GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 24 lutego 2013

Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 24 lutego 2013

Numer protokołu: 40
Rok: 2014

Protokół nr 40
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 24 lutego 2013


Dnia 24 lutego 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Kontrola podziału środków na sport w gminie na rok 2014
2. informacja o dokonanych przez Wójta Gminy zmianach w budżecie
3. Omówienie przygotowywanych projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
4 wolne głosy i wnioski
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.


Ad. pkt.1 Przewodniczący Komisji powitał zebranych i przystąpił do realizacji porządku obrad udzielając głosu Skarbnikowi Gminy z prośba o przedstawienie informacji o środkach zarezerwowanych w budżecie gminy na sport.
Radni uzyskali informacje, że w budżecie gminy w roku 2014 zaplanowano następujące wydatki związane z realizacją zadań z zakresu sportu .
1) Kwota 80.000 zł , która będzie można przeznaczyć na dotacje do klubów sportowych
2) Kwota 100.000 zł na utrzymanie boisk sportowych w gminie
3) Kwota 67.700 zł na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach sportowych
4) Kwota 26.000 zł na realizacje innych zadań z zakresu sportowych np. organizację imprez masowych , zakup nagród na zawody itp.
5) Kwota 10.000 zł na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych.
Łącznie na zadania sportowe w budżecie roku 2014 zarezerwowano kwotę 465.234,55 zł.

Skarbnik gminy wyjaśniła , ze zgodnie z obowiązującymi w gminie uchwałami działające kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w formie dotacji. Gmina może przyznać taką dotację na podstawie złożonego przez klub wniosku .Wnioski muszą być złożone w terminie do końca stycznia danego roku budżetowego.
Kwoty dotacji, o które wnioskują kluby znacznie przekraczają plany założone w budżecie gminy . Wobec powyższego zbiera się Komisja , która ustala propozycje podziału pieniędzy jakimi dysponuje gmina na poszczególne kluby sportowe.
Przewodniczący Komisji pytał o skład osobowy komisji dokonującej podziału środków.
Skarbnik gminy wyjaśniła , że Komisja jest 3 osobowa i składa się z pracowników Urzędu Gminy w osobach Sekretarz gminy , Skarbnik gminy i inspektor zajmujący się sportem.
Propozycje podziału środków przedkładane są Wójtowi Gminy do akceptacji. Jeżeli kwoty zostaną zaakceptowane informuje się o tym radnych na najbliższej sesji Rady Gminy .Radni poprzez głosowanie nad uchwałą zmieniającą budżet zatwierdzają kwoty dotacji dla poszczególnych klubów. Załącznik przedstawiający podział dotacji na kluby jest załącznikiem do uchwały budżetowej.
Przewodniczący Komisji dopytywał czy w gminie funkcjonuje jakiś regulamin podziału środków na sport. Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Wójt Gminy informując radnych , że nie ma takiego dokumentu. Powodem jest duża trudność w ustaleniu kryteriów dających płaszczyznę do porównania klubu piłkarskiego z klubem np. szkolącym w biegach na orientację czy innej indywidualnej dyscyplinie.
Radny Krysztofiak pytał , kto rozlicza klub z przyznanej im na dany rok dotacji ?
Skarbnik gminy wyjaśniła , że rozliczenia finansowego dokonuje jednoosobowo Skarbnik Gminy . Jeżeli przedłożone dokumentu nie budzą wątpliwości i środki finansowe są wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem Wójt Gminy zatwierdza pisma dla klubów sportowych zawiadamiających że gmina uznaje dotację za rozliczoną.

Ponadto Skarbnik Gminy prosiła aby wyłączyć ją ze składu Komisji rozdzielającej środki na sport. Głównym argumentem jest fakt , ze Skarbnik Gminy rozlicza środki finansowe i z tego powodu nie powinła brać udziału w ich podziale. Wójt Gminy zgodził się z tym argumentem. Przed podziałem środków na sport w roku 2014 zostanie powołany nowy skład osobowy komisji dzielącej środki.

W dalszej kolejności poinformowano radnych o kosztach utrzymania boisk typu Orlik , które w roku 2013 przedstawiały się następująco
Orlik w Garzynie 25.253,92 zł
Orlik w Krzemieniewie 19.061,69 zł
Orlik w Pawłowicach 26.209,48 zł


.

Ad. pkt. 2
W okresie od ostatniej sesji Wójt nie dokonywał zmian w budżecie .

Ad. pkt.3
Omówiono projekt uchwały zmieniającej budżet . Podkreślono szczególnie duże zmiany w budżecie spowodowane wprowadzeniem zadań finansowanych nadwyżką z lat ubiegłych .
Przedstawiono projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami.

W ramach wolnych głosów i wniosków radni ustalili że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 27 marca 2014 o godzinie 12.00 i dotyczyć będzie wykonania budżetu za rok 2013.
Na powyższym protokół zakończono.


Protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte