GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 05 maja 2015

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 05 maja 2015

Numer protokołu: 7
Rok: 2015

Protokół nr 7
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 05 maja 2015

Dnia 05 maja 2015 o godzinie 15.00 rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1) Otwarcie posiedzenia
2) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3) Kontrola dokumentacji związanej z wyborami sołtysów i omówienie wniosków złożonych przez mieszkańców na zebraniach.
4) Informacja o zmianach w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy
5) Wolne głosy i wnioski

Ad. Pkt.1
Podpisano listę obecności na posiedzeniu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.2
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych z pytaniem czy zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji . W dalszej kolejności radni przyjęli i podpisali protokół z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2015.
Ad. Pkt. 3 Przewodniczący przedstawił informację z zebrań wiejskich, które odbyły się w miesiącu marcu 2015 . Omawiana informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Głównym tematem zebrań były wybory sołtysów na następną kadencję. Przewodniczący Komisji poinformował, że nikt z radnych nie zgłaszał uwag, co do rozplakatowania informacji o organizowanych zebraniach wiejskich. Wobec czego uznano, że mieszkańcy zostali powiadomieni w odpowiednim terminie a mimo to frekwencja nie była imponująca. W związku z niską frekwencja na zebraniach wiejskich , szczególnie w największych wsiach gminy, zastanawiano się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Sporo czasu poświęcono na dyskusję nad statutami wsi. Członkowie Komisji zgodnie uznali, ze statuty wymagają zmian gdyż są nieaktualne i nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Przewodniczący komisji podkreślił , ze tematem statutów wsi powinny zainteresować się również inne komisje . Wówczas należałoby przystąpić do szerokiej dyskusji na ten temat i przygotowanie nowych projektów tych dokumentów .
W toku dyskusji zwracano również uwagę , ze na sam przebieg zebrania wiejskiego duży wpływ ma osoba prowadząca zebranie. Musi to być osoba kompetentna i zdecydowana, oraz posiadająca odpowiednia wiedzę merytoryczną.
W dalszej kolejności radnym przedstawiono informację o osobach , które w poszczególnych sołectwach wybrane zostały na sołtysów i przedstawiono nazwiska osób, które weszły w skład rad sołeckich. Przedstawiony materiał zbiorczy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Omówiono również wnioski , które mieszkańcy zgłosili na zebraniach wiejskich. Wykaz wniosków stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na fakt, że każdy z sołtysów wsi powinien otrzymać pisemną odpowiedź na wnioski zgłoszone na zebraniu. Komisja Rewizyjna poparła stwierdzenie Przewodniczącego . Wobec powyższego sformułowano wniosek do Sekretarza Gminy , która odpowiedzialna była za organizację wyborów sołeckich, o udzielenie sołtysom pisemnej odpowiedzi na wnioski oraz przekazanie tych informacji do wiadomości Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na powyższym wyczerpano temat określony w pkt 3 porządku obrad.

Ad. Pkt. 4
Skarbnik gminy poinformowała , ze w dniu 28 kwietnia Wójt gminy wydała zarządzenie nr 9/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy. Zarządzeniem tym zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 420.004,20 zł . Kwota o którą zwiększono budżet pochodziła w całości z dotacji, które gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego ( na wypłatę akcyzy dla rolników ) oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy .
Ad. Pkt.5
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji przedstawił uchwałę Rady gminy podjętą w roku 2004 a dotyczącą określenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Uchwała ta określa również miejsca lub odległości od miejsc , w których nie może być sprzedawany alkohol.
Nawiązała się dyskusja na temat sprzedaży piwa podczas festynów organizowanych na terenie nad jeziorem w Górznie. Radni uznali ,że przedstawiana uchwała nie dotyczy sprzedaży piwa . Wobec powyższego zakaz sprzedawania go podczas festynów naraża władze gminy na śmieszność i jest to bardzo źle odbierane przez mieszkańców. Radni przedstawiali przykłady z innych gmin , gdzie takie praktyki nie mają miejsca. Radni z racji uczestnictwa w tych imprezach wiedzą , ze piwo na teren organizowanej imprezy i tak jest dowożone samochodami , niekiedy w większych ilościach niż zakupiono by w przypadku normalnej sprzedaży.
Radny Krystian Dudkiewicz zgłosił fakt złego stanu technicznego sceny , która stoi na terenie kąpieliska tuz obok wigwamu. Uważa , ze stan techniczny tego obiektu jest zagrożeniem dla osób które z niego korzystają . Zadano więc pytanie czy obiekt ten będzie w najbliższym czasie remontowany?

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji zasugerował rozważenie organizacji imprez poprzez zlecanie ich zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Główną przesłanką przemawiającą za tym faktem jest wg Przewodniczącego możliwość zaangażowania mniejszych środków finansowych gminy uzyskując lepsze rezultaty. Komisja chętnie poznałaby stanowisko w tej sprawie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
W ramach wolnych głosów i wniosków pytano również skarbnika Gminy o przeprowadzoną w ostatnich dniach inwentaryzację zdawczo-odbiorczą u nowo wybranych sołtysów. Uznano, że w trakcie inwentaryzacji , nie spisano całego majtku sołtysów. Inwentaryzacją nie objęto majątku, który pozyskali sołtysi np. od sponsorów.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że skoro sołtys nie przedstawił żadnego dokumentu, z którego wynikałby fakt , że do sołtysa przekazano np. stoły w ramach darowizny od stolarza mieszkańca wsi, to urzędnicy takiej wiedzy nie posiadają i majątku tego nie ma w ewidencji. Skarbnik gminy zobowiązała się do wystąpienia do sołtysów wsi o ujawnienie takich sprzętów , celem ujęcia w księgach rachunkowych.
Ponadto Skarbnik gminy przekazała przewodniczącemu Komisji pisemną odpowiedź Wójta Gminy na wnioski zgłoszone po Komisji w dniu 13 marca 2015. Przewodniczący komisji zażyczył sobie przesłania tego pisma w formie elektronicznej. Wobec tego oryginał odpowiedzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ostatnim tematem było ustalenie kolejnego posiedzenia Komisji. Wstępnie ustalono że odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 o godzinie 15.oo. Kontrolowane będą sprawy dotyczące dowozu uczniów.
Sformułowane po posiedzeniu komisji wnioski stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na powyższym protokół zakończono.
protokółowała D.A Przewodniczący Komisji
(-) Marek Garbacz
(-) Krystian Lewandowski …………………………………..
(-) Krystian Dutkiewicz ………………………………………..
(-) Mirosław Krysztofiak ……………………………………….
(-)Michał Michalski …………………………………………………
(-) Henryka Przybylska …………………………………………

Zdjęcia dołączone:

      Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte