GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII / 89/ 2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016

Uchwała Nr XII / 89/ 2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XII
Rok: 2016

Uchwała Nr XII / 89/ 2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 poz1515 ) oraz art.211,212,214,215,217, 222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Nr XI/81 /2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku jak niżej

§ 1. 1 Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2016 w łącznej kwocie 23.137.006 zł jak w załączniku nr 1 , w tym: -dochody bieżące 22.342.862 zł
- dochody majątkowe 794.144 zł
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej
kwocie 2.813.727 zł jak w załączniku nr 2.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej tj. w planowanych dochodach budżetu gminy dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej tj. w planie dotacji na zadania zlecone gminie dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§2. 1.Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2016 w łącznej kwocie 36.537.141 zł jak w załączniku nr 3 w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 20.657.884,78 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 15.879.256,22 zł jak w załączniku nr 4 .

2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit.a obejmują:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.274.780,68 zł
2) dotacje na zadania bieżące 962.026,70 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.496.999 zł
5) wydatki statutowe jednostek budżetowych 4.924.078,40 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit.b obejmują
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.879.256,22 zł „

2. W załączniku nr 3 tj. w planie wydatków budżetu gminy, dokonuje się zmian jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 4 tj. w planie wydatków majątkowych gminy, dokonuje się zmian jak
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„1. Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.813.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 962.026,70 zł,
jak w załączniku nr 6,
3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 260.194,39 zł, jak w załączniku nr 7
4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.256,70 zł. , jak w załączniku nr 8 ”

2. Załącznik nr 5 tj. plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§4.1. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„Określa się łączna kwotę przychodów budżetu gminy w kwocie 13.400.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 .”
2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
„ Deficyt budżetu gminy w kwocie 13.400.135 zł zostanie sfinansowany
- z nadwyżki budżetowej w kwocie 3.868.135 zł
- z pożyczek lub kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 9.532.000 zł ”

§6.1. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej
„ Ustala się dochody w kwocie 115.600 zł w tym
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 115.000 zł
- z tytułu darowizn pieniężnych w kwocie 600 zł
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2016 w kwocie 148.030 zł., zgodnie załącznikiem nr 10 .”
2. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W paragrafie 11 uchwały budżetowej, kwotę „ 27.939 zł „ wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 z tytułu dzielonych poręczeń i gwarancji zastępuje się kwotą „ O zł” .

§ 8. Paragraf 14 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie jak niżej
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek lub kredytów na rynku
krajowym w kwocie 9.532.000 zł „


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Piotr Siokorski
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte