GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 30 listopada 2015

Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 30 listopada 2015

Numer protokołu: 13
Rok: 2015

Protokół nr 13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 30 listopada 2015

Dnia 30 listopada 2015 o godzinie 15.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
1. wizytacja na terenie remontowanego budynku przedszkola na potrzeby biblioteki w Pawłowicach .
2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. kontrola zaawansowania realizowanych w roku 2015 zadań inwestycyjnych
4. Kontrola dokumentacji z zebrań wiejskich , podczas których ustalano przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich w roku 2016
5. Wolne głosy i wnioski
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt.1 Członkowie Komisji zebrali się w Pawłowicach na terenie remontowanego budynku na potrzeby biblioteki w Pawłowicach. Zapoznali się z przebiegiem prac. Wyjaśnień na temat zakresu prowadzonych robót udzielał Komisji Wójt Gminy .
Wcześniej do dyspozycji komisji przesłano zestawienie poniesionych na ten cel wydatków, oraz skany faktur na podstawie których , dokonywano wydatków. Materiał ten stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. Pkt.2
Po wizytacji , radni zebrali się w Urzędzie Gminy , celem kontynuacji posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poprosił o opinię w sprawie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Uwag w tym zakresie nie zgłoszono. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem protokołu , po czym protokół podpisano.

Ad. Pkt. 3
Przed posiedzeniem Komisji radni otrzymali zestawienie planowanych na rok 2015 zadań inwestycyjnych . Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. Pkt. 4
Przewodniczący komisji poprosił radnych, którzy zarazem pełnią funkcję sołtysów wsi o przedstawienie przebiegu zebrań wiejskich, na których podejmowano decyzję w sprawie funduszy sołeckich , planowanych do realizacji w roku 2016.
Radna Henryka Przybylska przedstawiła przebieg zebrania wiejskiego we wsi Stary Belęcin. Radny Krystian Lewandowski zgłosił problem niskiej frekwencji na zebraniach wiejskich. Radny Michał Michalski przedstawił sytuację , która zaistniała we wsi Pawłowice.
Pod propozycją planowanego do realizacji przedsięwzięcia podpisała się spora grupa mieszkańców wsi. Niemniej jednak osoby te nie przybyły na zebranie wiejskie i tym samym przedsięwzięcia tego nie przegłosowano na zebraniu. Radny poinformował, że w Pawłowicach zaistniała konieczność ponownego zwołania zebrania wiejskiego . Fakt ten nie miał odzwierciedlenia w dokumentach, które przedstawiono Komisji do kontroli.
Podobna sytuacja wystąpiła we wsi Lubonia. Zebranie wiejskie w sprawie funduszy sołeckich odbyło się dwukrotnie. Było to spowodowane nieprawidłowym ujęciem przedsięwzięcia .
Wszyscy radni zgłaszali problem techniczny, polegający na trudności prowadzenia zebrania, protokołowania zebrania i równoczesnego sporządzania uchwał . Radni stwierdzili , że pomocny byłby udział innej osoby, która pełniłaby funkcję protokolanta .
Po kontroli nadesłanych dokumentów Przewodniczący Komisji Marek Garbacz stwierdził, że problem nazewnictwa sprawiał trudność w znacznej ilości sołectw. Wniosek taki wywiódł z faktu, dokonywania licznych poprawek w protokołach zebrań wiejskich a nawet w uchwałach zebrania wiejskiego. Z dokumentów nie wynika , kto dokonał poprawek i kiedy zostały dokonane. W przedstawionych do kontroli dokumentach brakuje parafek osób , które dokonały zmian i daty ich dokonania . W toku dyskusji ustalono, że problemem jest sposób wyłaniania przedsięwzięć , nazewnictwa przedsięwzięć oraz samej procedury podejmowania uchwały zebrania wiejskiego.
Na kontrolowanych dokumentach dopatrzono się również mylnej numeracji na listach obecności . Jako przykład podano listy obecności na zebraniu wiejskim we wsi Lubonia.
Podsumowując dyskusję ustalono wspólnie, konieczność przeprowadzenia szkolenia dla sołtysów w zakresie uchwalania funduszy sołeckich . Szkolenia należałoby przeprowadzić na przełomie miesięcy sierpień -wrzesień roku 2016.

Ad. Pkt. 5
W ramach wolnych głosów i wniosków pytano:
1) czy wieś Brylewo posiada dokument pozwalający na dysponowanie terenem boiska sportowego?
2) Radny Michał Michalski zgłosił fakt popękania asfaltu w Pawłowicach na ulicy Wielkopolskiej, przy posesji z numerem 40 .
3) Przewodniczący Komisji zaproponował radnym aby na najbliższe posiedzenie Komisji przygotować propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016.
4) Zasygnalizowano temat poboru opłat za wynajem obiektów wiejskich . Zastanawiano się nad potrzebą zmiany obowiązującego w tym zakresie zarządzenia. Ponieważ opłaty za wynajem sal wiejskich reguluje zarządzenie Wójta Gminy, Komisja, zwróci się do Wójta Gminy o zmiany w tym zakresie.
5) Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 07 grudnia 2015 o godzinie 15. 00 Komisja zajmie się analizą projektu budżetu gminy na rok 2016.

Wnioski Komisji rewizyjnej wynikając z posiedzenia zostały sformułowane na piśmie i stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na powyższym protokół zakończono.

protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz……………………..
(-) Krystian Lewandowski …………………………………..
(-) Krystian Dutkiewicz ………………………………………..
(-) Mirosław Krysztofiak ……………………………………….
(-)Michał Michalski …………………………………………………
(-) Henryka Przybylska …………………………………………
Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte