GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo

Numer dokumentu: RRG. 6720.1.14.2014
Rok: 2015
Krzemieniewo, dnia 25.03.2015 r.OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199),
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/208/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 czerwca 2014 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo w dniach od 09.04.2015 r.
do 12.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo przy ul. Dworcowej nr 34
w godzinach od 8°°do 15°°.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 29.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Krzemieniewo przy ul. Dworcowej 34 o godz. 9°°.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzemieniewo z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2015 r.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ……………………………………. w…........................................................................................................……
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia .....................................................................Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte