GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 16 grudnia 2014

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 16 grudnia 2014

Numer protokołu: 1
Rok: 2014

Protokół nr 1/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 16 grudnia 2014

Dnia 16 grudnia 2014 o godzinie 14.30 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2015
2. Analiza wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2018
3. Wolne głosy i wnioski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt.1
Skarbnik gminy przedstawiła wskaźniki którymi kierowano się przy tworzeniu projektu budżetu. Projektowane dochody i wydatki budżetu gminy wyliczono na kwotę 22.333.600 zł. Szczegółowo omówiono wszystkie źródła dochodów budżetu przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej. W dalszej kolejności przedstawiono planowane na rok 2015 wydatki bieżące ustalone w kwocie 19.885.655,82 zł i planowane wydatki majątkowe , których sumę ustalono w kwocie 2.447.944,18 zł. Projektowane zadania inwestycyjne szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Poinformowano radnych o dochodach , które muszą być kierunkowo przeznaczone na określone rodzaje wydatków.
Skarbnik gminy poinformowała również, że podczas omawiania projektu budżetu z Komisją Infrastruktury Społecznej radni zgłosili zastrzeżenia co do nazwy zadania , na które planowana jest pomoc dla powiatu leszczyńskiego . W projekcie budżetu zapisano to zadanie jako pomoc finansową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Garzyn- Górzno. Wg radnych nazwa zadania sugeruje, że w roku 2014 wykonana będzie ścieżka na całym odcinku drogi z Garzyna do Górzna. Natomiast z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że inwestycja dotyczy tylko tego odcinka drogi gdzie jest nowa zabudowa w kierunku Górzna. Planowane środki finansowe nie wystarczą do zrealizowania tej inwestycji aż do wsi Górzno.
Wobec powyższego zwrócono się z wnioskiem do Wójta Gminy o zmianę nazwy tego zadania.
W dalszej kolejności zwrócono uwagę, że w funduszu sołeckim wsi Pawłowice zaplanowano wydatek o nazwie „zakup szafy chłodniczej „ celem wyposażenia świetlicy w Pawłowicach. W projekcie budżetu gminy zadanie to zapisano jako „ zakup lady chłodniczej”. W związku z tym Komisja wnioskowała do Wójta o zmianę nazwy tego zadania.

W związku z zaplanowaniem w roku 2015 budowy grillowiska w Oporowie na miejscu obecnej , zniszczonej sali wiejskiej należącej do OHZ ,pytano Wójta o ewentualne koszty rozbiórki tego obiektu. Radny Marek Garbacz zauważył, że w minionej kadencji również wystąpił problem z lokalizacją grillowiska w Drobninie i wówczas gmina nie przeznaczyła żadnych środków na przygotowanie miejsca. Zostało to pozostawione sołtysowi i mieszkańcom wobec tego w Oporowie również gmina nie powinna partycypować w tych kosztach.
Radni zasugerowali potrzebę wprowadzenia w roku 2015 elektronicznego systemu powiadamiania mieszkańców . Wniosek ten uzasadniano informacjami zgłaszanymi podczas spotkań z mieszkańcami.
Rozważano możliwość utworzenia tzw. Funduszu obywatelskiego w kwocie około 30tys. złotych .Głosy w tej sprawie były podzielone. Radny Radosław Sobecki uważa, ze role tego funduszu pełni już od lat fundusz sołecki i nie widzi potrzeby rozdrabniania finansów gminy, szczególnie teraz gdy czekają gminę duże wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej. Propozycję pozostawiono do dalszej dyskusji w trakcie roku 2015.
Pozytywnie zaopiniowano przeznaczenie środków na doposażenia placów zabaw z zastrzeżeniem, aby były to place ogólnodostępne. Wskazano na konieczność zakupu nowego sprzętu dla istniejącej grupy remontowej oraz poprawę efektywności działania grupy.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły plany kanalizacji gminy i źródła finansowania tej inwestycji.
Omawiany projekt budżetu gminy na rok 2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokólu.
ad. pkt.2
Skarbnik gminy przedstawiła informację o kwotach zawartych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018. Uzasadniono okres na który tworzona jest prognoza i szczegółowo omówiono przedsięwzięcia wieloletnie wymienione imiennie w załączniku nr 2 do WPF. Komisja nie wniosła uwag.
ad. pkt. 3
W ramach wolnych głosów i wniosków radni skorzystali z obecności Wójta Gminy i przedstawili wnioski, które wymagały by uwzględnienia w wydatkach budżetu roku 2015 wskazując jako źródło ich sfinansowania wygospodarowaną nadwyżkę z lat poprzednich.
Radny Krystian Dutkiewicz – zgłosił konieczność przystąpienia do naprawy wjazdów na teren osiedla Słonecznego w Garzynie oraz uporządkowanie ruchu przy szkole w Garzynie.
Radny Michał Michalski – zapytał, czy wiadomo co stanie się z samochodem strażackim, który służył dotychczas w OSP Pawłowice. Wójt odpowiedział, że jego utrzymanie jako wozu strażackiego nie jest uzasadnione ekonomicznie, rozważane jest wykorzystanie go do innych celów np.jako pługo-piaskarki , ale tu także zdecyduje analiza kosztów.
Radny Marek Garbacz wnioskował do Wójta o przeanalizowanie możliwości wyczyszczenia stawu w Drobninie przy cmentarzu, zwracając uwagę na nieprzejezdność drogi przy cmentarzu podczas pogrzebów wskazał na możliwość poszerzenia pobocza pomiędzy drogą, a stawem, co pozwoli na parkowanie pojazdów poza drogą i poprawi bezpieczeństwo.

Po wyczerpaniu się dyskusji Przewodniczący Komisji ustalił, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 05 stycznia 2015 o godzinie 9.00. Tematem posiedzenia będzie ustalenia planu pracy komisji na rok 2015.

Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji
(-) Marek Garbacz
……………………………………
(-) Krystian Lewandowski
……………………………………
(-) Krystian Dutkiewicz
……………………………………
(-) Mirosław Krysztofiak
……………………………………
(-)Michał Michalski
……………………………………
(-) Henryka Przybylska
……………………………………
(-)Radosław Sobecki
……………………………………Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte