GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 14 kwietnia 2014

Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 14 kwietnia 2014

Numer protokołu: 42
Rok: 2014

Protokół nr 42
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 14 kwietnia 2014


Dnia 14 kwietnia 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1.Analiza sprawozdań finansowych za rok 2013,
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach
z wykonania budżetu za rok 2013
3. wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2013 i sformułowanie wniosku
w sprawie absolutorium
4. Bieżąca kontrola wydatków na obiekty sportowe w gminie szczególnym uwzględnieniem
Boisk typu orlik
5. Informacja o zmianach w budżecie dokonanych przez Wójta gminy w okresie od dnia
ostatniego posiedzenia Komisji
6 .wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy- Andrzej Pietrula i Przewodniczącego Rady Gminy p. Stanisława Osięgłowskiego. Przystępując do realizacji porządku obrad udzielono głosu Skarbnikowi Gminy z prośbą o przedstawienie sprawozdań finansowych za rok 2013 .

Ad. pkt.1

Skarbnik gminy kolejno omówiła przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu
04 kwietnia 2014 roku sprawozdania tj. bilans rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostek . Radni otrzymali kserokopie omawianych sprawozdań a wszelkich wyjaśnień udzielała Skarbnik gminy .
Do przedstawianych informacji radni nie wnieśli uwag.

Ad. pkt.2
Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu odbywania się Komisji do kancelarii Urzędu Gminy wpłynęła opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu oznaczona nr SO-0954/26/12/Ln/2014 wydana w dniu 10 kwietnia 2014.
Przewodniczący odczytał w/w opinię w całości.
Wyjaśnień w sprawie uwagi jakie wskazał Skład Orzekający udzielała Skarbnik Gminy .
Ponieważ Członkowie Komisji zostali zaznajomieni z opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2013 zdecydowano przejść do realizacji pkt. 3 porządku obrad.

Ad. pkt. 3
Każdy z członków Komisji miał możliwość wyrażenia własnej opinii na temat wykonania budżetu gminy za rok 2013. Po podsumowaniu dyskusji które odbywały się na posiedzeniach w dniach 27 marca br. i w dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad decyzją w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy za wykonanie budżetu w roku 2013.
Komisja obradowała w pełnym składzie osobowym. Wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się pozytywnie za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Sformułowano wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Uzasadnieniem dla wniosku jest pisemna opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013, stanowiąca załącznik nr 2 do protokólu. Zarówno wniosek jak i opinia została podpisana przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
Ponieważ w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy
p. Stanisław Osięgłowski, wypracowane przez Komisję dokumenty zostały złożone na jego ręce.

.

Ad. pkt. 4
Na posiedzenie Komisji przybył inspektor zajmując się sportem w gminie p. Tomasz Stachowiak . Przedstawił umowy, które gmina podpisała w roku 2014 z animatorami sportu na boiskach Orlik, z gospodarzami boisk wielofunkcyjnych oraz z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku w pomieszczeniach socjalnych na Orlikach. Omówiono zakres obowiązków poszczególnych osób, zatrudnianych na zasadzie umowy zlecenia. Przedstawił zasady finansowania wydatków na utrzymanie obiektów sportowych oraz poinformował radnych o liczbie osób korzystających w roku 2013 z boisk sportowych w gminie. Radny pytali o wymogi jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako animator sportu, pytali o zasady wynagradzania animatorów oraz o koszty bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych. Z uwagi na dużą liczbę zamontowanych lamp na obiektach sportowych interesowano się kosztami energii elektrycznej.
Przewodniczący komisji zaproponował aby rozważyć skrócenie okresów zatrudnienia animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych, szczególnie wtedy kiedy aura nie sprzyja ćwiczeniem na wolnym powietrzu.

Ad. pkt.5
Skarbnik gminy poinformowała że w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji Wójt Gminy wydał dwa zarządzenia zmieniające budżet roku 2014. Zarządzenie nr 3/2014 wydane było w dniu 28 marca 2014 a Zarządzenie nr 4/2014 w dniu 31 marca 2014. Powodem dokonania zmian były informacje o przyznanych gminie dotacjach, które należało ująć do planu w miesiącu marcu.

Ad. pkt. 6

W ramach wolnych głosów i wniosków radni ustalili że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 22 maja 2014 o godzinie 12.00 i zgodnie z planem pracy komisji dotyczyć będzie kontroli wydatków na przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego.
Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte