GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 13 czerwca 2014

Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 13 czerwca 2014

Numer protokołu: 44
Rok: 2014

Protokół nr 44
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 13 czerwca 2014


Dnia 13 czerwca 2014 o godzinie 9.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi Karty Dużej Rodziny.
2. Rozpoznanie skargi złożonej na Kierownika GOPS w Krzemieniewie
3. Informacja o projekcie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
4 .Informacja o projekcie zmian w WPF na lata 2014-2017
5. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przystępując do realizacji porządku obrad udzielono głosu Kierownikowi GOPS z prośbą o zapoznanie radnych z nowymi przepisami dotyczącymi wsparcia rodzin wielodzietnych.

Ad. pkt.1

Pani kierownik GOPS poinformowała , że od dnia 16 czerwca br. wchodzą w życie przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (DZ. U z 2014 poz.755).
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę posiadająca minimum troje dzieci.
Karta Dużej rodziny wydawana będzie przez GOPS i posługiwać się nią będą rodzice i dzieci wchodzące w skład tej rodziny. Prawo do korzystania z przyznanych uprawnień przysługuje bez względu na wysokość dochodów rodziny. Karta wydawana będzie rodzicom na czas nieokreślony. Dzieciom do 18 roku życia a jeśli dziecko będzie się uczyło, to maksymalnie do 25 roku życia. Program polegać ma na przyznaniu tym rodzinom ulg w zakupie różnego rodzaju usług, zakupu biletów wstępu na obiekty rekreacyjne, do muzeów itp.
Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 8, 93 zł za każdą wydaną kartę. Pozostałe koszty finansowane mają być z budżetu państwa. Kierownik GOPS prosiła radnych o rozpropagowanie tych przepisów wśród mieszkańców.


Ad. pkt.2
Kierownik GOPS zapoznała członków Komisji ze skargą, która wpłynęła od mieszkanki naszej gminy na jej działalność. Powodem złożenia skargi była decyzja odmawiająca przyznania świadczeń ze środków GOPS.
Radni zapoznali się z argumentami przemawiającymi za odmową świadczeń. Sprawa wymaga jeszcze szczegółowego przeanalizowania na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad. pkt. 3
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej budżet. Zmian w budżecie są konieczne z uwagi na przyznanie gminie dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Miedzy innymi przyznano gminie kwotę 1.235 zł, na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
Inne zmiany techniczne pomiędzy paragrafami wydatków wynikają z wniosków, które złożyli dyrektorzy placówek oświatowych.
Ad. pkt. 4
Skarbnik gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2017.
Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2014-2015 pod nazwą „ opracowanie dokumentacji projektowych do budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin. Krzemieniewo, Garzyn, Górzno „
Plan wydatków dla tego przedsięwzięcia przewiduje następujące wydatki
w roku 2014 do kwoty 100.000 zł
w roku 2015 do kwoty 2.000.000 zł .
Pieniądze na realizację zadania w całości będą pochodziły ze środków własnych gminy.
Przyjęcie przedsięwzięcia przez Radę Gminy stwarza możliwość ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę projektu.


Ad. pkt.5


W ramach wolnych głosów i wniosków radni pytali kierownika GOPS o zadania jakie pełni zatrudniony w GOPS asystent rodziny, oraz o zasady finansowania tego stanowiska.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że gmina 3 rok z rzędu zatrudnia asystenta rodziny. Opieką obejmuje on 9 rodzin z terenu gminy. Środki finansowe w okresie od stycznia do końca czerwca 2014 roku pochodziły z budżetu gminy. Od dnia 01lipca 2014 roku wynagrodzenia tej osoby i pochodne wynagrodzeń będą finansowane środkami pochodzącymi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.


Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte