w laboratoryjnych powyżej 30 uczniów.

 6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 7. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podział jest możliwy za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 8. Dyrektor szkoły ma prawo do utworzenia oddziału wyrównawczego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego szkołę.


§ 20

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 21

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 22

 1. W miarę posiadanych środków finansowych w szkole mogą być prowadzone koła i zespoły zainteresowań.

 2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły powinna być taka, żeby praca nauczyciela z nimi była najbardziej efektywna.

 3. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.


§ 23

Do gimnazjum uczęszczają uczniowie legitymujący się świadectwem szkoły podstawowej i uczą się w niej nie dłużej niż do osiemnastego roku życia.

§ 24

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 2. bibliotekę,

 3. świetlicę funkcjonującą w różnych izbach lekcyjnych,

 4. gabinet pedagoga szkolnego,

 5. gabinet informatyczny,

 6. boisko sportowe,

 7. salę gimnastyczną,

 8. salę gimnastyki korekcyjnej,

 9. archiwum,

 10. szatnię.


§ 25

Szkoła zapewnia higieniczne warunki spożycia ciepłego napoju za odpłatnością ustaloną przez dyrektora szkoły.

§ 26

 1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów dowożonych autobusem szkolnym oraz ze względu na czas pracy ich rodziców, która zapewnia opiekę uczniom w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lub odwóz do domu.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.

 3. Świetlica należy do pozalekcyjnych form wychowawczo - opiekuńczych szkoły, które szkoła organizuje, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenie, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.


§ 27

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

 2. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin i umożliwia dostęp do zbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 4. Podstawowymi zadaniami nauczyciela bibliotekarza są:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

 2. umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

 1. Szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 28

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.


§ 29

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, i bezpieczeństwo powierzonych jego piece uczniów.§ 30

Podstawowe zadania nauczyciela są następujące:

 1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

 2. odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

 3. dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

 4. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

 5. bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,

 6. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 7. doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi stale poziom wiedzy merytorycznej.


§ 31

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.


§ 32

Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w § 31:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

 2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

 2. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania pomocy od rodziców w swoich działaniach,

 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną, świadczącą uczniom kwalifikowaną pomoc.


§ 33

Zakres zadań pracowników niepedagogicznych szkoły:

 1. zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia,

 2. utrzymanie czystości i porządku całego obiektu szkolnego,

 3. dbanie o tereny zielone wokół szkoły,

 4. przygotowanie ciepłego napoju dla uczniów,

 5. prowadzenie dokumentacji szkolnej,

 6. prowadzenie dokumentacji w sprawach kadrowych nauczycieli i innych pracowników,

 7. wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją mienia szkolnego.

 8. wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych,

 9. oszczędne gospodarowanie środkami czystości i innymi materiałami,

 10. wykonywanie prac remontowych i malarskich,

 11. sprawowanie nadzoru nad obiektami szkolnymi.UCZNIOWIE SZKOŁY


§ 34

Uczeń ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu dostępnych środków dydaktycznych,

 2. wyrażania własnej opinii na temat treści nauczania, metod nauczania oraz życia szkoły i uzyskiwania odpowiedzi na przedstawione wątpliwości,

 3. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

 4. poszanowania godności osobistej,

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,

 6. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,

 7. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

 8. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,

 9. opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 10. jawnego oceniania wyników w nauce oraz zachowania,

 11. powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiedzy, w ciągu tygodnia odbyć się mogą najwyżej trzy sprawdziany,

 12. uzyskiwania informacji o ocenach ze sprawdzianów w terminie nie przekraczającym 14 dni,

 13. dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w przypadku problemów z opanowaniem materiału i powtórnego sprawdzenia, i oceny wiadomości lub umiejętności,

 14. jednego dnia w ciągu miesiąca bez pytania i sprawdzianów, którego termin jest ustalany przez samorząd uczniowski,

 15. uniknięcia odpowiedzi w wyniku losowania określonego numeru dokonanego przez wybranego przedstawiciela samorządu uczniowskiego,

 16. egzaminu poprawkowego, który przeprowadza się na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu MEN,

 17. realizacji w szkole obowiązku szkolnego trybem szkoły specjalnej na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.


§ 35

Uczeń ma obowiązek:

 1. regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

 2. systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

 3. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

 4. okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom,

 5. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu uczniowskiego lub klasowego,

 6. szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,

 7. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,

 8. dbać o higienę osobistą,

 9. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek w budynku szkolnym,

 10. naprawić lub pokryć koszty naprawy wyrządzonej przez siebie szkody,

 11. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności.


§ 36

Uczeń może być wyróżniony za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia sportowe i inne następującymi rodzajami nagród:

 1. pochwała wychowawcy wobec klasy,

 2. wpis do zeszytu uwag lub indeksu,

 3. pierwszeństwo w uczestniczeniu w wycieczkach, rajdach, itp. organizowanych w dniach nauki szkolnej,

 4. pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkoły,

 5. dyplom przyznawany przez dyrektora szkoły, samorząd uczniowski lub inne organizacje działające na terenie szkoły,

 6. nagrody rzeczowe, np. książkowe,

 7. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców.


§ 37

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły następującymi rodzajami kar:

 1. upomnienie wychowawcy wobec uczniów klasy,

 2. wpis do zeszytu uwag lub indeksu,

 3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

 4. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

 5. zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 6. przeniesienie do równorzędnej klasy,

 7. przeniesienie ucznia przez kuratora oświaty do równorzędnej klasy w innej szkole, które następuje na wniosek dyrektora szkoły.


§ 38

Uczeń ma prawo odwołać się na piśmie od kary do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 39

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny, na który składają się:

 1. sztandar szkoły,

 2. hymn szkoły używany w czasie ważniejszych uroczystości,

 3. uroczystości szkolne:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego,

 2. Dzień Edukacji Narodowej,

 3. Narodowe Święto Niepodległości,

 4. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

 5. uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,

 6. uroczyste zakończenie roku szkolnego,


§ 41

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 42

Zmiany w statucie szkoły odbywają się na następujących zasadach:

 1. z wnioskami w sprawie zmiany statutu szkoły mogą występować jej wszystkie organy, tj. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski,

 2. w przypadku zmian proponowanych przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną, należy te propozycje przedstawić do zaopiniowania radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu,

 3. rada pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły, przy czym uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności 75% składu rady,

 4. zmiany statutu szkoły są publikowane w formie aneksu, który przesyła się kuratorowi oświaty w celu stwierdzenia, czy jego postanowienia nie są sprzeczne z prawem,

 5. rada pedagogiczna w przypadku decyzji kuratora oświaty uchylającej zapisy statutu ma prawo odwołać się do ministra edukacji narodowej.§ 43

Rada pedagogiczna raz na 5 lat dokonuje ujednolicenia tekstu statutu szkoły w celu jego uczytelnienia.

§44

Statut wchodzi w życie z dniem ..................................... .

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum w Drobninie na posiedzeniu w dniu .......................... .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STATUT

SZKOŁA PODSTAWOWA W DROBNINIE


NAZWA SZKOŁY
§ 1

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
Szkoła Podstawowa w Drobninie
INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 2

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krzemieniewo.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Szkoła swoim zasięgiem obejmuje miejscowości: Krzemieniewo, Drobnin, Bielawy, Brylewo, Mierzejewo, Grabówiec, Górzno, Garzyn, Zbytki od klasy V.

§ 3

Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
- umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej poprzez świadomy udział uczniów w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- kształtuje nawyk pielęgnowania ojczystego języka,
- udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie, udział uczniów w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, reedukację indywidualną oraz indywidualizację w trakcie nauczania,
- umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w pozalekcyjnych formach zajęć,
- umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

§ 5

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami na następujących zasadach:

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

ucznia zwalnia się z zajęć tylko na osobistą (pisemną, telefoniczną) prośbę rodziców,

uczeń może opuścić teren szkolny w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody nauczyciela, przy czym nie dotyczy to uczniów klas I-III,

ucznia, który źle się czuje, można wysłać do domu tylko pod opieką nauczyciela lub starszego rodzeństwa, gdy nie ma możliwości telefonicznego wezwania rodziców lub opiekunów do szkoły; w przypadku wysłania ucznia pod opieką nauczyciela, dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić opiekę pozostałym uczniom, z którymi zajęcia prowadził nauczyciel,

uczestnicy zajęć z wychowania fizycznego uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni z wykonywania planowanych ćwiczeń,

uczniowie zwolnieni przez lekarza z zająć wychowania fizycznego, mający zajęcia na pierwszej lub ostatniej godzinie mogą w nich nie uczestniczyć.,

w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele zgodnie z planem dyżurów, a nad uczniami klas I-III nauczyciel prowadzący zajęcia integralne,

w trakcie dowozu i odwozu dzieci autobusem szkolnym opiekę nad nimi sprawuje konwojent,

przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe lub nieobowiązkowe z kultury fizycznej, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne jeden opiekun przypada na grupę 30 uczniów,

przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, jeden opiekun przypada na grupę 15 uczniów,

na obozach stałych specjalistyczno - sportowych nie powinno przypadać więcej niż 20 uczestników na jednego opiekuna,

na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun przypada na grupę 10 uczniów,

opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz pobytu do punktu docelowego,

szkoła szczególną opiekę sprawuje nad uczniami z zaburzeniami ruchu, słuchu, wzroku, a czyni to poprzez stały kontakt z PPP oraz lekarzem i higienistką szkolną,

uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub finansowej mogą korzystać z pomocy materialnej lub finansowej w miarę posiadanych przez szkołę środków.

§ 6

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanej dalej „wychowawcą”.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, praca wychowawcza jest prowadzona w cyklach, przy czym pierwszy cykl obejmuje klasy I-III, a drugi IV-VI.

ORGANY SZKOŁY

§ 7

Organami szkoły są:

dyrektor szkoły,

rada pedagogiczna,

rada rodziców,

samorząd uczniowski.

§ 8

Kompetencje dyrektora szkoły:

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,

dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły,

przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe,

występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania,

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, takich jak: „Kodeks pracy”, „Kodeks postępowania administracyjnego”, „Kodeks cywilny” oraz „Prawo lokalowe”.

§ 9

W razie nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki wypełnia wicedyrektor Zespołu Szkół - do dnia 31.08.2001r.

§ 10

Kompetencje rady pedagogicznej:

uchwala statut szkoły,

uchwala szkolny program wychowawczy,

uchwala wewnątrzszkolny system oceniania, który stanowi załącznik do statutu szkoły,

opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,

zatwierdza plany pracy szkoły,

zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

podejmuje uchwały w sprawie wystąpienia przez dyrektora szkoły do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły ucznia notorycznie sprawiającego poważne problemy wychowawcze,

opiniuje organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

występuje z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora,

typuje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

§ 11

Kompetencje rady rodziców:

może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

opiniuje projekt statutu szkoły oraz propozycje zmian w nim,

opiniuje szkolny program wychowawczy,

opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców,

typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

§ 12

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,

ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz tworzenia audycji radiowęzłowych,

ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

ma prawo do opiniowania oceny pracy nauczyciela; zasady opiniowania określa regulamin samorządu uczniowskiego,

opiniuje szkolny program wychowawczy.

ma prawo do prowadzenia działalności handlowej z przeznaczeniem zysku na statutową działalność szkoły.

§ 13

Współdziałanie organów szkoły oraz rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi odbywa się na następujących zasadach:

szkoła zapewnia każdemu z organów możliwość działania w granicach swoich kompetencji określonych w statucie,

szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,

dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej lub rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

§ 14

Formy współdziałania między dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców:

systematyczne spotkania rady rodziców z dyrektorem szkoły,

organizowane co kwartał spotkania rodziców z wychowawcą klasy,

indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami,

indywidualne kontakty dyrektor - rodzice.

§ 15

Współpraca rodziców i nauczycieli ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci odbywa się na następujących zasadach:

nauczyciele na pierwszych zebraniach z rodzicami w danym roku szkolnym określają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie,

nauczyciele zaznajamiają rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasadami przeprowadzania sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań na koniec szkoły podstawowej,

rodzice w każdym czasie mogą uzyskiwać rzetelne informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

rodzice mają prawo uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

rodzice mogą wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy szkoły,

rodzice są zobowiązani stawić się w szkole na pisemną prośbę nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora szkoły w przypadku problemów wychowawczych lub dydaktycznych w celu szybkiego wspólnego zareagowania na nie.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 17

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 18

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów nauczania dla danej kasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25-35.

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla 6-latków dla którego organem prowadzący jest gmina.

Zajęcia techniki i wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI mogą odbywać się w grupach, odrębnie dla dziewcząt i chłopców.

Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z informatyki i języka obcego w przypadku oddziałów liczących powyżej 24 uczniów, w laboratoryjnych powyżej 30 uczniów.

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podział jest możliwy za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Dyrektor szkoły ma prawo do utworzenia oddziału wyrównawczego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 19

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§ 20

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut, a w klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć reguluje nauczyciel zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 21

W miarę posiadanych środków finansowych w szkole mogą być prowadzone koła i zespoły zainteresowań.

Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły powinna być taka, żeby praca nauczyciela z nimi była najbardziej efektywna.

Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 22

Szkoła zapewnia higieniczne warunki spożycia ciepłego napoju za odpłatnością ustaloną przez dyrektora szkoły.

§ 23

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

bibliotekę,

świetlicę funkcjonującą w różnych izbach lekcyjnych,

gabinet pedagoga szkolnego,

gabinet informatyczny,

boisko sportowe,

salę gimnastyczną,

salę gimnastyki korekcyjnej,

archiwum,

szatnię.

§ 24

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie i Unii Europejskiej.

Czas pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin i umożliwia dostęp do zbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Podstawowymi zadaniami nauczyciela bibliotekarza są:

a. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b. umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

Szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

§ 25

Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów dowożonych autobusem szkolnym oraz ze względu na czas pracy ich rodziców, która zapewnia opiekę uczniom w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lub odwóz do domu.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.

Świetlica należy do pozalekcyjnych form wychowawczo - opiekuńczych szkoły, które szkoła organizuje, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenie, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.

§ 27

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, i bezpieczeństwo powierzonych jego piece uczniów.

§ 28

Podstawowe zadania nauczyciela są następujące:

odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,

udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi stale poziom wiedzy merytorycznej.

§ 30

Nauczyciele nauczania integralnego tworzą zespół samokształceniowy, którego podstawową formą pracy są lekcje koleżeńskie.

§ 31

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

§ 32

Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w § 31:

otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania pomocy od rodziców w swoich działaniach,

c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5. współpracuje z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną, świadczącą uczniom kwalifikowaną pomoc.

§ 33

Zakres zadań pracowników niepedagogicznych szkoły:

zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia,

utrzymanie czystości i porządku całego obiektu szkolnego,

dbanie o tereny zielone wokół szkoły,

przygotowanie ciepłego napoju dla uczniów,

prowadzenie dokumentacji szkolnej,

prowadzenie dokumentacji w sprawach kadrowych nauczycieli i innych pracowników,

wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją mienia szkolnego.

wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych,

oszczędne gospodarowanie środkami czystości i innymi materiałami,

wykonywanie prac remontowych i malarskich,

sprawowanie nadzoru nad obiektami szkolnymi.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 34

Do szkoły uczęszczają w zasadzie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia do 13 nie później niż do 18 roku życia.

§ 35

Uczeń ma prawo do:

zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu dostępnych środków dydaktycznych,

wyrażania własnej opinii na temat treści nauczania, metod nauczania oraz życia szkoły i uzyskiwania odpowiedzi na przedstawione wątpliwości,

wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

poszanowania godności osobistej,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,

reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,

korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,

opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

jawnego oceniania wyników w nauce oraz zachowania,

powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiedzy, w ciągu tygodnia odbyć się mogą najwyżej trzy sprawdziany,

uzyskiwania informacji o ocenach ze sprawdzianów w terminie nie przekraczającym 14 dni,

dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w przypadku problemów z opanowaniem materiału i powtórnego sprawdzenia, i oceny wiadomości lub umiejętności,

jednego dnia w ciągu miesiąca bez pytania i sprawdzianów, którego termin jest ustalany przez samorząd uczniowski (z tygodniowym wyprzedzeniem),

uniknięcia odpowiedzi w wyniku wylosowania jego numeru z dziennika dokonywanego codziennie przez przedstawiciela samorządu uczniowskiego,

egzaminu poprawkowego, który przeprowadza się na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu MEN,

realizacji w szkole obowiązku szkolnego trybem szkoły specjalnej na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

§ 36

Uczeń ma obowiązek:

regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom,

podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej , pracowników administracyjno-obsługowych , konwojenta i kierowcy autobusu szkolnego oraz ustaleniom rady Samorządu Uczniowskiego lub klasowego,

szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,

dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów na terenie szkoły i poza nią

troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek w budynku szkolnym i jego otoczeniu,

naprawić lub pokryć koszty naprawy wyrządzonej przez siebie szkody,

przeciwstawiać się przejawom brutalności , wulgarności i narkomanii,

dbać o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny odpowiedni do wieku zakaz farbowania włosów i robienia makijażu,

w czasie uroczystości szkolnych być ubranym w strój galowy:

a. dziewczęta - ciemna spódnica, biała bluzka,

b. chłopcy - ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur.

§ 37

Uczeń może być wyróżniony za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia sportowe i inne następującymi rodzajami nagród:

pochwała wychowawcy wobec klasy,

wpis do zeszytu uwag lub indeksu,

pierwszeństwo w uczestniczeniu w wycieczkach, rajdach, itp. organizowanych w dniach nauki szkolnej,

pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkoły,

dyplom przyznawany przez dyrektora szkoły, samorząd uczniowski lub inne organizacje działające na terenie szkoły,

nagrody rzeczowe, np. książkowe,

list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców

§ 38

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły następującymi rodzajami kar:

upomnienie wychowawcy wobec uczniów klasy,

wpis do zeszytu uwag lub indeksu,

upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz, w klasowych wycieczkach lub imprezach szkolnych,

przeniesienie do równorzędnej klasy,

przeniesienie ucznia przez kuratora oświaty do równorzędnej klasy w innej szkole, które następuje na wniosek dyrektora szkoły.

§ 39

Uczeń ma prawo odwołać się na piśmie od kary do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od jej wymierzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny, na który składają się:

sztandar szkoły,

hymn szkoły używany w czasie ważniejszych uroczystości,

uroczystości szkolne:

a. rozpoczęcie roku szkolnego,

b. Dzień Edukacji Narodowej,

c. Narodowe Święto Niepodległości,

d. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

e. uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,

f. uroczyste zakończenie roku szkolnego,

§ 42

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 43

Zmiany w statucie szkoły odbywają się na następujących zasadach:

z wnioskami w sprawie zmiany statutu szkoły mogą występować jej wszystkie organy, tj. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski,

w przypadku zmian proponowanych przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną, należy te propozycje przedstawić do zaopiniowania radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu,

rada pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły, przy czym uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności 75% składu rady,

zmiany statutu szkoły są publikowane w formie aneksu, który przesyła się kuratorowi oświaty w celu stwierdzenia, czy jego postanowienia nie są sprzeczne z prawem,

rada pedagogiczna w przypadku decyzji kuratora oświaty uchylającej zapisy statutu ma prawo odwołać się do ministra edukacji narodowej.

§ 44

Rada pedagogiczna raz na 5 lat dokonuje ujednolicenia tekstu statutu szkoły w celu jego uczytelnienia. Jeżeli liczba aneksów przekroczy 5, można wcześniej dokonać jego ujednolicenia.

§45

Statut wchodzi w życie z dniem 1.01.2002 roku .

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Drobninie na posiedzeniu w dniu 21.12.1999 roku.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2001-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte