GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 39/2014 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 08 kwietnia 2014 r.

Protokół nr 39/2014 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 08 kwietnia 2014 r.

Numer protokołu: 39
Rok: 2014

Protokół nr 39/2014 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 08 kwietnia 2014 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo
w roku 2013.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 8 kwietnia br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo przedstawiła Pani Skarbnik Dorota Andrzejewska. Swoją prezentację rozpoczęła od analizy wykazanych
w sprawozdaniu pozycji przychodów i wydatków budżetowych – informacja w tym temacie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Planowane dochody na 2013 rok stanowiły kwotę 25.382.790 zł. Plan został zrealizowany w 99,15%, a wykonane dochody wyniosły 25.166.723,64 zł.
Najefektywniejsze wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r. odnotowano z dziale Różne rozliczenia – 99,99% realizacji planu. W dziale tym zostały ujęte dochodu z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa.
W swojej dalszej prezentacji Pani Skarbnik Dorota Andrzejewska omówiła dochody, składające się na poszczególne działy takie jak m.in. Rolnictwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Administracja Publiczna, Transport i Łączność itd.
Pani Skarbnik wspomniała, także o dochodach z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z wydatkach niewygasających dot. drogi Zbytki – Krzemieniewo, w wysokości 1.454.612 zł.
Kojonym zagadnieniem, które Pani Skarbnik szczegółowo omówiła, były kwestie związane z dochodami z tytułu podatków. Pani Skarbnik Dorota Andrzejewska podkreśliła,
iż największym źródłem dochodów był udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu, którego do budżetu gminy wpłynęło 3.156.666 zł (96,35%). Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości. Wpływy z tego podatku w roku 2013 wyniosły 2.313.941,79 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, iż w 2013 r. Wójt dokonał umorzenia podatku
dwóm podatnikom – umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1002 zł oraz podatek rolny w kwocie 24 zł. Ponadto Wójt skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków. Ogólna wartość podatków odroczonych
i rozłożonych na raty wynosi: w podatku od nieruchomości 345,70 zł, w podatku rolnym 3.340,82 zł, w podatku leśnym 373,08 zł, w podatku od spadków i darowizn 62.457,02 zł oraz należne odsetki w kwocie 4.386,76 zł. W tym miejscu Pani Skarbnik zaznaczyła, że
z dużą aprobatą należy ocenić fakt, iż władze Gminy umarzają podatek w naprawdę kryzysowych sytuacjach. W roku 2013 umorzeń dokonano z powodu śmierci podatnika
i pożaru budynku.
Pani Skarbnik dodała, iż w trakcie roku 2013 celem wyegzekwowania należności gminy wysłano do podatników 958 upomnień i 43 wezwania do zapłaty. W związku z brakiem wpłat wystawiono 434 tytuły egzekucyjne. W dalszej kolejności następuje ich ściągalność przez komornika.
Następnie Pani Skarbnik przystąpiła od omówienia kolejnego działu, a mianowicie wydatków. Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2013 ustalono w kwocie 27.789.576,00 zł, natomiast plan wydatków zrealizowano kwotą 24.793.094,80 zł, co stanowi 89,22% planu.
W 2013 r. największy udział wydatków budżetu gminy był przeznaczony na oświatę
i wychowanie, w ramach, którego wchodzą wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. W 2013 r. kwota wydatków
w tym dziale wyniosła 10.081.883,93 zł, co stanowi 96,06% planu.
Drugim pod względem wielkości działem wydatków były wydatki na transport
i łączność, które zrealizowano w kwocie 5.128.2075,85 zł. Z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 651.919,56 zł i wydatki majątkowe, na które wydano 4.476.356,29 zł.
Wydatki na pomoc społeczną były trzecim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku 2013. Wydatki wyniosły 3.183.405,01 zł.
Największym zadaniem inwestycyjnym gminy w 2013 r. była budowa drogi Zbytki- Krzemieniewo. Na w/w inwestycję wydano 2.543.775,96 zł. Dzięki wspomnianej inwestycji powstało nowe połączenie drogowe pomiędzy drogą gminną w Krzemieniewie a drogą krajową nr 12.
Następnie Pani Skarbnik, przedstawiła wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych wsi. Wskazała również, iż jedyną wsią, która nie wykorzystuje środków z funduszy sołeckich jest wieś Zbytki.
Pod koniec swojego wystąpienia Pani Skarbnik poinformowała, że skumulowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 2.780.415,47 zł.
W związku z omówieniem tematu Pani Skarbnik poprosiła o ewentualne pytania.

W związku z brakiem pytań, Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w 2013 roku.


Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca
Marta Adamczak Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte