GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Numer dokumentu: RRG.6220.2.2.2015
Rok: 2015

Krzemieniewo, dnia 14.10.2015 r.

RRG.6220.2.2.2015OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej z obiektami towarzyszącymi (obiekt realizowany jako element projektowanej zabudowy zagrodowej) na działce nr ewid. 536 obręb miejscowości Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,
60-529 Poznań oraz 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu w godzinach przyjmowania interesantów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w terminie 21dni tj. od 15.10.2015 r. do 4.11.2015 r. włącznie
w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, w miejscu publicznym w miejscowości Krzemieniewo i na stronie internetowej BIP
dnia 14.10.2015 r.
zdjęto dnia ................ 2015 r.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte