GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. postępowania w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. postępowania w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.1.8.2015
Rok: 2015

Krzemieniewo, dnia 09.04.2015 r.
RRG.6220.1.8.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33. ust.1 pkt. 5 i ust.2 pkt.1a i art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Wójt Gminy Krzemieniewo zawiadamia,

że w dniu 24.03.2015 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz
infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36 zostało wydane postanowienie RRG.6220.1.7.2015
o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią postanowienia oraz pozostałych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu w godzinach przyjmowania
interesantów, z pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugsekr.@krzemieniewo.pl w terminie 21 dni
tj. od 10.04.2015 r. do 30.04.2015 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo,
ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo pok. 27, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 13.00.

Złożone uwagi i wnioski w powyższym terminie, zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy
Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości Lubonia

Wywieszono dnia 09.04.2015 r.
zdjęto dnia ................ 2015 r.


Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej PietrulaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte